Citation link:
 • Очерки изъ исторія та и народны тѣ сказанія : (Древня исторія)
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Вътрешна страна на предната корица]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Предисловіе намѣсто введеніе
   • [с. 3]
   • [с.] 4
   • [с.] 5
   • [с.] 6
   • [с.] 7
   • [с.] 8
   • [с.] 9
   • [с.] 10
   • [с.] 11
   • [с.] 12
   • [с.] 13
   • [с.] 14
   • [с.] 15
   • [с.] 16
   • [с.] 17
   • [с.] 18
  • Глава І. Египтены. - Ассиріяны. - Финикіяны
   • 1. Египтены
    • [1.] Мёрисъ
     • [с. 19]
    • 2. Сезострисъ
     • [с.] 20
     • [ил.] Пирамиды с. 20-21
     • [с.] 21
    • 3. Хеопсъ и Хефренъ
     • [с.] 22
     • [с.] 23
    • 4. Почитаніе на умрѣлы тѣ
     • [с.] 24
     • [ил.] Муміи стр. 24
     • [с.] 25
    • 5. Сѫдъ надъ умрѣлы тѣ
     • [с.] 26
     • [ил.] Сфинксъ стр. 26-27
     • [ил.] Статуя Мемнона стр. 26-27
    • 6. Касты
     • [с.] 27
     • [с.] 28
    • 7. Почитаніе на богове тѣ и животны тѣ
     • [с.] 29
     • [с.] 30
     • [ил.] Аписъ Јіероглифы стр. 30-31
    • 8. Псамметихъ
     • [с.] 31
     • [с.] 32
    • 9. Нехо
     • [с.] 33
   • ІІ. Ассиріяны
    • 1. Нинъ и Семирамида
     • [с.] 34
     • [с.] 35
     • [с.] 36
    • 2. Сарданапалъ (885 год. преди Р. Х.) и Арбакъ
     • [с.] 37
   • ІІІ. Финикіяны
    • 1.
     • [с.] 38
     • [с.] 39
     • [с.] 40
     • [с.] 41
    • 2.
     • [с.] 42
    • 3.
     • [с.] 43
     • [с.] 44
     • [с.] 45
  • Глава ІІ. Гръцки тѣ герои. - Геркулесъ и Тезей
   • 1. Геркулесъ
    • 1. Юность та на героя
     • [с.] 46
    • 2. Геркулесъ на крьстопѫтя
     • [с.] 47
    • 3. Дванайсеть подвиги на Геркулеса
     • [с.] 48
     • [с.] 49
     • [с.] 50
    • 4. Геркулесъ прекѫсва въ Египетъ человѣчески тѣ жертвоприношенія и побѣдява исполина Антея
     • [с.] 51
    • 5. Смрть та на Геркулеса
     • [с.] 52
   • ІІ. Тезей
    • [с.] 53
    • [с.] 54
    • [с.] 55
    • [с.] 56
    • [с.] 57
    • [с.] 58
    • [с.] 59
    • [с.] 60
  • Глава ІІІ. Героически походы. Походъ на аргонавты тѣ. - Троянска война
   • Язонъ. Походъ на Аргонавты тѣ
    • [с.] 61
    • [с.] 62
    • [с.] 63
    • [с.] 64
    • [с.] 65
    • [с.] 66
   • Троянска война (Около 1200 год. преди Р. Х.)
    • І. Сцены изъ Иліада
     • 1. Свадба та на Пелея съ Ѳетида
      • [с.] 67
     • 2. Гьрцы тѣ въ Авлида
      • [с.] 68
     • 3. Боёве предъ Троя
      • [с.] 69
     • 4. Бой между Париса и Меналая
      • [с.] 70
      • [с.] 71
      • [с.] 72
      • [с.] 73
     • 5. Единоборство между Гектора и Аякса
      • [с.] 74
      • [с.] 75
      • [с.] 76
      • [с.] 77
     • 6. Ахиллъ
      • [с.] 78
      • [с.] 79
      • [с.] 80
     • 7. Гекторъ и Андромаха
      • [с.] 81
      • [с.] 82
     • 8. Ахиллъ и Гекторъ
      • [с.] 83
      • [с.] 84
      • [с.] 85
      • [с.] 86
     • 9. Ахиллъ и Пріамъ
      • [с.] 87
      • [с.] 88
     • 10. Превземанье то на Троя
      • [с.] 89
      • [с.] 90
      • [ил.] стр. 90-91
      • [с.] 91
    • ІІ. Странствованія та на Улисса
     • 1.
      • [с.] 92
      • [с.] 93
      • [с.] 94
      • [с.] 95
      • [с.] 96
     • 2.
      • [с.] 97
      • [с.] 98
      • [с.] 99
     • 3.
      • [с.] 100
      • [с.] 101
      • [с.] 102
     • 4.
      • [с.] 103
      • [с.] 104
      • [с.] 105
     • 5.
      • [с.] 106
      • [с.] 107
     • 6.
      • [с.] 108
     • 7.
      • [с.] 109
      • [с.] 110
      • [с.] 111
     • 8.
      • [с.] 112
      • [с.] 113
     • 9.
      • [с.] 114
      • [с.] 115
      • [с.] 116
     • 10.
      • [с.] 117
      • [с.] 118
      • [ил.] стр. 118-119
  • Глава ІV. Характеристики отъ персидската исторія. Киръ. - Камбизъ. - Дарій
   • І. Киръ
    • 1.
     • [с.] 119
     • [с.] 120
     • [с.] 121
     • [с.] 122
    • 2.
     • [с.] 123
    • 3.
     • [с.] 124
     • [с.] 125
    • 4.
     • [с.] 126
     • [с.] 127
    • 5.
     • [с.] 128
     • [с.] 129
    • 6.
     • [с.] 130
   • ІІ. Камбизъ
    • [с.] 131
    • [с.] 132
    • [с.] 133
    • [с.] 134
   • ІІІ. Дарій
    • [с.] 135
    • [с.] 136
    • Гистей и Милтіадъ
     • [с.] 137
     • [с.] 138
     • [с.] 139
    • Милтіадъ
     • [с.] 140
     • [с.] 141
     • [с.] 142
     • [с.] 143
  • Глава V. Характеристики отъ исторія та на гьрцы тѣ. І. Ликургъ и Солонъ
   • І. Ликургъ и Солонъ
    • Ликургъ
     • 1.
      • [с.] 144
      • [ил.] стр. 144-145
      • [с.] 145
     • 2.
      • [с.] 146
     • 3.
      • [с.] 147
      • [с.] 148
      • [с.] 149
      • [с.] 150
     • 4.
      • [с.] 151
     • 5.
      • [с.] 152
      • [с.] 153
      • [с.] 154
    • Солонъ
     • 1.
      • [с.] 155
     • 2.
      • [с.] 156
      • [с.] 157
     • 3.
      • [с.] 158
      • [с.] 159
      • [с.] 160
      • [с.] 161
     • 4.
      • [с.] 162
      • [с.] 163
      • [с.] 164
   • ІІ. Аристодемъ и Аристоменъ 743 и 686 годины преди Р. Х.
    • Аристодемъ
     • 1.
      • [с.] 165
      • [с.] 166
      • [с.] 167
     • 2.
      • [с.] 168
    • Аристоменъ
     • 1.
      • [с.] 169
      • [с.] 170
     • 2.
      • [с.] 171
     • 3.
      • [с.] 172
      • [с.] 173
     • 4.
      • [с.] 174
      • [с.] 175
   • ІІІ. Ксерксъ и Леонидъ . - Ѳемистоклъ
    • Походъ Ксерксовъ въ Европа
     • [с.] 176
     • [с.] 177
     • [с.] 178
    • Леонидъ при Термопилы
     • 1.
      • [с.] 179
      • [с.] 180
     • 2.
      • [с.] 181
    • Ѳемистоклъ
     • [с.] 182
     • [с.] 183
     • [с.] 184
     • [с.] 185
    • Битва при Саламинъ 480 пр. Р. Х.
     • [с.] 186
     • [с.] 187
     • [с.] 188
    • най дырня та сѫдба на Ѳемистокла
     • [с.] 189
     • [с.] 190
     • [с.] 191
   • ІV. Аристидъ и Сократъ
    • Аристидъ
     • [с.] 192
     • [с.] 193
    • Сократъ
     • 1. Изобразеніе на Сократова характеръ
      • [с.] 194
      • [ил.] стр. 194-195
      • [с.] 195
      • [с.] 196
     • 2. Ученіе то на Сократа
      • [с.] 197
      • [с.] 198
     • 3. Сократова та смьрть
      • [с.] 199
      • [с.] 200
      • [с.] 201
      • [с.] 202
   • V. Периклъ и Алкивіадъ
    • Периклъ
     • 1.
      • [с.] 203
      • [с.] 204
      • [ил.] стр. 204-205
     • 2.
      • [с.] 205
      • [с.] 206
      • [с.] 207
     • 3.
      • [с.] 208
      • [с.] 209
      • [с.] 210
      • [ил.] стр. 210-211
      • [с.] 211
    • Алкивіадъ
     • 1.
      • [с.] 212
      • [с.] 213
     • 2.
      • [с.] 214
      • [с.] 215
      • [с.] 216
      • [с.] 217
      • [с.] 218
   • VІ. Критій и Ѳераменъ. - Ѳрасивулъ
    • Критій и Ѳераменъ
     • [с.] 219
     • [с.] 220
     • [с.] 221
     • [с.] 222
   • VІІ. Пелопидъ и Епаминондъ
    • 1. Пелопидъ
     • [с.] 223
    • 2. Епаминондъ
     • [с.] 224
     • [с.] 225
     • [с.] 226
    • 3. Смьрть та на герои тѣ
     • [с.] 227
     • [с.] 228
     • [ил.] стр. 228-229
   • VІІІ. Филиппъ Македонскій. Демосѳенъ и Фокіонъ
    • 1.
     • [с.] 229
     • [с.] 230
    • 2.
     • [с.] 231
     • [с.] 232
     • [с.] 233
     • [с.] 234
    • 3.
     • [с.] 235
     • [с.] 236
   • ІХ. Александръ Великій
    • 1.
     • [с.] 237
     • [с.] 238
     • [с.] 239
    • 2.
     • [с.] 240
     • [с.] 241
    • 3.
     • [с.] 242
     • [ил.] стр. 242-243
     • [с.] 243
    • 4.
     • [с.] 244
     • [с.] 245
    • 5.
     • [с.] 246
     • [с.] 247
     • [с.] 248
    • 6.
     • [с.] 249
     • [с.] 250
  • Глава VІ. [Римъ]
   • А. Римъ при царье тѣ
    • 1. Ромулъ и Нума Помпилій
     • Ромулъ
      • 1. Ромулъ и Ремъ
       • [с.] 251
       • [с.] 252
       • [с.] 253
      • 2. Пьрвый царь
       • [с.] 254
      • [3.] Похищеніе то на Сабинянки тѣ
       • [с.] 255
      • [4.] Титъ Тацій
       • [с.] 256
      • [5.] Смьрть та на Ромула
       • [с.] 257
     • Нума Помпилій
      • 1. Избиранье то на Нума
       • [с.] 258
      • 2. Характеръ тъ на Нума
       • [с.] 259
      • 3. Правленіе то на Нума
       • [с.] 260
       • [с.] 261
       • [с.] 262
    • ІІ. Туллъ Гостилій и Анкъ Марцій
     • Туллъ Гостилій
      • 1. Горацій и Куріацій
       • [с.] 263
       • [с.] 264
      • Съсыпванье на Албалонга
       • [с.] 265
       • [с.] 266
     • Анкъ Марцій
      • [с.] 267
    • ІІІ. Тарквиній Прискъ и Сервій Туллій
     • Тарквиній Прискъ
      • 1. Съ какъвъ начинъ Тарквиній станѫлъ царь
       • [с.] 268
       • [ил.] стр. 268-269
      • 2. Що направилъ Тарквиній за Римъ
       • [с.] 269
      • [3.] Смьрть та на Тарквинія
     • Сервій Туллій
      • 1.
       • [с.] 270
      • 2.
       • [с.] 271
       • [с.] 272
      • 3.
       • [с.] 273
    • ІV. Тарквиній Гордый (superbus) и Юный Брутъ (brutus)
     • 1. Гордый царь
      • [с.] 274
     • 2. Другъ на отечество то
      • [с.] 275
     • 3. Консулы
     • 4. Жестокій отецъ
      • [с.] 276
      • [ил.] стр. 276-277
   • В. Свободный Римъ
    • І. Высока любовь къмъ отечество то. Горацій Коклесъ. - Муцій Сцевола. - Клелія
     • 1. Горацій Коклесъ
      • [с.] 277
     • 2. Муцій Сцевола
      • [с.] 278
     • 3. Клелія
    • ІІ. Борба между патриціи тѣ и плебеи тѣ
     • 1. Длъжникъ
      • [с.] 279
      • [с.] 280
     • 2. Диктароръ Валерій
     • 3. Мененій Агриппа
      • [с.] 281
     • 4. Марцій Коріоланъ
      • [с.] 282
      • [с.] 283
     • 5. Децемвиры и глава та имъ, Аппій Клавдій
      • 1.
       • [с.] 284
      • 2.
      • 3.
       • [с.] 285
     • 5 [6]. Камиллъ Манлій
      • 1.
       • [с.] 286
      • 2.
       • [с.] 287
       • [с.] 288
      • 3.
      • 4.
       • [с.] 289
      • 5.
       • [с.] 290
      • 6.
       • [с.] 291
    • [ІІІ.] Геройско то време на Республика та.
     • [1.] Курцій. Манлій. Децій
      • 1. Курцій
       • [с.] 292
      • 2. Манлій
       • [с.] 293
      • 3. Децій
     • 2. Пирръ. Фабрицій. Курій
      • 1.
       • [с.] 294
       • [с.] 295
      • 2.
       • [с.] 296
      • 3.
       • [с.] 297
      • 4.
       • [с.] 298
      • 5.
     • 3. Римски тѣ легіоны
      • [с.] 299
      • [с.] 300
    • 4 [ІV]. Пунически войны
     • 1. Дуилій Регулъ
      • 1.
       • [с.] 301
      • 2.
       • [с.] 302
      • 3.
       • [с.] 303
     • 2. Аннибалъ
      • 1.
       • [с.] 304
       • [с.] 305
       • [с.] 306
      • 2.
       • [с.] 307
       • [с.] 308
       • [ил.] стр. 308-309
      • 3.
       • [с.] 309
      • 4.
       • [с.] 310
      • 5.
       • [с.] 311
      • 6.
       • [с.] 312
       • [с.] 313
      • 7. Ценсоръ Катонъ
       • [с.] 314
      • 8. Съсыпваніе то на Картагенъ
       • [с.] 315
       • [с.] 316
      • 9. Превземанье то на Коринѳъ
       • [с.] 317
      • 10. Всемірно преобладававье на Римъ
    • V. Упадваніе то на Республика та
     • 1. Гракхи
      • 1. Раздоры тѣ между патриціи тѣ и плебеи тѣ са подновяватъ
       • [с.] 318
      • 2. Двама та сынове на благородна майка
       • [с.] 319
      • 3. Тиберій Гракхъ, народный трибунъ
       • [с.] 320
      • 4. Смьрть та на народныя бранитель
       • [с.] 321
      • [5.] Кай Гракхъ
       • 1.
        • [с.] 322
       • 2.
        • [с.] 323
        • [с.] 324
     • 2. Марій и Силла
      • 1. Югурта
       • [с.] 325
       • [с.] 326
      • 2. Кимры и Тевтоны
       • [с.] 327
      • 3. Война съ съюзницы тѣ
       • [с.] 328
      • 4. Марій и Сулла
       • [с.] 329
       • [с.] 330
      • 5. Сулла иде вьрху Римъ
       • [с.] 331
       • [с.] 332
     • 3. Спартакъ, водачь на робы тѣ
      • 1. Робы
      • 2. Война та на робы тѣ
       • [с.] 333
       • [с.] 334
     • 4. Юлій Цезарь и Помпей ”Великій”
      • 1.
       • [с.] 335
       • [с.] 336
       • [ил.] Юлій Цезарь стр. 336-337
      • 2.
       • [с.] 337
      • 3.
       • [с.] 338
      • 4.
       • [с.] 339
       • [с.] 340
      • 5.
       • [с.] 341
       • [с.] 342
      • 6.
       • [с.] 343
       • [с.] 344
      • 7.
       • [с.] 345
      • 8.
       • [с.] 346
       • [с.] 347
       • [с.] 348
      • 9.
       • [с.] 349
     • [5.] Антоній и Октавіанъ
      • 1.
       • [с.] 350
       • [ил.] ”И ты ли, сыне мой, Бруте!” стр. 350-351
       • [с.] 351
      • 2.
       • [с.] 352
       • [ил.] Цицеронъ стр. 352-353
       • [с.] 353
      • 3.
       • [с.] 354
       • [с.] 355
      • 4.
       • [с.] 356
      • 5.
       • [с.] 357
      • 6.
       • [с.] 358
       • [с.] 359
    • Погледъ на прежнё то образованіе на Римъ
     • [с.] 360
     • [с.] 361
     • [с.] 362
     • [с.] 363
     • [с.] 364
    • Христіянство то
     • [с.] 365
     • [с.] 366
     • [с.] 367
  • Типографически грѣшки
   • [с. 368]
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на задната корица]
   • [Задна корица]