Citation link:
 • Уставъ за управленіето на Българската ексархія
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
  • Часть пьрва. За лицата
   • Глава 1. За устроеніе на управленіето
    • [с. 1]
    • [с.] 2
    • [с.] 3
   • Глава 2. За избираніето на Екзархътъ
    • [с.] 4
    • [с.] 5
    • [с.] 6
   • Глава 3. За избираніето на членоветѣ на Святый Сѵнодъ
    • [с.] 7
    • [с.] 8
   • Глава 4. За избираніето и опредѣленіето на Членоветѣ на Екзархійскійтъ Совѣтъ
    • [с.] 9
    • [с.] 10
   • Глава 5. За избираніето на Митрополитытѣ по Епархіитѣ
    • [с.] 11
    • [с.] 12
    • [с.] 13
    • [с.] 14
   • Глава 6. За избираніето на Членоветѣ на Епархіискитѣ смѣсены Совѣты
    • [с.] 15
   • Глава 7. За смѣсенытѣ Совѣты въ всяка Кааза и Нахія
    • [с.] 16
   • Глава 8. За опредѣленіето на епархійскытѣ мірски и духовни избиратели
    • [с.] 17
    • [с.] 18
    • [с.] 19
   • Глава 9. За избираніето на епархійскыты священницы
    • [с.] 20
    • [с.] 21
  • Часть втора. Каквы правдини и длъжности, и какво управително и сѫдебно вѣдомство иматъ лицата на Българскѫтѫ Ексархіѭ
   • Глава 1. За правдиныты и длъжноститы имъ
    • [с.] 22
    • [с.] 23
    • [с.] 24
    • [с.] 25
   • Глава 2. За управителното и сѫдебно вѣдомство Святого Сѵнода
    • [с.] 26
    • [с.] 27
   • Глава 3. За управителното и сѫдебно вѣдомство на Ексархійскытъ Съвѣтъ
    • [с.] 28
    • [с.] 29
   • Глава 4. За вѣдомството на епархійскыты и други смѣсены съвѣты
   • Глава 5. За сѫденіето противу архіереиты и другы духовны лица
    • [с.] 30
    • [с.] 31
    • [с.] 32
  • Часть третя. За приходытѣ и разноскытѣ
   • [с.] 33
   • [с.] 34
   • [с.] 35
   • [с.] 36
   • [с.] 37
   • [с.] 38
   • [с.] 39
   • [с.] 40
   • [с.] 41
   • [с.] 42
   • [с.] 43
  • Погрѣшки
   • [с. 44]
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]