Citation link:
 • Българско народно календарче за годинѫ високоснѫ 1868 : Съ изнамњренны-тњ до сега Българскы Светіи
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Предна оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Любезныи Читателіе !
   • [с. 3]
   • [с. 4]
   • [с. 5]
  • Лѣточисленιе.
   • [с. 6]
   • [с. 7]
   • [с. 8]
   • [с. 9]
   • [с. 10]
   • [с. 11]
   • [с. 12]
  • Прѣдсказаніе за 1868.
   • [с. 13]
   • Затмѣнія.
    • [с. 14]
  • До сега изнамѣреннытѣ Българскы Святыи.
   • [с. 15]
   • [с. 16]
   • [с. 17]
   • [с. 18]
  • Тропаръ на Седмочесленици. Гласъ 1-й.
  • Кондакъ [на Седмочесленици] гласъ 4-й.
   • [с. 19]
  • Пасхалιя.
  • Турскы празницы.
   • [с. 20]
  • Сѣчен (Януар)
   • [с. 21]
   • [с. 22]
  • Лютιй (Февр.)
   • [с. 23]
   • [с. 24]
  • Брезѣн (Мартъ)
   • [с. 25]
   • [с. 26]
  • Цвѣтен Април.
   • [с. 27]
   • [с. 28]
  • Трѣвен. (Маιй)
   • [с. 29]
   • [с. 30]
  • Червен. (Юнιй)
   • [с. 31]
   • [с. 32]
  • Жаръ (Юлιй)
   • [с. 33]
   • [с. 34]
  • Серпен - Август
   • [с. 35]
   • [с. 36]
  • Бресен - Септем
   • [с. 37]
   • [с. 38]
  • Паздер - Октом
   • [с. 39]
   • [с. 40]
  • Листоп - Ноевр
   • [с. 41]
   • [с. 42]
  • Груден (Декем)
   • [с. 43]
   • [с. 44]
  • Кратъкъ прѣгледъ за древнѭ-тѫ бъл. патрιархιѭ.
   • [с. 45]
   • [с. 46]
   • [с. 47]
  • Мысли на Владыкѫтѫ Иларіона напрѣдъ да изгори Българскытѣ книгы отъ Книгохранителницѫтѫ на Тьрновскѫтѫ Митрополіѭ.
   • [с. 48]
   • [с. 49]
   • [с. 50]
   • [с. 51]
   • [с. 52]
   • [с. 53]
   • [с. 54]
   • [с. 55]
  • Тарифа за Тилеграфическы депеши отъ Ц-градъ до слѣдующитѣ градове
   • отъ 1 до 20 думы въ Л. Т. отъ 100 гр.
    • [с. 56]
    • [с. 57]
   • Въ франгы, за 20 думы.
    • [с. 58]
  • Пощы-тѣ отъ Цариградъ
  • [Параходите от Цариград]
   • [с. 59]
  • Параходытѣ по Дунавъ.
   • [с. 60]
   • [с. 61]
   • [с. 62]
  • Панаири-тѣ въ Турско, Българіѭ, Тракіѭ и Македонія.
   • [с. 63]
   • [с. 64]
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Задна оригинална корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]