Citation link:
 • Уставъ на бълг. ученич. дружина ”Братска обычь” въ Цариградъ
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Уставъ на Бълг. ученич. дружина ”Братска обычь” въ Цариградъ
   • Глава пьрва. Състояніе на Дружината
   • Глава втора. Цѣльта на Дружината
    • [с. 3]
   • Глава третя. Съставъ и поддьржаніе на Дружината
    • [с.] 4
   • Глава четвьрта. Управленіе на Дружинѫтѫ
    • [с.] 5
    • [с.] 6
    • [с.] 7
  • Правилникъ на Бълг. ученическа дружина ”Братска обычь” въ Цариградъ
   • Отдѣленіе пьрво. Общи прѣдписанія
    • [с.] 8
    • [с.] 9
   • Отдѣленіе второ. За засѣданіята
    • [с.] 10
    • [с.] 11
   • Отдѣленіе трете. За нарушеніето на Уставътъ и на Правилникътъ
    • [с.] 12
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Оригинална корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]