Citation link:
 • Пѣснопойче отъ българскы и турскы пѣсни
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац]
   • [Авантитул]
   • [Контратитул]
   • [Титул]
   • [Поститул]
  • Пѣснопойче. Българскы пѣсни
   • Царска пѣснь
    • [с. 1]
    • [с.] 2
    • [Липсват страници]
    • [с.] 15
    • [с.] 16
   • При заточение-то на Народныты ни владыци
    • [с.] 17
    • [с.] 18
    • [Липсват страници]
  • Турскы Шаркѫ дюгя
   • Мани
    • [с.] 31
   • Наздравица
    • [с.] 32
    • [Празна страница]
  • Къмъ читателитѣ
   • [с.34]
  • [Последни страници и корица]
   • [Празна страница]
   • [Празна страница]
   • [Заден форзац]
   • [Задна корица]