Citation link:
 • Началенъ прочетъ. Книжка ІІ. Пьрва отдѣлка
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Авантитул]
   • [Контратитул]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • 1. Прѣпинателны знакове
  • 2. Късичкы изричанія
   • [с. 3]
   • [с.] 4
  • 3. По́ длъжкы изричанія
   • [с.] 5
  • 4. Погледъ върху нѣщата що гы има на земята
   • [с.] 6
   • [с.] 7
  • 5. Четыре главны стихіи на земята
   • [с.] 8
  • 6. Петь-тѣхъ чувства на человѣка
   • [с.] 9
  • 7. Врѣмето и раздѣленіето му
   • [с.] 10
   • [с.] 11
  • 8. Съвѣты за пазенье на здравіето
   • [с.] 12
   • [с.] 13
  • 9. Разлика на добрытѣ дѣца и на злытѣ, йоще и съвѣты за тѣхъ какъ сичкытѣ да ставатъ добры
   • [с.] 14
   • [с.] 15
   • [с.] 16
   • [с.] 17
   • [с.] 18
   • [с.] 19
  • 10. Прикаскы за обходата на нѣкои добры дѣца
   • Братъ и сестра, които много са обычали и си животѣли
   • Почетно момченче
    • [с.] 20
   • Двѣ малкы момиченца
    • [с.] 21
   • Мързеливо и хаймана едно момче, което отъ съвѣтытѣ на майка си са поправило, че станѫло много трудолюбиво и прилѣжателно
    • [с.] 22
    • [с.] 23
  • 11. Прикаскы за нѣкои развратены и хайманы дѣца
   • Развратено и немилостиво момче
    • [с.] 24
   • Лъжливо овчарче
    • [с.] 25
   • Обѣздникъ и немирно момче
    • [с.] 26
   • Лакомо дѣте
    • [с.] 27
   • Крадецъ
    • [с.] 28
   • Свадливы момчета
    • [с.] 29
  • 12. Българскы пословицы
   • [с.] 30
  • 13. Различны басни и прикаскы
   • Слѣпъ и хромъ
    • [с.] 31
   • Вълчи сълзы
   • Расланъ и жаба
   • Двѣ Мышкы
    • [с.] 32
   • На мышката и котката е звѣрь
   • Врана и сврака
    • [с.] 33
   • Комица лѣса
   • Лѣсица и пьрчь
    • [с.] 34
  • 14. Молитвы
   • [с.] 35
   • Царю небесный оутѣшителю...
   • Послѣ - тъзи молитвица
    • [с.] 36
   • Слѣдъ нея - Славо[сло]віе Богу
    • [с.] 37
   • Послѣ
    • [с.] 38
   • Молтва прѣдъ обѣдъ
   • Молтва слѣдъ обѣдъ
   • Молтва прѣдъ вечеря
   • Молтва слѣдъ вечеря
    • [с.] 39
   • Молтва прѣдъ ученіето
   • Молтва слѣдъ ученіето
  • 15. Тропари
   • На Рождество Христово. Гласъ д҃
    • [с.] 40
   • На Св. Богоавленіе. Гласъ а҃
   • На Въскрьсеніе Хрістово. Гласъ е҃
   • На Крьстовъ-день. Гласъ а҃
   • На Българскытѣ просвѣтители Св. Кирилла и Методія. Гласъ четвьртый
   • Другый Тропарь. Гласъ пьрвый
    • [с.] 41
   • На Св. Седмочисленникы. Гласъ пьрвый
   • На Три Светители. Гласъ пьрвый
    • [с.] 42
  • 16. Думы скъсены съ тітлы
   • [с.] 43
   • [с.] 44
   • Пѣсень черковна, хвалебна Богу
   • Молитва вечерня
   • Символъ на Православната Вѣра
    • [с.] 45
    • [с.] 46
  • 17. Броеве и цифры съ които тѣ са пишѫтъ
   • [с.] 47
  • 18. Броенье
   • Писанье с распорежданье на броеветдѣ
    • [с.] 48
    • [с. 49]
    • [с. 50]
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]