Citation link:
 • Общое землеописанїе вкратцѣ за сичка-та землѧ
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Авантитул]
   • [Контратитул]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Благолюбивѣйшїй Народе Болгарскїй!
   • [с. 3]
   • [с. 4]
  • Предисловіе
   • [с.] 5
   • [с.] 6
   • [с.] 7
   • [с.] 8
  • Землеописанιе поՃчительно
   • Оурокъ первый. Общо землеописаніе
    • [с.] 9
    • Вопроси
     • [с.] 10
     • [с.] 11
   • Урокъ вторый. Общоземни раздѣленіѧ
    • [с.] 12
    • [с.] 13
    • Вопроси за вторы-а урокъ
     • [с.] 14
   • Урокъ третїй. Слѣдованїе на Общи-те раздѣленїѧ
    • [с.] 15
    • Вопроси (прашՃванѣ-та)
   • Урокъ четвертый. Че народи и места различатъ
    • [с.] 16
    • [с.] 17
    • Вопроси
   • Урокъ пѧтый. Че животни-те и сажденїѧ-та различатъ по места
    • [с.] 18
    • [с.] 19
    • Вопроси
   • Урокъ шестый. Различны вещи
    • [с.] 20
    • [с.] 21
   • Ученїе седмое. Бесѣдователь-о розказՃва за Асїа и Афрїка
    • [с.] 22
    • Вопроси
     • [с.] 23
   • Ученїе осмое. За Геѡграфїчески Таблицы
    • [с.] 24
    • [с.] 25
    • [с.] 26
    • [с.] 27
    • Вопроси
     • [с.] 28
   • Ученїе девѧтое. Общо разсмотренїе на землѧ-та
    • [с.] 29
    • [с.] 30
    • [с.] 31
    • Вопроси
     • [с.] 32
   • Ученїе десѧтое. Вопроси свойственни на два-та Имїсферове, но учени-о требՃва да има предъ ѻчи-те си Имісферове-те, та така да отвѣствՃва на ѻнова, за кое-то го пытатъ показՃющъ съ пръстъ, или съ показалка-та си
    • Вопроси
     • [с.] 33
   • Ученїе единадесѧтое. За Имїсферски-те КрՃгове
    • [с.] 34
    • Вопроси
     • [с.] 35
     • [с.] 36
     • [с.] 37
     • [с.] 38
   • Урокъ дванадесѧтый. Слѣдованїе на чՃждестранни-те пՃтешествіѧ Бесѣдователю
    • [с.] 39
    • Вопроси
     • [с.] 40
    • За Еѵрѡпа. Слѣдованїе Бесѣдователю
     • [с.] 41
     • Вопроси
      • [с.] 42
   • Урокъ тринадесѧтый. Таблица за Еѵрѡпа
    • [с.] 43
    • Вопроси
     • [с.] 44
   • Урокъ четыринадесѧтый. Границы за Еѵрѡпа
    • [с.] 45
    • Рѣки
    • Морета
    • Величина и народоՃмноженїе
     • [с.] 46
    • Вопроси
   • Урокъ пѧтьнадесѧтый. [Страни в Европа]
    • Англїа, Скѡтіа, Ірландіа
     • [с.] 47
     • [с.] 48
     • Олландїа, и Велгъ
     • Вопроси
      • [с.] 49
    • Слѣдованїе. Франца. Портогаллїа, Іспанїа
     • [с.] 50
     • [с.] 51
     • Вопроси
    • Слѣдованїе. Італїа. Сїкелїа, Сардїніа
     • [с.] 52
     • Елветїа
      • [с.] 53
     • Вопроси
    • Слѣдованїе. Германїа, ПрՃссїа
     • [с.] 54
     • Вопроси
      • [с.] 55
    • Слѣдованїе. Норвегїа, Свекіа
     • [с.] 56
     • Данїмаркїа, Полонїа
     • Вопроси
      • [с.] 57
    • Слѣдованїе. [Ісландїа Рѡссіа и Лапонїа. Аѵстрїа (Немска землѧ)]
     • Ісландїа
     • Рѡссіа и Лапонїа
      • [с.] 58
      • [с.] 59
     • Аѵстрїа (Немска землѧ)
     • Вопроси
      • [с.] 60
   • Урокъ шестьнадесѧтый. Восточный на Еѵрѡпа полՃостровъ (1)
    • (ТՃркіа)
     • Далматіа
      • [с.] 61
     • Кроатїа
     • Боснїа
      • [с.] 62
     • Вопроси
      • [с.] 63
    • Сербіа
     • [с.] 64
     • [с.] 65
    • Влахіа
     • [с.] 66
     • [с.] 67
     • [с.] 68
    • Молдавіа
     • [с.] 69
     • Вопроси
      • [с.] 70
    • Болгаріа
     • [с.] 71
     • ПервенствՃющіи градове
      • [с.] 72
      • [с.] 73
     • Значителни градове
      • [с.] 74
      • [с.] 75
      • [с.] 76
     • Именити градове малки
      • [с.] 77
     • Позначителни сѣла
      • [с.] 78
     • Вопроси
      • [с.] 79
      • [с.] 80
    • Слѣдованіе. Ѳракіа
     • [с.] 81
     • [с.] 82
     • [с.] 83
     • [с.] 84
     • [с.] 85
     • [с.] 86
     • [с.] 87
     • [с.] 88
     • [с.] 89
     • [с. 90]
     • [с.] 91
     • [с.] 92
     • [с.] 93
     • [с.] 94
     • [с.] 95
     • [с.] 96
     • [с.] 97
     • [с.] 98
     • Вопроси
      • [с.] 99
      • [с.] 100
      • [с.] 101
      • [с.] 102
    • Слѣдованіе. Македоніа
     • [с.] 103
     • [с.] 104
     • [с.] 105
     • [с.] 106
     • [с.] 107
     • [с.] 108
     • Ѳесалїа
     • Вопроси
      • [с.] 109
      • [с.] 110
    • Слѣдованіе. Албанїа, и Ипиръ (АрнаՃтлՃкъ)
     • [с.] 111
     • Елада
      • [с.] 112
     • Вопроси
      • [с.] 113
   • Урокъ седмьнадесѧтый. Вопроси за обՃченіе въ Таблица-та на Еѵрѡпа
    • [с.] 114
    • [с.] 115
    • [с.] 116
    • Вопроси за обՃченїе на Харта-та Восточногѡ Еѵрѡпы ПолՃострова
     • [с.] 117
     • [с.] 118
     • [с.] 119
   • Урокъ осмьнадесѧтый. Повѣствованїе (исторїа)за Еѵрѡпа
    • [с.] 120
    • [с.] 121
    • [с.] 122
    • [с.] 123
    • Вопроси
     • [с.] 124
     • [с.] 125
   • Ученїе девѧтьнадесѧтое. Таблица Асїйческа
    • [с.] 126
    • Вопроси
     • [с.] 127
   • Ученїе к҃. Вопроси на Асїйческа-та Таблица
    • [с.] 128
    • [с.] 129
   • Урокъ ка҃. За Асїа (Анадолъ)
    • Асїатїческа ТՃркїа
     • [с.] 130
     • [с.] 131
    • Арабїа
     • [с.] 132
    • Асїатїческа Рѡссїа
     • [с.] 133
    • Татарїа
    • Индіа
     • [с.] 134
    • Бїрманїа, Сїамъ, Малакка
     • [с.] 135
    • Кїна
     • [с.] 136
     • [с.] 137
    • Іапоніа
    • Вопроси за 14 вышереченны примѣры
     • [с.] 138
     • [с.] 139
     • [с.] 140
   • Урокъ кв҃. За Асіатїчески ѻстрови
    • [с.] 141
    • Вопроси
     • [с.] 142
   • Урокъ кг҃. Повѣствованіе за Асіа
    • [с.] 143
    • [с.] 144
    • Вопроси
   • Урокъ кд҃. Слѣдованіе Асїйческагѡ повѣствованїѧ
    • [с.] 145
    • [с.] 146
    • Вопрошеніѧ
     • [с.] 147
   • Урокъ ке҃. Слѣдованіе Асїйческагѡ повѣствованїѧ
    • [с.] 148
    • [с.] 149
    • Вопроси
   • Урокъ кѕ҃. Слѣдованіе Асїйческагѡ повѣствованїѧ
    • [с.] 150
    • [с.] 151
    • [с.] 152
    • [Вопроси]
     • [с.] 153
   • Урокъ кз҃. Таблица за Афрїка
    • [с.] 154
    • ПрашՃванѣ
     • [с.] 155
   • Ученїе ки҃. Вопроси на Таблица-та
    • [с.] 156
   • Ученїе кѳ҃. За Афрїка
    • [с.] 157
    • [с.] 158
    • [с.] 159
    • [с.] 160
    • [с.] 161
    • [с.] 162
   • Ученїе л҃. За Афрїкански-те Островы
    • [с.] 163
   • Ученїе ла҃. Повествованїе (Історіа) за Афрїка
    • [с.] 164
    • [с.] 165
    • [с.] 166
    • [с.] 167
    • [с.] 168
    • [с.] 169
   • Ученїе лв҃. За Нова Олландїа
    • [с.] 170
    • [с.] 171
    • [с.] 172
   • Ученїе лг҃. Таблица за Сѣверна Амерїка
    • [с.] 173
   • Ученїе лд҃. Вопроси на Таблица-та
    • [с.] 174
   • Ученїе ле҃. За Сѣверна Амеріка
    • [с.] 175
    • [с.] 176
    • [с.] 177
    • [с.] 178
   • Ученїе лѕ҃. Таблица за Южна Амеріка
    • [с.] 179
    • [с.] 180
    • [с.] 181
   • Ученїе лз҃. Вопроси на Таблица-та
    • [с.] 182
   • Урокъ ли҃. За Южна Амерїка
    • [с.] 183
    • [с.] 184
    • [с.] 185
   • Урокъ лѳ҃. Повѣствованїе за Амерїка
    • [с.] 186
    • [с.] 187
    • [с.] 188
    • [с.] 189
   • Урокъ м҃. Разновидства за Амеріка
    • [с.] 190
    • [с.] 191
   • Урокъ ма҃. Ѡ раздѣленїѧхъ земныхъ
    • [с.] 192
    • [с.] 193
   • Урокъ мв҃. За жителство и учтивость
    • [с.] 194
    • [с.] 195
    • [с.] 196
    • [с.] 197
    • [с.] 198
   • Урокъ мг҃. За управленїе
    • [с.] 199
    • [с.] 200
    • [с.] 201
    • [с.] 202
   • Урокъ мд҃. За Вѣроисповѣданїе
    • [с.] 203
    • [с.] 204
    • [с.] 205
    • [с.] 206
    • [с.] 207
    • [с.] 208
  • Описаnιе Родолюбивыхъ стицатель
   • [с. 209]
   • [с.] 210
   • [с.] 211
   • [с.] 212
   • [с.] 213
   • [с.] 214
   • [с.] 215
   • [с.] 216
   • [с.] 217
   • [с.] 218
   • [с.] 219
   • [с.] 220
   • [с.] 221
   • [с.] 222
   • [с.] 223
   • [с.] 224
   • [с.] 225
   • [с.] 226
   • [с.] 227
   • [с.] 228
   • [с.] 229
   • [с.] 230
   • [с.] 231
   • [с.] 232
   • [с.] 233
   • [с.] 234
  • Дрёвности. Древни Славеноболгарскїи пенѧзи, то есть стары монеты (пары)
   • [с.] 235
  • Погрѣшности
   • [с.] 236
   • [с. 237]
  • Харта Восточногѡ Еѵрѡпы полуострова
   • [с. І]
   • [с. ІІ]
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Оригинална корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]