Citation link:
 • Рѫководство къмъ физикѫ-тѫ
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Предговоръ
   • [с. III]
   • [с.] IV
   • [с.] V
   • [с.] VI
  • Преписъ на най потрѣбни-тѣ физически уряди
   • [с. VII]
   • [с.] VIII
  • Дѣлъ I. За матеріѭ-тѫ, сили-тѣ и движеніе-то
   • Глава I. Общи забелѣжки
    • [с. 1]
    • [с.] 2
    • [с.] 3
    • [с.] 4
   • Глава II. Общи свойства на тѣла-та
    • [с.] 5
    • [с.] 6
    • [с.] 7
    • [с.] 8
    • [с.] 9
    • [с.] 10
   • Глава III. Химически явленія
    • [с.] 11
    • [с.] 12
    • [с.] 13
    • [с.] 14
    • [с.] 15
    • [с.] 16
    • [с.] 17
    • [с.] 18
    • [с.] 19
    • [с.] 20
    • [с.] 21
   • Глава IV. Кратки познанія отъ механикѫ-тѫ
    • [с.] 22
    • [с.] 23
    • [с.] 24
    • [с.] 25
    • [с.] 26
    • [с.] 27
    • [с.] 28
    • [с.] 29
    • [с.] 30
    • [с.] 31
   • Глава V. За лостъ-тъ
    • [с.] 32
    • [с.] 33
    • [с.] 34
    • [с.] 35
  • Дѣлъ II. За техникѫ-тѫ и частични-тѣ сили
   • Глава I. За центръ-тъ на тежинѫ-тѫ
    • [с. 36]
    • [с.] 37
    • [с.] 38
    • [с.] 39
    • [с.] 40
    • [с.] 41
    • [с.] 42
   • Глава II. За вѣзни-тѣ
    • [с.] 43
    • [с.] 44
    • [с.] 45
    • [с.] 46
   • Глава III. Закони на свободно-то паданіе. Махало
    • [с.] 47
    • [с.] 48
    • [с.] 49
    • [с.] 50
    • [с.] 51
    • [с.] 52
    • [с.] 53
    • Махало
     • [с.] 54
     • [с.] 55
     • [с.] 56
     • [с.] 57
   • Глава IV. За частични-тѣ сили
    • [с.] 58
    • [с.] 59
    • [с.] 60
   • Физически задачи
    • [с.] 61
    • [с.] 62
    • [с.] 63
    • [с.] 64
    • [с.] 65
    • [с.] 66
  • Дѣлъ III. За капливи-тѣ
   • Глава I. Хидростатика (равновѣсіе на капливи-тѣ)
    • [с. 67]
    • [с.] 68
    • Налѣганія, кои-то зависѭтъ отъ тежинѫ-тѫ
     • [с.] 69
     • [с.] 70
     • [с.] 71
     • [с.] 72
     • [с.] 73
     • [с.] 74
     • [с.] 75
    • Условія за равновѣсіе на капливи-тѣ
     • [с.] 76
     • [с.] 77
     • [с.] 78
     • [с.] 79
    • Приложенія на хидростатически-тѣ закони
     • [с.] 80
     • [с.] 81
   • Глава II. Равновѣсіе на твърди тѣла, натопени въ капливи
    • [с.] 82
    • [с.] 83
    • [с.] 84
    • [с.] 85
    • Опредѣленіе на удѣлно-то тегло. Ареометри съ постояненъ объемъ
     • [с.] 86
     • [с.] 87
     • [с.] 88
     • [с.] 89
     • [с.] 90
    • Ареометри съ измѣнчивъ объемъ
     • [с.] 91
     • [с.] 92
   • Глава III. За власность-тѫ
    • [с.] 93
    • [с.] 94
    • [с.] 95
    • Ендозмозъ, поглъщаніе и попиваніе
     • [с.] 96
     • [с.] 97
   • Задачи
    • [с.] 98
    • [с.] 99
    • [с.] 100
    • [с.] 101
    • [с.] 102
    • [с.] 103
    • [с.] 104
    • [с.] 105
    • [с.] 106
    • [с.] 107
  • Дѣлъ IV. За въздухообрази-тѣ
   • Глава I. Свойства на въздухообрази-тѣ. Атмосфера
    • [с. 108]
    • [с.] 109
    • [с.] 110
    • Измѣрваніе на атмосферно-то налѣганіе. Барометри
     • [с.] 111
     • [с.] 112
     • [с.] 113
     • [с.] 114
     • [с.] 115
     • [с.] 116
     • [с.] 117
     • [с.] 118
   • Глава II. За пѫргавинѫ-тѫ на въздухъ-тъ. (Маріоттовъ законъ)
    • [с.] 119
    • [с.] 120
    • [с.] 121
    • [с.] 122
    • [с.] 123
    • Закони за смѣсванія на въздухообрази-тѣ и за поглъщаніе-то имъ отъ капливи-тѣ
     • [с.] 124
     • [с.] 125
   • Глава III. Приложеніе на Архимедовъ-тъ законъ къмъ въздухообрази-тѣ. Аеростати
    • [с.] 126
    • [с.] 127
    • [с.] 128
    • [с.] 129
    • [с.] 130
   • Глави IV. Уряди, основани на физически-тѣ свойства на въздухъ-тъ
    • [с.] 131
    • [с.] 132
    • [с.] 133
    • [с.] 134
    • [с.] 135
    • [с.] 136
    • [с.] 137
    • [с.] 138
    • [с.] 139
    • [с.] 140
    • [с.] 141
    • [с.] 142
    • [с.] 143
   • Задачи
    • [с.] 144
    • [с.] 145
    • [с.] 146
    • [с.] 147
    • [с.] 148
    • [с.] 149
    • [с.] 150
    • [с.] 151
    • [с.] 152
  • Дѣлъ V. За топлинѫ-тѫ
   • Глава I. Распущаніе на тѣла-та отъ топлинѫ-тѫ. Термометри
    • [с. 153]
    • [с.] 154
    • [с.] 155
    • [с.] 156
   • Глава II. Опредѣленіе на распущаніе-то на тѣла-та отъ топлинѫ-тѫ
    • Распущаніе на твьрди-тѣ тѣла
     • [с.] 157
     • [с.] 158
     • [с.] 159
     • [с.] 160
     • [с.] 161
     • [с.] 162
    • Распущаніе на капливи-тѣ
     • [с.] 163
     • [с.] 164
     • [с.] 165
     • [с.] 166
     • [с.] 167
    • Распущаніе на въздухообрази-тѣ
     • [с.] 168
     • [с.] 169
     • [с.] 170
     • [с.] 171
     • [с.] 172
     • [с.] 173
   • Глава III. Калориметрія
    • [с.] 174
    • [с.] 175
    • [с.] 176
    • [с.] 177
   • Глава IV. Промѣни на състояніе-то на тѣла-та отъ топлинѫ-тѫ
    • [с.] 178
    • [с.] 179
    • [с.] 180
    • [с.] 181
    • [с.] 182
    • [с.] 183
    • [с.] 184
   • Глава V. Пѫргавина на парѫ-тѫ
    • [с.] 185
    • [с.] 186
    • [с.] 187
    • [с.] 188
    • [с.] 189
    • [с.] 190
    • [с.] 191
    • [с.] 192
    • [с.] 193
    • [с.] 194
    • Сферическій видъ на капливи-тѣ
     • [с.] 195
     • [с.] 196
   • Глава VI. Хигрометрія
    • [с.] 197
    • [с.] 198
    • [с.] 199
    • [с.] 200
    • [с.] 201
    • [с.] 202
    • [с.] 203
   • Глава VII. Топлопроводность на тѣла-та
    • [с.] 204
    • [с.] 205
    • [с.] 206
   • Задачи
    • [с.] 207
    • [с.] 208
    • [с.] 209
    • [с.] 210
    • [с.] 211
    • [с.] 212
    • [с.] 213
    • [с.] 214
    • [с.] 215
  • Дѣлъ VI. За звукъ-тъ
   • Глава I. Люлѣянія на пѫргави-тѣ частици
    • [с. 216]
    • [с.] 217
    • [с.] 218
    • [с.] 219
    • [с.] 220
    • [с.] 221
    • [с.] 222
   • Глава II. За скорость-тѫ и силѫ-тѫ на звукъ-тъ
    • [с.] 223
    • [с.] 224
    • [с.] 225
   • Глава III. Физическа теорія на музикѫ-тѫ
    • [с.] 226
    • [с.] 227
    • [с.] 228
    • [с.] 229
    • [с.] 230
    • [с.] 231
    • [с.] 232
    • [с.] 233
   • Глава IV. Отблъсканіе на звукъ-тъ
    • [с.] 234
    • [с.] 235
    • [с.] 236
    • [с.] 237
    • [с.] 238
    • [с.] 239
   • Задачи
    • [с.] 240
    • [с.] 241
    • [с.] 242
  • Дѣлъ VII. За свѣтлинѫ-тѫ
   • Глава I. Предаваніе, скорость и сила на свѣтлинѫ-тѫ
    • [с. 243]
    • [с.] 244
    • [с.] 245
    • [с.] 246
    • [с.] 247
    • [с.] 248
   • Глава II. Отблъскваніе на свѣтлинѫ-тѫ (катоптрика). Огледала
    • [с.] 249
    • [с.] 250
    • [с.] 251
    • [с.] 252
    • [с.] 253
    • Сферически огледала
     • [с.] 254
     • [с.] 255
     • [с.] 256
     • [с.] 257
     • [с.] 258
     • [с.] 259
     • [с.] 260
     • [с.] 261
     • [с.] 262
     • [с.] 263
   • Глава III. Просто пречупваніе (діоптрика)
    • [с.] 264
    • [с.] 265
    • [с.] 266
    • [с.] 267
    • Преминуваніе на свѣтлинѫ-тѫ презъ прозрачни средини; Оптическа призма
     • [с.] 268
     • [с.] 269
     • [с.] 270
    • Оптически стъкла и свойства-та имъ
     • [с.] 271
     • [с.] 272
     • [с.] 273
     • [с.] 274
     • [с.] 275
     • [с.] 276
     • [с.] 277
     • [с.] 278
     • [с.] 279
     • [с.] 280
   • Глава IV. Разлаганіе на свѣтлинѫ-тѫ (хроматизмъ)
    • [с.] 281
    • [с.] 282
    • [с.] 283
    • [с.] 284
    • [с.] 285
    • [с.] 286
    • [с.] 287
    • [с.] 288
   • Глава V. Оптически инструменти
    • [с.] 289
    • [с.] 290
    • [с.] 291
    • [с.] 292
    • [с.] 293
    • [с.] 294
    • [с.] 295
    • [с.] 296
    • [с.] 297
    • [с.] 298
    • [с.] 299
   • Глава VI. За око-то и зрѣніе-то
    • [с.] 300
    • [с.] 301
    • [с.] 302
    • [с.] 303
    • [с.] 304
    • [с.] 305
    • [с.] 306
    • [с.] 307
    • [с.] 308
    • [с.] 309
    • [с.] 310
    • [с.] 311
    • [с.] 312
    • [с.] 313
    • [с.] 314
    • [с.] 315
    • [с.] 316
   • Глава VII. Двойно пречупваніе, диффракціа, интерференція и поляризація
    • [с.] 317
    • [с.] 318
    • [с.] 319
    • [с.] 320
    • [с.] 321
    • [с.] 322
    • [с.] 323
   • Глава VIII. Зарна топлина
    • [с.] 324
    • [с.] 325
    • [с.] 326
    • [с.] 327
    • [с.] 328
    • [с.] 329
    • [с.] 330
    • Источници на топлинѫ
     • [с.] 331
     • [с.] 332
     • [с.] 333
     • [с.] 334
  • Дѣлъ VIII. За магнитизмъ-тъ
   • Глава I. Свойства на магнити-тѣ
    • [с. 335]
    • [с.] 336
    • [с.] 337
    • [с.] 338
   • Глава II. Земній магнитизмъ; Буссоли
    • [с.] 339
    • [с.] 340
    • [с.] 341
    • [с.] 342
   • Глава III. Намагнитваніе
    • [с.] 343
    • [с.] 344
    • [с.] 345
  • Дѣлъ IX. За статическо-то електричество
   • Глава I. Общи забелѣжки
    • [с. 346]
    • [с.] 347
    • [с.] 348
    • [с.] 349
   • Глава II. Расподѣленіе на електричество-то въ тѣла-та
    • [с.] 350
    • [с.] 351
    • [с.] 352
    • [с.] 353
   • Глава III. Распростираніе на електричество-то съ индукціѭ
    • [с.] 354
    • [с.] 355
    • [с.] 356
    • [с.] 357
    • [с.] 358
    • [с.] 359
    • Електрически машини
     • [с.] 360
     • [с.] 361
     • [с.] 362
     • [с.] 363
     • [с.] 364
   • Глава IV. Сгѫстяваніе на електричество-то
    • [с.] 365
    • [с.] 366
    • [с.] 367
    • [с.] 368
    • [с.] 369
    • [с.] 370
    • [с.] 371
    • [с.] 372
  • Дѣлъ X. За Динамическо-то електричество (Галванизмъ)
   • Глава I. Волтовъ стълбъ; Видоизмѣненіе-то му
    • [с. 373]
    • [с.] 374
    • [с.] 375
    • [с.] 376
    • [с.] 377
    • [с.] 378
    • [с.] 379
    • [с.] 380
    • [с.] 381
   • Глава II. Различни явленія, кои-то произлизатъ отъ дѣйствіе-то на токъ-тъ
    • [с.] 382
    • [с.] 383
    • [с.] 384
    • [с.] 385
    • Галванопластика, позлатяваніе и посребряваніе
     • [с.] 386
     • [с.] 387
   • Глава III. Електромагнитизмъ
    • [с.] 388
    • [с.] 389
    • [с.] 390
   • Глава IV. Електродинамика
    • [с.] 391
    • [с.] 392
    • [с.] 393
    • [с.] 394
    • [с.] 395
   • Глава V. Намагнитваніе съ галваническій токъ, електромагнити и електрически телеграфи
    • [с.] 396
    • [с.] 397
    • [с.] 398
    • [с.] 399
    • [с.] 400
    • [с.] 401
    • [с.] 402
   • Глава VI. Термоелектрически токове
    • [с.] 403
    • [с.] 404
    • [с.] 405
   • Глава VII. Индукція
    • [с.] 406
    • [с.] 407
    • [с.] 408
    • [с.] 409
    • [с.] 410
    • [с.] 411
    • [с.] 412
    • Магнито-електрически машини
     • [с.] 413
     • [с.] 414
     • [с.] 415
     • [с.] 416
     • [с.] 417
     • [с.] 418
     • [с.] 419
     • [с.] 420
     • [с.] 421
     • [с.] 422
  • Кратка метеорологія
   • Въздушни метеори
    • [с. 423]
    • [с.] 424
    • [с.] 425
    • [с.] 426
    • [с.] 427
    • [с.] 428
    • [с.] 429
   • Водни метеори
    • [с.] 430
    • [с.] 431
    • [с.] 432
    • [с.] 433
    • [с.] 434
    • [с.] 435
    • [с.] 436
   • Оптически метеори
    • [с.] 437
    • [с.] 438
    • [с.] 439
    • [с.] 440
    • [с.] 441
    • [с.] 442
    • [с.] 443
    • [с.] 444
    • [с.] 445
    • [с.] 446
    • [с.] 447
    • [с.] 448
  • Имена-та на родолюбиви-тѣ спомоществователи
   • [с. 449]
   • [с.] 450
   • [с.] 451
   • [с.] 452
   • [с.] 453
   • [с.] 454
  • Съдьржаніе
   • [с. 455]
   • [с.] 456
   • [с.] 457
   • [с.] 458
  • По-важни-тѣ погрѣшки
   • [с. 459]
   • [с. 460]
   • [с. 461]
   • [с. 462]
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]