Citation link:
 • Историческо освѣтление върхъ статистиката на народноститѣ въ источната часть на Българското Княжество : (Продължение отъ книжка VII) : [статия] / Отъ М. Дринова. - Периодическо списание на Българското книжовно дружество : Год. 3, кн. 8 (1884), с. 68-75.
  • [с. 68]
  • [с.] 69
  • [с.] 70
  • [с.] 71
  • [с.] 72
  • [с.] 73
  • [с.] 74
  • [с.] 75