Citation link:
 • Перва понѧтіѧ за дѣтинско употребленіе кога то начнѫтъ свободнѡ да чтѫтъ / Преведени ѿ францՃскїй на славенобѫлгарскїй ѩзыкъ ѿ ЕманՃила Васкидовича.
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • [Посвещение]
   • [с. І]
   • [с. ІІ]
   • [с. ІІІ]
   • [с. ІV]
  • Ѡглавленιе
   • [с. V]
   • [с. VI]
  • ПрдՃвѣдомленїе
   • [с. VIІ]
   • [с. VIІІ]
  • Предисловιе
   • [с.І]
   • [с.] ІІ
   • [с.] ІІІ
   • [с.] ІV
  • Перва понѧтιѧ за малки те дѣца кога то начиѧватъ свобoднѡ да чтѫтъ
   • [с. 1]
   • Богъ, творецъ на вси те неща
    • [с.] 2
    • [Допълнителен лист А]
    • [Допълнителен лист Б - с илюстрация]
   • Свѣтъ
    • [с.] 3
   • Слѫнце
    • [с.] 4
   • Звѣзды
    • [с.] 5
    • [с.] 6
   • Планеты. или движимы звѣзды
    • [с.] 7
    • [с.] 8
   • Землѧ
    • [с.] 9
    • [с.] 10
   • ЛՃна
    • [с.] 11
   • ЛՃнно и слѫнченно затмѣнιе
    • [с.] 12
   • Стихιи
    • [с.] 13
   • Огнь
   • ВоздՃхъ
    • [с.] 14
   • Вода
   • Облацы
    • [с.] 15
    • [с.] 16
   • Дѫждь
   • Снѣгъ и градъ
    • [с.] 17
   • ДՃга
   • Грмежъ и блисканιе
    • [с.] 18
   • Море
    • [с.] 19
   • Человѣкъ
    • [с.] 20
   • Разны образы человѣчески
    • [с.] 21
   • Животни
   • Четвероножни
    • [с.] 22
   • Птицы
    • [с.] 23
    • [с.] 24
    • [с.] 25
   • Рыбы
    • [с.] 26
    • [Допълнителен лист А - с илюстрация]
    • [Допълнителен лист Б]
    • [с.] 27
    • [с.] 28
   • Влекоходни или пѫлзливи
    • [с.] 29
    • [с.] 30
   • Несѣкоми
    • [с.] 31
    • [с.] 32
   • Растѣнιѧ
    • [с.] 33
    • [с.] 34
   • РՃды
    • [с.] 35
   • Желѣзо
    • [с.] 36
   • Мѣдь
    • [с.] 37
   • Олово
   • Свинецъ
   • Сребро
    • [с.] 38
   • Злато
   • Пѧть свѣтовны часты
    • [с.] 39
    • [с.] 40
   • Изѧсненιе на нѣколко израженιѧ, които сѧ употреблѧватъ въ земноѡписанιето
    • [с.] 41
    • [с.] 42
   • Главни народи и главни градове въ Еѵрѡпѫ
    • [с.] 43
    • [с.] 44
    • [с.] 45
    • [с.] 46
   • Главни народи и главни градове въ Асіѫ
    • [с.] 47
   • Главни народи и главни градове въ Афрιкѫ
    • [с.] 48
    • [с.] 49
   • Главни народи и главни амерιкански градове
    • [с.] 50
    • [с.] 51
    • [с.] 52
   • Главни народи и главни острови въ Ѡкеанιиѫ
    • [с.] 53
   • Наиславни народи въ старото времѧ
    • [с.] 54
    • [Допълнителен лист А]
    • [Допълнителен лист Б - с илюстрация]
    • Евреите
     • [с.] 55
    • Египетъ
     • [с.] 56
    • Елладѫ или Грециѫ
     • [с.] 57
     • [с.] 58
    • Римлѧне те
     • [с.] 59
    • ТՃрцы те
     • [с.] 60
    • Бѫлгари
     • [с.] 61
   • [Миѳологїѭ]
    • Еллинско и римско богослՃженιе или баснословιе
     • [с.] 62
     • [Допълнителен лист А]
     • [Допълнителен лист Б - с илюстрация]
     • [с.] 63
     • [с.] 64
     • [с.] 65
     • [с.] 66
    • Главни богове ѡтвторыатъ чинъ сѫ тыѧ
     • [с.] 67
    • Старо славелско богослՃженιе
     • [с.] 68
   • Раздѣленιе на времѧто
    • [с.] 69
    • [с.] 70
    • [с.] 71
    • [с.] 72
   • Главни ιазицы
    • [с.] 73
    • [с.] 74
   • Перви ѧзыцы, които сѧ въ Еѵрѡпѫ говорѧтъ
    • [с.] 75
   • [Грамматїкѫ]
    • Главни грамматιчески правила
     • [с.] 76
    • [Членъ]
     • [с.] 77
     • [с.] 78
    • Мѣстоименιе
     • [с.] 79
    • Глаголъ
     • [с.] 80
     • [с.] 81
    • Нарѣчιе
     • [с.] 82
    • Предлогъ
     • [с.] 83
    • Союзъ
    • МеждՃметιе
   • Общенародныи говоръ и стихотворенιе
    • [с.] 84
    • [с.] 85
   • Общество
    • [с.] 86
    • [с.] 87
    • [с.] 88
   • ХՃдожества и наՃки
    • [с.] 89
    • [с.] 90
   • Первы длѫжности на дѣцата
    • Длѫжносты ваши на Бога
    • Длѫжность на царьатъ
     • [с.] 91
    • Длѫжности на родителите
     • [с.] 92
    • Длѫжности на учителите
     • [с.] 93
     • [с.] 94
    • Почитаите постары те ѡтъ васъ
    • Бѫдете почтенни и благопрιѧтни на вамъ равныте
    • Упражнѧитесѧ въ совѣтытѣ на вашыте сродницы и учители
     • [с.] 95
    • Нѣколко правила за благородното дѣтинско поведенιе
     • [с.] 96
     • [с.] 97
   • Конецъ
    • [с.] 98
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац]
   • [Задна корица]