Citation link:
 • Наръчник на кариерния консултант/ Яна Рашева-Мерджанова, Силвия Цветанска.
  • Предна корица
  • Заглавна страница
   • Гръб заглавна страница
  • Съдържание
   • стр. 4
  • От авторите
   • стр. 6
  • Въведение в наръчника
   • стр. 8
   • стр. 9
   • стр. 10
  • Първа част. Кариерно ориентиране в училище
   • I. Същност цели, принципи и подходи за кариерното ориентиране в училище
    • стр. 13
    • стр. 14
    • стр. 15
   • II. Основни участници и техните роли в кариерното ориентиране в училищна среда
    • 1. Кариерни консултанти
    • 2. Центрове за кариерно ориентиране на учениците
    • 3. Училище
     • стр. 19
     • стр. 20
    • 4. Кариерно ориентиране в мрежа
     • стр. 22
     • стр. 23
    • 5. Семейството като непосредствен участник и партньор
     • стр. 25
    • 6. Партньорството училище - бизнес
  • Втора част. Програми за кариерно ориентиране в училищна среда
   • I. Обща характеристика на модули и програми за кариерно ориентиране в училище. Годишен календар на дейностите
   • II. Цели, задачи и съдържателна насоченост на кариерното ориентиране на учениците от различни възрасти в училище
    • 1. Специфика на кариерното ориентиране в начален етап
     • стр. 30
     • стр. 31
    • 2. Специфика на кариерното ориентиране в прогимназиалния етап
     • стр. 33
    • 3. Специфика на кариерното ориентиране в гимназиалния етап
     • стр. 35
     • стр. 36
     • стр. 37
     • стр. 38
    • 4. Специфика на кариерното ориентиране за ученици със специални образователни потребности
     • стр. 40
    • 5. Специфика на кариерното ориентиране за ученици, застрашени от отпадане
     • стр. 42
     • стр. 43
     • стр. 44
  • Трета част. Организационни форми, методи и средства за кариерно ориентиране на учениците
   • I. Възможни подходи, организационни форми и методи за кариерно ориентиране
    • 1. Организационни форми
     • стр. 47
     • стр. 48
     • стр. 49
     • стр. 50
     • стр. 51
    • 2. Методи и средства за кариерно ориентиране в училище
    • 2.1. Практически насоки за работа в 1.-4. клас
     • стр. 54
    • 2.2. Практически насоки за работа в 5.-8. клас
    • 2.3. Практически насоки за работа в 9.-12. клас
     • стр. 57
     • стр. 58
     • стр. 59
    • 2.4. Практически насоки за работа с ученици със специални образователни потребности и ученици, застрашени от отпадане
     • стр. 61
   • II. Ученическо портфолио за кариерно планиране - обща структура и методическа рамка
    • 1. Общ преглед към портфолиото
    • 2. Обща структура на индивидуалното ученическо кариерно портфолио
    • 3. Работа с портфолиото - възрастова адаптация
    • Интерактивни упражнения и дейности по рубрики в портфолиото
     • стр. 66
     • стр. 67
     • стр. 68
     • стр. 69
     • стр. 70
     • стр. 71
     • стр. 72
     • стр. 73
     • стр. 74
     • стр. 75
     • стр. 76
     • стр. 77
     • стр. 78
     • стр. 79
     • стр. 80
     • стр. 81
     • стр. 82
     • стр. 83
     • стр. 84
     • стр. 85
     • стр. 86
     • стр. 87
     • стр. 88
     • стр. 89
     • стр. 90
     • стр. 91
     • стр. 92
     • стр. 93
     • стр. 94
     • стр. 95
     • стр. 96
     • стр. 97
     • стр. 98
  • Четвърта част. Консултантското взаимодействие - същност и специфика
   • I. Структура на документацията за консултантското взаимодействие
    • стр. 101
   • II. Типове услуги в кариерния център
    • стр. 103
   • III. Кариерното информиране - ключова предпоставка за качество на кариерните услуги
    • 1. Общи указания
    • 2. Образователно информиране
     • стр. 106
     • стр. 107
    • 3. Кариерно информиране
     • стр. 109
   • IV. Начален избор на професия/образователен път - интереси и способности
    • 1. Ситуацията „спешно професионално решение"
    • 2. Диагностика и консултиране на училищно и личностно развитие в начална училищна възраст
     • стр. 112
    • 3. Диагностика и консултиране на професионални интереси и способности в периода 5.-8. клас и 9.-12. клас
     • стр. 114
     • стр. 115
     • стр. 116
     • стр. 117
     • стр. 118
     • стр. 119
     • стр. 120
     • стр. 121
     • стр. 122
     • стр. 123
     • стр. 124
     • стр. 125
     • стр. 126
     • стр. 127
     • стр. 128
   • V. Приключване на консултантското взаимодействие с перспектива
    • 1. Приключване на консултантското взаимодействие
    • 2. Професионална самооценка
   • VI. Професионална квалификация и кариерно развитие на специалиста
    • 1. Базова академична и професионална подготовка
    • 2. Професионално интегриране на регионално, национално, международно равнище
     • стр. 132
     • стр. 133
     • стр. 134
  • Приложения
   • стр. 136
   • стр. 137
   • стр. 138
   • стр. 139
   • стр. 140
   • стр. 141
   • стр. 142
   • стр. 143
   • стр. 144
   • стр. 145
   • стр. 146
   • стр. 147
   • стр. 148
   • стр. 149
  • Справочна информация и ресурси
   • 1. Мрежата на центровете за карирено ориентиране на учениците в Република България
   • 2. Ресурси по кариерно ориентиране
    • Книги и статии
    • Интернет ресурси
    • Филми по кариерно ориентиране
    • Интерактивни упражнения по кариерно ориентиране
   • 3. Полезни контакти
    • стр. 154
  • Задна корица