Citation link:
 • Слова говорены ѿ архимандрита Филларета настоѧтелѧ въ Цр̑ква Свѧтителѧ Николаѭ въ Варна
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • (Маія 22-го дня) Нито непостоѧнство на време-то, нито житейски грыжи[...]
   • [с. 3]
   • [с.] 4
   • [с.] 5
   • [с.] 6
  • (Іюня 4-го дня) Днесь, Братьѧ Христїане! всички заедно съ приклонены колѣна[...]
   • [с. 7]
   • [с.] 8
   • [с.] 9
   • [с.] 10
  • (Іюнія 11-го дня) Ѻ молитвѣ
   • [с. 11]
   • [с.] 12
   • [с.] 13
   • [с.] 14
  • (Іюня 18-го дня) Въ Недѣлю 27-го по Пѧтдесѧтницѣ
   • [с. 15]
   • [с.] 16
   • [с.] 17
   • [с.] 18
  • (Іюня 25-го дня) ”Ѻ жено! велїѧ вѣра твоѧ БՃди тебѣ ιакоже хощеши, и исцѣлѣ дщи еѧ ѻтъ того часа”
   • [с. 19]
   • [с.] 20
   • [с.] 21
   • [с.] 22
   • [с.] 23
  • (Іюля 2-го дня) И вы убо бՃдите готови
   • [с. 24]
   • [с.] 25
   • [с.] 26
   • [с.] 27
  • Проклѧтъ человѣкъ творѧй дѣло Господне съ небреженїемъ
   • [с. 28]
   • [с.] 29
   • [с.] 30
  • (Іюлія 16-го дня) Ѻ терпѣнїи
   • [с. 31]
   • [с.] 32
   • [с.] 33
   • [с.] 34
  • (Іюлія 20-го дня) На день Свѧтаго пророка Илїи
   • [с. 35]
   • [с.] 36
   • [с.] 37
  • (Іюлія 30-го дня) Терпѣнїе
   • [с. 38]
   • [с.] 39
   • [с.] 40
  • (Августа 20-го дня) ХՃлими молимъ
   • [с. 41]
   • [с.] 42
  • (Септемврій 10-го дня) Благословлѧйте гонѧщїѧ ви ; благословите, а не клените (Рим. 12, 14)
   • [с. 43]
   • [с.] 44
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]