• Годишенъ отчетъ на Плѣвенското общест. образователно дружество "Съгласие" : За 1910 година
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
  • Годишен отчетъ на Плѣвенското общ. образователно дружество "Съгласие" : За 1910 година
   • Глава I. Цѣлъ и съставъ на дружеството
    • [с. 1]
    • [с.] 2
    • [с.] 3
   • Глава II. Бюджетъ на дружеството и неговото изпълнение прѣзъ 1910 г.
    • [с. 4]
    • [с.] 5
    • [с.] 6
    • [с.] 7
    • [с.] 8
    • [с.] 9
    • [с.] 10
    • [с.] 11
   • Глава III. Публична градска Библиотека
    • [с. 12]
    • [с.] 13
    • [с.] 14
    • [с.] 15
   • Глава IV. Дѣятелность на настоятелството
    • [Управление]
     • [с. 16]
     • [с.] 17
     • [с.] 18
    • Изпълнение рѣшението на дружеството по участието му въ Международния конгресъ по Библиографията и Документацията въ Брюкселъ
     • [с.] 19
     • [с.] 20
     • [с.] 21
     • [с.] 22
     • [с.] 23
     • [с.] 24
    • Процеси
     • [с.] 25
     • [с. 26]
   • [Приложение] Бюджетъ за приходитѣ и разходитѣ на Плѣвенското общ.-образователно др-во "Съгласие" за 1911 година
    • [с. 27]
    • [с. 28]
    • [с. 29]
    • [с. 30]
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Оригинална корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]