Citation link:
 • Аритметика по начинътъ на Грубе : Методическо ръководство за начелни учители и ученици
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Въведениѥ
   • [с. ІІІ]
   • [с. ІV]
   • [с. V]
   • [с. VІ]
   • [с. VІІ]
   • [с. VІІІ]
   • [с. ІХ]
   • [с. Х]
   • [с. ХІ]
   • [с. ХІІ]
   • [с. ХІІІ]
   • [с. ХІV]
   • [с. ХV]
  • Оглавлениѥ
   • [с. ХVІ]
  • Първий курсъ. Цѣли числа отъ 1 до 100
   • Прѣдварителни бѣлѣжки
    • [с. 1]
    • [с. 2]
    • [с. 3]
    • [с. 4]
    • [с. 5]
    • [с. 6]
   • Първа половинъ година: изученѥ на числа та отъ 1 до 10
    • Ѥдиница
     • [с. 7]
     • [с. 8]
    • Число двѣ
     • [с. 9]
     • [с. 10]
     • [с. 11]
     • [с. 12]
    • Число три
     • [с. 13]
     • [с. 14]
     • [с. 15]
     • [с. 16]
    • Повторенѥ на първи ти три числа
     • [с. 17]
     • [с. 18]
     • [с. 19]
     • [с.] 20
     • [с. 21]
    • Съчетаниѥ и бързо смѣтанѥ
     • [с. 22]
    • Число четире
     • [с. 23]
     • [с. 24]
     • [с. 25]
     • [с. 26]
     • [с. 27]
     • [с. 28]
    • Число петь
     • [с. 29]
     • [с. 30]
     • [с. 31]
     • [с. 32]
     • [с. 33]
    • Число шесть
     • [с. 34]
     • [с. 35]
     • [с. 36]
     • [с. 37]
     • [с. 38]
     • [с.] 39
    • Число седмь
     • [с. 40]
     • [с. 41]
     • [с. 42]
    • Число осмь
     • [с. 43]
     • [с. 44]
     • [с. 45]
     • [с. 46]
    • Число деветь
     • [с. 47]
     • [с. 48]
     • [с. 49]
     • [с. 50]
    • Число десеть
     • [с. 51]
     • [с. 52]
     • [с.] 53
     • [с.] 54
     • [с. 55]
     • [с. 56]
     • [с. 57]
    • Съчетанѥ на числа та и бързо смѣтанѥ
     • [с. 58]
     • [с. 59]
    • Обшто повторениѥ
     • І. Задатки за събиранѥ
      • [с. 60]
      • [с. 61]
      • [с. 62]
      • Таблици
     • ІІ. Задатки за умножениѥ
      • [с. 63]
      • Таблици
     • ІІІ. Задатки за изважданѥ
      • [с. 64]
      • [с. 65]
      • [с. 66]
      • Таблици
     • ІV. Задатки за дѣлениѥ
      • [с. 67]
      • Таблици
       • [с. 68]
     • V. Смѣсени задатки
      • [с. 69]
      • [с. 70]
     • VІ. Сложни задатки
      • [с. 71]
      • [с. 72]
      • [с. 73]
   • 2 ро и 1 тѥ пологодиѥ: изучванѥ на числа та от 10 до 100
    • Бѣлѣжка
     • [с. 74]
    • Число ѥдинадесеть
     • [с. 75]
     • [с. 76]
     • [с. 77]
    • Число дванадесеть
     • [с. 78]
     • [с. 79]
     • [с. 80]
     • [с. 81]
     • [с. 82]
     • [с. 83]
    • Число тринадесеть
     • [с. 84]
    • Число четиренадесеть
     • [с. 85]
     • [с. 86]
    • Число петнадесеть
     • [с. 87]
     • [с. 88]
    • Число шестнадесеть
     • [с. 89]
     • [с. 90]
     • [с. 91]
    • Числа седмнадесеть и деветнадесеть
    • Число осмнадесеть
     • [с. 92]
     • [с. 93]
     • [с. 94]
    • Число двадесеть
     • [с. 95]
     • [с. 96]
     • [с. 97]
    • Обшто прѣговаріанѥ
     • І. Задатки за събиранѥ
      • [с. 98]
      • Таблици
     • ІІ. Задатки за умножениѥ
      • [с.] 99
      • Таблици
     • ІІІ. Задатки за изважданѥ
      • [с.] 100
      • [с.] 101
      • Таблици
       • [с.] 102
     • ІV. Задатки за дѣлениѥ
      • [с.] 103
      • Таблици
     • V. Сложни задатки
      • [с.] 104
      • [с.] 105
      • [с. 106]
      • [с.] 107
    • Число двадесеть и ѥдно
     • [с.] 108
     • [с.] 109
    • Число двадесеть и двѣ и двадесеть и три
     • [с.] 110
     • [с. 111]
    • Число двадесеть и четире
     • [с. 112]
     • [с. 113]
     • [с. 114]
     • [с. 115]
     • [с. 116]
     • [с. 117]
    • Числа двадесеть и петь и двадесеть и шесть
     • [с. 118]
     • [с. 119]
    • Число двадесеть и седмь
     • [с. 120]
     • [с. 121]
     • [с. 122]
    • Число двадесеть и осмь и двадесеть и деветь
     • [с. 123]
     • [с. 124]
     • [с. 125]
    • Число 30
     • [с. 126]
     • [с. 127]
     • [с. 128]
     • [с. 129]
    • Число 31 и 32
     • [с. 130]
     • [с. 131]
     • [с. 132]
     • [с. 133]
    • Число 33, 34, 35
     • [с. 134]
     • [с. 135]
     • [с. 136]
    • Число 36
     • [с. 137]
     • [с. 138]
     • [с. 139]
     • [с. 140]
    • Число 37, 38 и 39
     • [с. 141]
     • [с. 142]
    • Число 40
     • [с. 143]
     • [с. 144]
     • [с. 145]
    • Обшто прѣговаренѥ
     • І. Събиранѥ
      • [с.] 146
     • ІІ. Изважданѥ
      • [с.] 147
     • ІІІ. Умножениѥ
     • ІV. Дѣлениѥ
      • [с.] 148
     • V. Сложни задатки
      • [с. 149]
      • [с. 150]
      • [с. 151]
     • Таблици
      • І.
      • ІІ.
       • [с. 152]
      • ІІІ.
       • [с. 153]
      • ІV.
    • Число 41 и 42
     • [с. 154]
     • [с. 155]
    • Числа 43, 44 и 45
     • [с. 156]
     • [с. 157]
    • Числа 46, 47 и 48
     • [с. 158]
     • [с. 159]
    • Числа 49 и 50
     • [с. 160]
     • [с. 161]
    • Числа 51, 52, 53, 54
     • [с. 162]
     • [с. 163]
    • Числа 55, 56 и 57
     • [с. 164]
     • [с. 165]
    • Числа 58, 59 и 60
     • [с. 166]
     • [с. 167]
     • [с. 168]
    • Обшто прѣговаренѥ
     • І. Четире тѣ дѣйствиіа отдѣлно
      • [с. 169]
      • [с. 170]
     • ІІ. Сложни задатки
      • [с. 171]
      • [с. 172]
      • [с. 173]
      • [с. 174]
     • ІІІ. Отвлѣчени задатки
      • [с. 175]
      • [с. 176]
    • Числа 61, 62 и 63
     • [с. 177]
     • [с. 178]
    • Число 64
     • [с. 179]
    • Числа 65, 66, 67, 68
     • [с. 180]
    • Число 69 и 70
     • [с. 181]
    • Число 71 и 72
     • [с. 182]
     • [с. 183]
    • Числа 73, 74, 75
     • [с. 184]
     • [с. 185]
    • Числа 76, 77, 78, 79
     • [с. 186]
    • Число 80
     • [с. 187]
     • [с. 188]
    • Обшто прѣговаренѥ
    • Числа 81 - 84
     • [с. 189]
     • [с. 190]
    • Число 85 - 89
     • [с. 191]
     • [с. 192]
    • Число 90
     • [с. 193]
    • Числа 91 - 99
     • [с. 194]
     • [с. 195]
    • Число сто
     • І. За просто то (отвлечено то) число
      • а) Броѥнѥ и сравнениѥ
       • [с. 196]
      • б) Упражнениѥ на бързо смѣтанѥ
       • [с. 197]
       • [с. 198]
       • [с. 199]
     • ІІ. Приложно то (именовано) число
      • а) Обръштанѥ и раздробіаванѥ
       • [с. 200]
      • б) Задатки, приложени на частни случаи въ обштежитиѥ то
       • [с. 201]
       • [с. 202]
    • Обшто прѣговаренѥ
     • І. Задатки за събиранѥ
      • [с. 203]
      • [с. 204]
     • ІІ. Задатки за изважданѥ
      • [с. 205]
      • [с. 206]
     • ІІІ. Смѣсени задатки
     • ІV. Задатки за умножениѥ
      • [с. 207]
      • [с. 208]
     • V. Задатки за дѣлениѥ
      • [с. 209]
      • [с. 210]
     • VІ. Сложни задатки
      • [с.] 211
      • [с. 212]
      • [с. 213]
      • [с. 214]
      • [с. 215]
      • [с. 216]
  • Вторий курсъ. Цѣли числа отъ 100 нагорѣ
   • Първо полугодиѥ: за изучениѥ на числа та отъ 100 до 1000 (Смѣтанѥ по съображениѥ)
    • Бѣлѣжка
     • [с. 217]
    • А. Всестранно разгледванѥ на просто то число
     • Първа стъпень. Измѣрениѥ на числа та по първи ти три разреда
      • [с. 218]
      • [с. 219]
     • Втора стъпень. Измѣрениѥ на чисти стотини съ чисти
      • [с. 220]
      • [с. 221]
     • Третіа стъпень. Измѣрениѥ на смѣсени стотини съ смѣсени (Разпространениѥ на прѣминала та стъпень)
      • [с. 222]
     • Четвърта стъпень. Измѣрениѥ на стотини съ десетици
      • [с. 223]
      • [с. 224]
      • [с. 225]
     • Пета стъпень. Всестранно измѣрѥниѥ на числата съ тѣхни ти множители
      • [с. 226]
      • [с. 227]
     • Шеста стъпень. Всестранно разлаганѥ на числата отъ 100 до 1000 на съставни ти имъ части
      • [с. 228]
    • Б. Всестранно разгледованѥ на именовано то число
     • Седма стъпень
      • [с. 229]
      • [с. 230]
     • Осма стъпень
      • [с. 231]
      • [с. 232]
   • 2-ро полугодиѥ: за изучениѥ на числа та отъ отъ всіакаква голѣмина (Смѣтанѥ по правила)
    • Бѣлѣжки
     • [с. 233]
     • [с. 234]
    • А. Отвлѣчени числа
     • Първа стъпень. Броѥнѥ
      • [с. 235]
      • [с. 236]
      • [с. 237]
     • Втора стъпень. Събиране
      • [с. 238]
      • [с. 239]
      • [с. 240]
      • [с. 241]
      • [с. 242]
     • Третіа стъпень. Изважданѥ
      • [с. 243]
      • [с. 244]
      • [с. 245]
     • Четвърта стъпень. Умножениѥ
      • [с. 246]
      • [с. 247]
      • [с. 248]
      • [с. 249]
      • [с. 250]
      • [с. 251]
      • [с. 252]
     • Пета стъпень. Дѣлениѥ
      • [с. 253]
      • [с. 254]
      • [с. 255]
      • [с. 256]
      • [с. 257]
      • [с. 258]
      • [с. 259]
      • [с. 260]
      • [с. 261]
    • Б. Именовани числа
     • 1. Събиранѥ
      • [с. 262]
     • 2. Изважданѥ
      • [с. 263]
     • 3. Умжожениѥ
      • [с. 264]
      • [с. 265]
     • 4. Дѣлениѥ
      • [с. 266]
     • Смѣсени задатки
      • [с. 267]
      • [с. 268]
      • [с. 269]
      • [с. 270]
  • Третий курсъ. Дроби
   • 1-во полугодѥ: всестранно разгледованѥ на дроби ти
    • Бѣлѣжка
     • [с. 271]
    • Втори части
     • [с. 272]
     • [с. 273]
     • [с. 274]
     • [с. 275]
     • [с. 276]
     • [с.] 277
    • Трети части
     • [с. 278]
     • [с. 279]
     • [с. 280]
     • [с. 281]
     • [с. 282]
     • [с. 283]
    • Четвърти части
     • [с. 284]
     • [с. 285]
     • [с. 286]
     • [с. 287]
    • Пети части
     • [с. 288]
     • [с. 289]
     • [с. 290]
    • Шести части
     • [с. 291]
     • [с. 292]
    • Седми части
   • 2-ро полугодиѥ. Четире тѣ дѣйствиіа на дроби ти
    • Распрѣдѣлениѥ на материіалъ тъ
     • [с. 293]
    • 1. Ѥдиница
     • [с. 294]
    • 2. Увеличениѥ и съкраштениѥ
     • [с. 295]
    • 3. Обштий знаменатель
     • [с. 296]
     • [с. 297]
     • [с. 298]
     • [с. 299]
     • [с. 300]
    • Отношениіа на числа та въ видъ на дробь
     • [с. 301]
     • [с. 302]
  • І. Притурка. Приложни задатки на цѣли числа по̀-горѣ отъ стотини
   • [с. 303]
   • [с. 304]
   • [с. 305]
   • [с. 306]
   • [с. 307]
   • [с. 308]
   • [с. 309]
  • ІІ. Притурка. Приложни задатки на дроби до 20 тѣ части
   • [с. 310]
   • [с. 311]
   • [с. 312]
   • [с. 313]
   • [с. 314]
   • [с. 315]
   • [с. 316]
   • [с. 317]
   • [с. 318]
   • [с. 319]
   • [с. 320]
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Оригинална корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]