Current View
Citation link:
Authors:
Овчарова, Детелина
 
Title:
Двуезичните разговорници през ХІХ век (Социолингвистичен и лингвистичен дискурс)
 
Date of Issue:
2023
 
Publisher:
Издателство Тракийски университет - ДИПКУ
 
Identifiers:
ISBN 978-954-691-107-0 [isbn]
 
Type:
Book
 
Language:
bul
 
Subject:
разговорници; двуезични разговорници
 
Abstract:
Предмет на изследването е лингвистичната и социолингвистичната страна на двуезичните разговорниците, издадени в разглеждания период. В процеса на проучването на тази проблематика намират отговор редица въпроси, свързани с развоя на лингвистичната мисъл през Възраждането. Подбраният лингвистичен материал позволява да се систематизират езиковите явления и да се направи лингвистичен анализ в контекста на книжовноезиковите процеси.Основна цел на настоящата книга е да се даде обобщена картина на издадените през Възраждането разговорници, да се проучи състоянието на тази книжнина и да се направи анализ от структурно-съдържателен, социолингвистичен и лингвистичен аспект. Ще изходим от темите и съдържанието на разговорниците, чиято цел е да подпомогнат адаптирането на чужденците към българската социокултурна среда и българите към чуждата. В настоящото изследване ще бъде анализирана лингвистичната страна на двуезичните разговорникици в съответния социокултурен дискурс.