Citation link:
 • Пълна числителница
  • [Корица и начални страници]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • [Общи познания]
   • За число-то
    • [с. 3]
   • За цыфры-тѣ
    • [с.] 4
   • Броеніе
    • [с.] 5
    • [с.] 6
    • [с.] 7
    • [с.] 8
  • Аритметическы дѣйствія
   • [с.] 9
   • Събиране
    • [с.] 10
    • Задачи за упражненіе
     • [с.] 11
   • Изваждане
    • [с.] 12
    • [с.] 13
    • Задачи
     • [с.] 14
    • Испытване
     • [с.] 15
   • Умноженіе
    • [с.] 16
    • [с.] 17
    • [с.] 18
    • [с.] 19
    • [с.] 20
    • Задачи
   • Дѣленіе
    • [с.] 21
    • [с.] 22
    • [с.] 23
    • [с.] 24
    • [с.] 25
    • Задачи
     • [с.] 26
    • Испытване на умноженіе и дѣленіе
     • [с.] 27
     • [с.] 28
  • Дроби
   • [с.] 29
   • [с.] 30
   • Измѣненіе на голѣминѫ-тѫ на дроби-тѣ
    • [с.] 31
    • [с.] 32
   • Съкращеніе на дроби-тѣ
    • [с.] 33
    • [с.] 34
   • Дѣленіе на числа-та
    • [с.] 35
    • [с.] 36
   • Привождане на дроби-тѣ въ еднакъвъ знаменатель
    • [с.] 37
   • Съкратенъ общи знаменатель
    • [с.] 38
    • [с.] 39
   • Привождане на дроби-тѣ въ цѣлы числа и на цѣлы-тѣ числа въ дроби
    • [с.] 40
    • [с.] 41
   • Събиране на дроби-тѣ
    • [с.] 42
   • Изваждане на дробитѣ
    • [с.] 43
    • [с.] 44
    • Задачи
     • [с.] 45
   • Умноженіе на дроби-тѣ
    • [с.] 46
    • Задачи
     • [с.] 47
   • Дробь отъ дробь
    • Задачи
     • [с.] 48
   • Дѣленіе на дроби-тѣ
    • [с.] 49
    • Задачи
     • [с.] 50
   • Десятичны дроби
    • [с.] 51
    • [с.] 52
    • За запятаѭ-тѫ
     • [с.] 53
     • Упражненія
      • [с.] 54
    • Събиране на десятичны-тѣ
     • Задачи
      • [с.] 55
    • Изваждане на десятичны-тѣ
     • [с.] 56
     • Задачи
    • Умноженіе на десятичны-тѣ
     • [с.] 57
     • Задачи
      • [с.] 58
    • Дѣленіе на десятичны-тѣ
     • [с.] 59
     • [с.] 60
     • Задачи
  • Смѣсены числа
   • [с.] 61
   • [Прѣтворитель]
    • I Мѣркы въ Турціѭ
     • [с.] 62
    • II Мѣркы въ Франціѭ
     • [с.] 63
    • III Мѣркы въ Англіѭ
    • IV Мѣркы въ Русіѭ
     • [с.] 64
   • Привождане
    • [с.] 65
    • [с.] 66
    • Испытване
     • [с.] 67
   • Събиране съ смѣсены числа
    • [с.] 68
    • Задачи
   • Изваждане съ смѣсены числа
    • [с.] 69
    • Задачи
     • [с.] 70
   • Умноженіе
    • [с.] 71
    • [с.] 72
    • Задачи
   • Дѣленіе
    • [с.] 73
    • [с.] 74
    • Задачи
   • Отношенія
    • [с.] 75
    • [с.] 76
   • Съразмѣрность
    • [с.] 77
    • [с.] 78
    • [с.] 79
    • [с.] 80
   • Съкращеніе
    • [с.] 81
    • Приложеніе на съразмѣрности-тѣ
     • [с.] 82
   • Просто тройно правило
    • [с.] 83
    • Задачи
     • [с.] 84
     • [с.] 85
     • [с.] 86
    • Испытване
   • Сложно тройно правило
    • [с.] 87
    • [с.] 88
    • [с.] 89
    • [с.] 90
   • Верижно правило
    • [с.] 91
    • [с.] 92
    • [с.] 93
    • [с.] 94
   • Съдружественно правило
    • [с.] 95
    • [с.] 96
    • [с.] 97
    • [с.] 98
   • Сложно съдружественно правило
    • [с.] 99
    • [с.] 100
    • [с.] 101
    • [с.] 102
    • [с.] 103
   • Лихвенно правило
   • Правило на простѫ лихвѫ
    • [с.] 104
    • [с.] 105
    • [с.] 106
    • [с.] 107
    • [с.] 108
   • Правило на сложнѫ лихвѫ
    • [с.] 109
    • [с.] 110
    • [с.] 111
   • Лихва отвънъ и лихва отвѫтрѣ
    • [с.] 112
   • Правило за сконто
    • [с.] 113
    • [с.] 114
    • [с.] 115
   • Правило за срѣдне число
    • [с.] 116
    • [с.] 117
    • [с.] 118
    • [с.] 119
   • Правило за смѣшеніе
    • [с.] 120
    • [с.] 121
    • [с.] 122
    • [с.] 123
    • [с.] 124
   • Правило за срѣденъ срокъ
    • [с.] 125
    • [с.] 126
    • [с.] 127
    • [с.] 128
   • Правило за рѣшенія по прѣдложеніе
    • [с.] 129
    • [с.] 130
    • [с.] 131
   • Степени на числа-та и корени
    • [с.] 132
    • [с.] 133
    • [с.] 134
    • [с.] 135
    • [с.] 136
    • [с.] 137
    • [с.] 138
  • Погрѣшкы
   • [с.] 139
   • [с.] 140
  • Притурка на страницѫ 61
   • [с. І]
   • [с.] II
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Оригинална корица]