Citation link:
 • Правила вьрху живота на человѣка
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
  • Правила вьрху Живота на человѣка
   • [с. 1]
   • [с.] 2
   • [с.] 3
   • [с.] 4
   • [с.] 5
   • [с.] 6
   • [с.] 7
   • [с.] 8
   • [с.] 9
   • [с.] 10
   • [с.] 11
   • [с.] 12
   • [с.] 13
   • [с.] 14
   • [с.] 15
   • [с.] 16
   • [с.] 17
   • [с.] 18
   • [с.] 19
  • Разны любопытны повѣсти
   • [Названій царь Лакедемонскый...]
   • [Діогенъ обыкаляше около статуитѣ...]
    • [с.] 20
   • [Единъ безочлявъ человѣкъ ритнѫ Сократа...]
   • [Нѣкой си господарь заповѣдалъ да напишѭтъ...]
   • [Единъ много богатъ человѣкъ но чрѣзмѣрно глупавъ...]
   • [Понеже выкахѫ веднъжь въ единъ концертъ...]
   • [Единъ гражданинъ, като глядаше веднъждь прѣзъ прозорецъ-тъ...]
   • [Веднаждь казахѫ на Филипа Македонскый...]
   • [Какъ, лѣнивый, думаше единъ баща на едно отъ чядата си...]
    • [с.] 21
   • [Единъ благороденъ попыта едного селянина за...]
   • [Чій сте? Рече Хенрехъ ІV на единъ человѣкъ...]
   • [Една хубава господжа каза веднаждь на Прусскый царь...]
   • [Единъ Гасконецъ, когото боляше много окото...]
   • [Игуменътъ принцъ С. чловѣкъ много грозенъ...]
    • [с.] 22
   • [Лудовикъ ХV-й като заминуваше прѣдъ гренадеритѣ конници...]
   • [Дидеротъ, като бяше отишълъ у Банкука...]
   • [Единъ селянинъ, като видялъ, че старци-тѣ...]
    • [с.] 23
   • [Дидеротъ былъ много врѣмя сиромахъ...]
   • [Единъ градинарь отъ Беаркъ съ когото Хенрихъ ІV...]
    • [с.] 24
   • [Въ 1662 л. станѫ единъ длъговрѣмяненъ и жестокъ гладъ въ Парисъ...]
    • [с.] 25
    • [с.] 26
    • [с.] 27
   • Дофенъ сынъ на Лудовика ХVІ
    • [с.] 28
   • Какъ Тюренъ подарява конь на единъ офиціеръ
   • Добродушіе-то на Криллона
    • [с.] 29
   • Живость на Лудовика ХІV
    • [с.] 30
    • [с. 31]
    • [с. 32]
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Оригинална корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]