Citation link:
 • Периодическо списание на Българското книжовно дружество : Год. 3, кн. 7-12 (1884)
  • Периодическо списание на Българското книжовно дружество въ Срѣдецъ : Год. 3, кн. 7 (1884)
   • Съдържание
    • [с. І]
   • Историческо освѣтление върхъ статистиката на народноститѣ въ источната часть на Българското Княжество. Отъ М. Дринова
    • [с. ІІ-1]
    • [с.] 2-3
    • [с.] 4-5
    • [с.] 6-7
    • [с.] 8-9
    • [с.] 10-11
    • [с.] 12-13
    • [с.] 14-15
    • [с.] 16-17
    • [с.] 18-19
    • [с.] 20-21
    • [с.] 22-23
   • За смъртното наказание. Пише Петъръ Пешовъ
    • [с.] 24-[25]
    • [с.] 26-27
    • [с.] 28-29
    • [с.] 30-31
    • [с.] 32-33
    • [с.] 34-35
    • [с.] 36-37
    • [с.] 38-39
    • [с.] 40-41
    • [с.] 42-43
    • [с.] 44-45
    • [с.] 46-47
    • [с.] 48-49
    • [с.] 50-51
    • [с.] 52-53
    • [с.] 54-55
    • [с.] 56-57
    • [с.] 58-59
    • [с.] 60-61
    • [с.] 62-63
    • [с.] 64-65
    • [с.] 66-67
   • Погановский поменикъ. Съобщава Д-ръ Конст. Иречекъ
    • [с. 68]-69
    • [с.] 70-71
    • [с.] 72-73
   • Материяли по геологията и минералогията на България. ІІІ. Геологически профилъ отъ Орхание, презъ Абланица, около Драговица, Панега, голѣма Бресница, Дерманци до Плѣвенъ. Отъ Георги Н. Златарски
    • [с. 74]-75
    • [с.] 76-77
    • [с.] 78-79
    • [с.] 80-81
    • [с.] 82-83
    • [с.] 84-85
    • [с.] 86-87
    • [с.] 88-89
    • [с.] 90-91
    • [с.] 92-93
    • [с.] 94-95
   • Стари пѫтешествия по България отъ 15-18 столѣтие. Съобщава Д-ръ Конст. Иречекъ. (Продържение отъ книжка VI)
    • [с. 96]-97
    • [с.] 98-99
    • [с.] 100-101
    • [с.] 102-103
    • [с.] 104-105
    • [с.] 106-107
    • [с.] 108-109
    • [с.] 110-111
    • [с.] 112-113
    • [с.] 114-115
    • [с.] 116-117
    • [с.] 118-119
    • [с.] 120-121
    • [с.] 122-123
    • [с.] 124-125
    • [с.] 126-127
   • Нѣколко думи за "Кадинъ мостъ" и за вѣрвания при съгражданието нови здания. Съобщава Ефремъ Карановъ
    • [с. 128]-129
    • [с.] 130-131
    • [с.] 132-133
   • Стихотворения
    • [с.] 134-[135]
    • [с.] 136-137
    • [с.] 138-139
    • [с.] 140-141
    • [с.] 142-143
    • [с.] 144-145
    • [с.] 146-147
   • Народна приказка. Зрънце маргаритъ. Отъ Ц. Гинчова
    • [с. 148]-149
    • [с.] 150-151
    • [с.] 152-153
    • [с.] 154-155
   • Книжнина
    • [с.] 156-[157]
    • [с.] 158-159
    • [с.] 160-161
    • [с.] 162-163
    • [с. 164]-165
    • Къмъ спомоществователитѣ
   • Къмъ българскитѣ книгоиздатели и съчинители
    • [с. 166-167]
   • Нѣколко печатни погрѣшки и поправки
    • [с. 168]
  • Периодическо списание на Българското книжовно дружество въ Срѣдецъ : Год. 3, кн. 8 (1884)
   • Съдържание
    • [с. І]
   • Пѫтни бѣлѣжки за Срѣдня гора и за Родопскитѣ планини. Съобщава Д-ръ Конст. Иречекъ
    • [с. ІІ-1]
    • [с.] 2-3
    • [с.] 4-5
    • [с.] 6-7
    • [с.] 8-9
    • [с.] 10-11
    • [с.] 12-13
    • [с.] 14-15
    • [с.] 16-17
    • [с.] 18-19
    • [с.] 20-21
    • [с.] 22-23
    • [с.] 24-25
    • [с.] 26-27
    • [с.] 28-29
    • [с.] 30-31
    • [с.] 32-33
    • [с.] 34-35
    • [с.] 36-37
    • [с.] 38-39
    • [с.] 40-41
    • [с.] 42-43
    • [с.] 44-45
   • Народноститѣ въ западната часть на Княжеството. Отъ М. К. Сарафова
    • [с. 46]-47
    • [с.] 48-49
    • [с.] 50-51
    • [с.] 52-53
    • [с.] 54-55
    • [с.] 56-57
    • [с.] 58-59
    • [с.] 60-61
    • [с.] 62-63
    • [с.] 64-65
    • [с.] 66-67
   • Историческо освѣтление върхъ статистиката на народноститѣ въ источната часть на Българското Княжество. Отъ М. Дринова. (Продължение отъ книжка VІІ)
    • [с. 68]-69
    • [с.] 70-71
    • [с.] 72-73
    • [с.] 74-75
   • Помашки пѣсни отъ Чепино. Съобщава Д-ръ Конст. Иречекъ
    • [с. 76]-77
    • [с.] 78-79
    • [с.] 80-81
    • [с.] 82-83
    • [с.] 84-85
    • [с.] 86-87
    • [с.] 88-89
    • [с.] 90-91
    • [с.] 92-93
   • Зайчаръ и неговото население. (Единъ отъ българскитѣ предѣли въ Сърбия). [Отъ С. Д-въ]
    • [с.] 94-[95]
    • [с.] 96-97
    • [с.] 98-99
    • [с.] 100-101
    • [с.] 102-103
    • [с.] 104-105
    • [с.] 106-107
   • Споменъ за Ивана Сергѣевича Тургенева. Пише П. Пешовъ
    • [с.] 108-[109]
    • [с.] 110-111
    • [с.] 112-113
    • [с.] 114-115
    • [с.] 116-117
    • [с.] 118-119
    • [с.] 120-121
   • Богомилска приказка записана отъ Неша Бончова. (Издава с нѣколко белѣжки М. Дриновъ)
    • [с.] 122-[123]
    • [с.] 124-125
   • Паметни бѣлѣжки за Срѣдецъ. [Отъ Хр. П. Константиновъ]
    • [с.] 126-[127]
    • [с.] 128-129
   • Стихотворения
    • [с. 130]-131
    • [с.] 132-133
    • [с.] 134-135
    • [с.] 136-137
    • [с.] 138-139
    • [с.] 140-141
    • [с.] 142-143
    • [с.] 144-145
    • [с.] 146-147
   • Книжнина
    • [с.] 148-[149]
    • [с.] 150-151
    • [с.] 152-153
    • [с.] 154-155
    • [с.] 156-157
    • [с.] 158-159
    • [с.] 160-161
    • [с.] 162-163
    • [с. 164]-165
    • [с.] 166-167
    • [с.] 168-169
    • [с.] 170-171
    • [с.] 172
  • Периодическо списание на Българското книжовно дружество въ Срѣдецъ : Год. 3, кн. 9 (1884)
   • Съдържание
    • [с. І]
   • Пѫтни бѣлѣжки за Срѣдня гора и за Родопскитѣ планини. Съобщава Д-ръ Конст. Иречекъ. (Продължение отъ книжка VIII)
    • [с. ІІ-1]
    • [с.] 2-3
    • [с.] 4-5
    • [с.] 6-7
    • [с.] 8-9
    • [с.] 10-11
    • [с.] 12-13
    • [с.] 14-15
    • [с.] 16-17
    • [с.] 18-19
    • [с.] 20-21
    • [с.] 22-23
    • [с.] 24-25
    • [с.] 26-27
    • [с.] 28-29
    • [с.] 30-31
    • [с.] 32-33
    • [с.] 34-35
    • [с.] 36-37
    • [с.] 38-39
    • [с.] 40-41
    • [с.] 42-43
    • [с.] 44-45
    • [с.] 46-47
    • [с.] 48-49
    • [с.] 50-51
   • Материяли по геологията и минералогията на България. Петрографски изслѣдвания върху еруптивнитѣ и метаморфнитѣ скали на България. Събралъ и изучилъ Георги Н. Златарски
    • [с. 52]-53
    • [с.] 54-55
    • [с.] 56-57
    • [с.] 58-59
    • [с.] 60-61
    • [с.] 62-63
    • [с.] 64-65
    • [с.] 66-67
    • [с.] 68-69
    • [с.] 70-71
    • [с.] 72-73
    • [с.] 74-75
    • [с.] 76-77
    • [с.] 78-79
    • [с.] 80-81
   • Зайчаръ и неговото население. (Единъ отъ българскитѣ предѣли въ Сърбия). (Продължение отъ книжка VIII). [Отъ С. Ж. Д-въ]
    • [с.] 82-[83]
    • [с.] 84-85
    • [с.] 86-87
    • [с.] 88-89
    • [с.] 90-91
    • [с.] 92-93
    • [с.] 94-95
    • [с.] 96-97
    • [с.] 98-99
    • [с.] 100-101
    • [с.] 102-103
    • [с.] 104-105
   • Нѣколко думи за шопитѣ. Отъ П. Р. Славейкова
    • [с. 106]-107
    • [с.] 108-109
    • [с.] 110-111
    • [с.] 112-113
    • [с.] 114-115
    • [с.] 116-117
    • [с.] 118-119
    • [с.] 120-121
    • [с.] 122-123
   • Стихотворения
    • [с. 124]-125
    • [с.] 126-127
   • Народни вѣрования. Змѣятъ (аждеръ) и змията (зъмя) въ българската народна поезия. Съобщава Ефремъ Карановъ
    • [с.] 128-[129]
    • [с.] 130-131
    • [с.] 132-133
   • Книжнина
    • [с.] 134-[135]
    • [с.] 136-137
    • [с.] 138-139
    • [с.] 140-141
    • [с.] 142-143
    • [с.] 144-145
    • [с.] 146-147
    • [с.] 148-149
    • [с.] 150-151
    • [с.] 152-153
    • [с.] 154-155
    • [с.] 156-157
    • [с.] 158-159
    • [с.] 160-161
    • [с.] 162-163
   • Отъ Българското Книжовно Дружество Извѣстие
    • [с. 162]
  • Периодическо списание на Българското книжовно дружество въ Срѣдецъ : Год. 3, кн. 10 (1884)
   • Съдържание
    • [с. І]
   • Пѫтни бѣлѣжки за Срѣдня гора и за Родопскитѣ планини. Съобщава Д-ръ Конст. Иречекъ. (Продължение отъ книжка ІХ)
    • [с. ІІ-1]
    • [с.] 2-3
    • [с.] 4-5
    • [с.] 6-7
    • [с.] 8-9
    • [с.] 10-11
    • [с.] 12-13
    • [с.] 14-15
    • [с.] 16-17
    • [с.] 18-19
    • [с.] 20-21
    • [с.] 22-23
    • [с.] 24-25
    • [с.] 26-27
    • [с.] 28-29
    • [с.] 30-31
    • [с.] 32-33
    • [с.] 34-35
    • [с.] 36-37
    • [с.] 38-39
    • [с.] 40-41
    • [с.] 42-43
    • [с.] 44-45
    • [с.] 46-47
    • [с.] 48-49
    • [с.] 50-51
   • Материяли по геологията и минералогията на България. IV. Геологически и палеонтологически бѣлѣжки между Плѣвенъ и Троянски Балканъ . Отъ Георги Н. Златарски
    • [с. 52]-53
    • [с.] 54-55
    • [с.] 56-57
    • [с.] 58-59
    • [с.] 60-61
    • [с.] 62-63
    • [с.] 64-65
    • [с.] 66-67
    • [с.] 68-69
    • [с.] 70-71
    • [с.] 72-73
    • [с.] 74-75
    • [с.] 76-77
   • За изнемощѣваньето на главний мозъкъ. (По Кусмауля, Ейленбурга и Манасеина). [Отъ] Д-ръ Молловъ
    • [с.] 78-[79]
    • [с.] 80-81
    • [с.] 82-83
    • [с.] 84-85
    • [с.] 86-87
    • [с.] 88-89
    • [с.] 90-91
   • Паметни бѣлѣжки за Срѣдецъ. Съобщава Хр. П. Константиновъ
    • [с.] 92-[93]
    • [с.] 94-95
    • [с.] 96-97
    • [с.] 98-99
    • [с.] 100-101
   • Стихотворения
    • [с.] 102-[103]
    • [с.] 104-105
    • [с.] 106-107
   • Народни пѣсни
    • [с. 108]-109
   • Книжнина
    • [с.] 110-[111]
    • [с.] 112-113
    • [с.] 114-115
    • [с.] 116-117
    • [с.] 118-119
    • [с.] 120-121
    • [с.] 122-123
    • [с.] 124-125
    • [с.] 126-127
    • [с.] 128-129
    • [с.] 130-131
    • [с.] 132-133
    • [с.] 134-[135]
    • [с.] 136-137
    • [с.] 138-139
    • [с.] 140-141
    • [с.] 142-143
   • Главно събрание на "Българското Книжовно Дружество"
    • [с.] 144-[145]
    • [с.] 146-147
    • [с.] 148-149
    • [с.] 150-151
    • [с.] 152-153
    • [с.] 154-155
    • [с.] 156-157
    • [с.] 158-159
    • [с.] 160-161
    • [с.] 162-163
    • [с.] 164-165
    • [с.] 166-167
    • [с.] 168-169
    • [с.] 170-171
    • [с.] 172-173
    • [с.] 174-175
    • [с.] 176-177
    • [с.] 178-179
    • [с.] 180-181
    • [с.] 182-183
    • [с.] 184-185
    • [с.] 186-187
   • [Записка до Височайший Покровитель на "Българското Кн. Дружество" Н. В. Българский Князь Александръ І отъ Управителний Съвѣтъ на Дружеството]
    • [с.] 188-189
   • Уставъ на Българското Книжовно Дружество въ Срѣдецъ
    • [с.] 190-191
    • [с.] 192-193
    • [с.] 194-195
    • [с.] 196-197
   • Списъкъ на лицата, съставляѭщи "Българското Книжовно Дружество"
    • [с. 198]-199
    • [с.] 200-201
   • Печатни погрѣшки
    • [с.] 202-[203]
  • Периодическо списание на Българското книжовно дружество въ Срѣдецъ : Год. 3, кн. 11 (1884)
   • Съдържание
    • [с. І]
   • Пѫтни бѣлѣжки за Срѣдня гора и за Родопскитѣ планини. Съобщава Д-ръ Конст. Иречекъ. (Продължение отъ книжка X и край)
    • [с. ІІ-1]
    • [с.] 2-3
    • [с.] 4-5
    • [с.] 6-7
    • [с.] 8-9
    • [с.] 10-11
    • [с.] 12-13
    • [с.] 14-15
    • [с.] 16-17
    • [с.] 18-19
    • [с.] 20-21
    • [с.] 22-23
    • [с.] 24-25
    • [с.] 26-27
    • [с.] 28-29
    • [с.] 30-31
    • [с.] 32-33
   • Унтеръ-офицерский въпросъ въ главнитѣ европейски армии и състоянието му въ нашата армия. Отъ Поручика Хр. Златоустова
    • [с. 34]-35
    • [с.] 36-37
    • [с.] 38-39
    • [с.] 40-41
    • [с.] 42-43
    • [с.] 44-45
    • [с.] 46-47
    • [с.] 48-49
    • [с.] 50-51
    • [с.] 52-53
    • [с.] 54-55
    • [с.] 56-57
   • Дневникъ по съграждането първата българска въ Цариградъ черква св. Стефанъ 1847-1849. [Отъ] Никола Ефтимовъ Сапуновъ първо-майсторъ абаджийски
    • [с.] 58-[59]
    • [с.] 60-61
    • [с.] 62-63
    • [с.] 64-65
    • [с.] 66-67
    • [с.] 68-69
    • [с.] 70-71
    • [с.] 72-73
    • [с.] 74-75
    • [с.] 76-77
    • [с.] 78-79
    • [с.] 80-81
    • [с.] 82-83
    • [с.] 84-85
    • [с.] 86-87
    • [с.] 88-89
    • [с.] 90-91
    • [с.] 92-93
    • [с.] 94-95
    • [с.] 96-97
    • [с.] 98-99
    • [с.] 100-101
    • [с.] 102-103
    • [с.] 104-105
    • [с.] 106-107
    • [с.] 108-109
    • [с.] 110-111
    • [с.] 112-113
   • Стихотворения
    • [с. 114]-115
    • [с.] 116-117
    • [с.] 118-119
    • [с.] 120-121
    • [с.] 122-123
    • [с.] 124-125
    • [с.] 126-127
    • [с.] 128-129
   • Народни пѣсни и приказки
    • [с.] 130-[131]
    • [с.] 132-133
    • [с.] 134-135
    • [с.] 136-137
    • [с.] 138-139
   • Книжнина
    • [с. 140]-141
    • [с.] 142-143
    • [с.] 144-145
    • [с.] 146-147
    • [с.] 148-149
    • [с.] 150-151
    • [с.] 152-153
    • [с.] 154-155
   • Печатни погрѣшки
    • [с. 156]
  • Периодическо списание на Българското книжовно дружество въ Срѣдецъ : Год. 3, кн. 12 (1884)
   • Съдържание
    • [с. І]
   • Нѣколко забравени списания на Софрония Врачанскаго. Отъ М. Дринова
    • [с. ІІ-1]
    • [с.] 2-3
    • [с.] 4-5
    • [с.] 6-7
    • [с.] 8-9
    • [с.] 10-11
   • Лѣтописни бѣлѣжки отъ Разградъ. Съобщава тъ М. Дриновъ
    • [с.] 12-[13]
   • Унтеръ-офицерский въпросъ въ главнитѣ европейски армии и състоянието му въ нашата армия. Отъ Поручика Хр. Златоустова. (Продължение отъ кн. XI и край)
    • [с.] 14-[15]
    • [с.] 16-17
    • [с.] 18-19
    • [с.] 20-21
    • [с.] 22-23
    • [с.] 24-25
    • [с.] 26-27
    • [с.] 28-29
    • [с.] 30-31
    • [с.] 32-33
    • [с.] 34-35
    • [с.] 36-37
    • [с.] 38-39
    • [с.] 40-41
    • [с.] 42-43
    • [с.] 44-45
    • [с.] 46-47
    • [с.] 48-49
    • [с.] 50-51
    • [с.] 52-53
    • [с.] 54-55
    • [с.] 56-57
    • [с.] 58-59
    • [с.] 60-61
    • [с.] 62-63
   • Южноунгарскитѣ българе. Етнографическа скица отъ проф. Гееза Цирбусъ. Прѣвелъ Ив. А. Георговъ
    • [с.] 64-[65]
    • [с.] 66-67
    • [с.] 68-69
    • [с.] 70-71
    • [с.] 72-73
   • Български дѣйци въ сърбската завѣра. Отъ Р. П. Славейкова
    • [с. 74]-75
    • [с.] 76-77
    • [с.] 78-79
    • [с.] 80-81
    • [с.] 82-83
    • [с.] 84-85
    • [с.] 86-87
    • [с.] 88-89
    • [с.] 90-91
    • [с.] 92-93
   • Стихотворения
    • [с. 94]-95
    • [с.] 96-97
    • [с.] 98-99
    • [с.] 100-101
    • [с.] 102-103
   • Народни пѣсни и приказки
    • [с. 104]-105
    • [с.] 106-107
    • [с.] 108-109
    • [с.] 110-111
    • [с.] 112-113
    • [с.] 114-115
    • [с.] 116-117
    • [с.] 118-119
    • [с.] 120-121
    • [с.] 122-123
   • Книжнина
    • [с.] 124-[125]
    • [с.] 126-127
    • [с.] 128-129
    • [с.] 130-131
    • [с.] 132-133
    • [с.] 134-135
    • [с.] 136-137
    • [с.] 138-139
   • Общо съдържание на книжкитѣ отъ второто годишно течение на "Периодическо Списание" въ Срѣдецъ (1884) "
    • [с.] 140-[141]
    • [с.] 142-143
    • [с.] 144-145