Citation link:
 • Общий поглядъ възъ Всеобщѫ историѭ за първоначялны ученици
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Съдьржяние
   • [с. ІІІ]
   • [с.] ІV
  • 1. Пьрви людѥ и тѣхни послѣдници до Ноя
   • [с. 5]
   • [с.] 6
   • Пытанѥ
    • [с.] 7
  • 2. Ной и послѣдници-ти на неговы-ты сынове, отъ които произлѣзли пьрви-ты народи
   • [с.] 8
   • [с.] 9
   • Пытанѥ
    • [с.] 10
  • 3. Начяло на царства-та, работы или занятия, вѣра и рядове (классове) на пьрвы-ты народы
   • Начяло на царства-та
    • [с.] 11
   • Работы или занятия на пьрвы-ты народы
    • [с.] 12
   • Вѣра на пьрвы-ты народы
    • [с.] 13
   • Происхождение на касты-ты
   • Пытанѥ
    • [с.] 14
  • 4. Прѣдмѣтъ на всеобщаѫ-тѫ историѭ, нейны извори, раздѣление и главны вспомогателны наукы: землеописание и лѣтоброение
   • Прѣдмѣтъ на Историѭ-тѫ
   • Извори на Историѭ-тѫ
    • [с.] 15
   • Раздѣление на Историѭ-тѫ
    • [с.] 16
   • Землеописание и лѣтоброение, като вспомогателны наукы на Историѭ-тѫ
    • [с.] 17
   • Пытанѥ
    • [с.] 18
  • 5. Общий прѣглядъ на старѫ-тѫ историѭ
   • [с.] 19
   • [с.] 20
   • Пытанѥ
    • [с.] 21
  • 6. Общий прѣглядъ на срѣднѭ-тѫ историѭ
   • [с.] 22
   • [с.] 23
   • Пытанѥ
    • [с.] 24
  • 7. Славяне. Българско царство
   • Българско царство
    • [с.] 25
    • [с.] 26
   • Пытанѥ
    • [с.] 27
    • [с.] 28
  • 8. Изобрѣтение на компаса, пупала и книгопечятанѥ-то
   • Изобрѣтение на компаса
   • Изобрѣтение на пупала и огнестрѣлны-ты орѫдия
    • [с.] 29
   • Изобрѣтение на книгопечятанѥ-то
    • [с.] 30
   • Пытанѥ
    • [с.] 31
  • 9. Общий прѣглядъ на новѫ-тѫ историѭ
   • [с.] 32
   • [с.] 33
   • [с.] 34
   • Пытанѥ
    • [с.] 35
  • 10. Открытие на Америкѫ. Христофоръ Колумбъ
   • [с.] 36
   • [с.] 37
   • [с.] 38
   • [с.] 39
   • Пытанѥ
    • [с.] 40
  • 11. Продлъжение отъ открытия-та на португалци-ты и на испанци-ты. Открытие на Бразилиѭ. Завладение на Мексико отъ Фердинанда Кортеса. Пѫтуванѥ Магеланово около свѣта. Открытие Перу
   • [с.] 41
   • [с.] 42
   • [с.] 43
   • Пытанѥ
    • [с.] 44
  • 12. Прѣобразоание. Лютеръ. Меланхтонъ. Цвингли. Калвинъ
   • [с.] 45
   • [с.] 46
   • [с.] 47
   • [с.] 48
   • Пытанѥ
    • [с.] 49
  • 13. Общий прѣглядъ на най-новѫ-тѫ историѭ
   • [с.] 50
   • [с.] 51
   • Пытанѥ
  • 14. Успѣхи на просвѣщение-то и образование-то въ най-ново врѣмя
   • [с.] 52
   • [с.] 53
   • Пытанѥ
    • [с.] 54
    • [с.] 55
    • [с. 56]
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]