• Социалните роли на личността : [Изследване] /Дончо Градев.
  • Предна корица
  • Заглавна страница
   • Гръб заглавна страница
  • Предговор
   • стр. 6
   • стр. 7
   • стр. 8
  • Глава първа.
  • ЛИЧНОСТТА В РОЛЕВАТА СИСТЕМА НА ОБЩЕСТВОТО
   • 1. Социални роли и социално-културен контерст
    • стр. 10
    • стр. 11
    • стр. 12
    • стр. 13
    • стр. 14
    • стр. 15
    • стр. 16
    • стр. 17
    • стр. 18
    • стр. 19
    • стр. 20
    • стр. 21
    • стр. 22
    • стр. 23
    • стр. 24
   • 2. Поемането на социалните роли в процеса на социализацията
    • стр. 26
    • стр. 27
    • стр. 28
    • стр. 29
    • стр. 30
    • стр. 31
    • стр. 32
    • стр. 33
    • стр. 34
    • стр. 35
    • стр. 36
    • стр. 37
   • 3. Размер и динамика на ролевия репертоар на личността
    • стр. 39
    • стр. 40
    • стр. 41
    • стр. 42
    • стр. 43
    • стр. 44
    • стр. 45
    • стр. 46
    • стр. 47
    • стр. 48
    • стр. 49
    • стр. 50
    • стр. 51
    • стр. 52
  • Глава втора.
  • СОЦИАЛНАТА РОЛЯ КАТО ЛИЧНОСТНА ЦЕННОСТ
   • 1. Ролите в ценностната система на личността
    • стр. 54
    • стр. 55
    • стр. 56
    • стр. 57
    • стр. 58
    • стр. 59
    • стр. 60
    • стр. 61
    • стр. 62
    • стр. 63
    • стр. 64
    • стр. 65
    • стр. 66
   • 2. Престижни и непрестижни социални роли
    • стр. 68
    • стр. 69
    • стр. 70
    • стр. 71
    • стр. 72
    • стр. 73
    • стр. 74
    • стр. 75
    • стр. 76
    • стр. 77
    • стр. 78
    • стр. 79
    • стр. 80
   • 3. Фиктивно изпълнение на ролевите образци на поведение
    • стр. 82
    • стр. 83
    • стр. 84
    • стр. 85
    • стр. 86
    • стр. 87
    • стр. 88
    • стр. 89
    • стр. 90
  • Глава трета.
  • РОЛЕВО ПОВЕДЕНИЕ И СОЦИАЛЕН КОНТРОЛ
   • 1. Социална потребност от контрол върху ролевото поведение
    • стр. 92
    • стр. 93
    • стр. 94
    • стр. 95
    • стр. 96
    • стр. 97
    • стр. 98
    • стр. 99
    • стр. 100
   • 2. Инстанции и механизми на контрол върху качеството на изизпълняваните социални роли
    • 2. 1. Респектът на правните санкци
     • стр. 102
     • стр. 103
     • стр. 104
     • стр. 105
     • стр. 106
     • стр. 107
     • стр. 108
    • 2. 2. Микросоциална група, вътрешногрупови взаимоотношения групов контрол
     • стр. 110
     • стр. 111
     • стр. 112
     • стр. 113
     • стр. 114
     • стр. 115
     • стр. 116
     • стр. 117
     • стр. 118
     • стр. 119
     • стр. 120
     • стр. 121
     • стр. 122
     • стр. 123
     • стр. 124
     • стр. 125
     • стр. 126
     • стр. 127
     • стр. 128
     • стр. 129
     • стр. 130
     • стр. 131
     • стр. 132
     • стр. 133
     • стр. 134
     • стр. 135
     • стр. 136
     • стр. 138
     • стр. 139
     • стр. 140
     • стр. 141
     • стр. 142
     • стр. 143
     • стр. 144
     • стр. 145
     • стр. 146
     • стр. 147
     • стр. 148
    • 2. 3. Контролната функция на публиката над ролевото поведение
     • стр. 150
     • стр. 151
     • стр. 152
     • стр. 153
     • стр. 154
     • стр. 155
  • ЗАКЛЮЧЕНИЕ
   • стр. 157
   • стр. 158
   • стр. 159
   • Резюме на руски език
    • стр. 161
    • стр. 162
   • Резюме на английски език
    • стр. 164
  • СЪДЪРЖАНИЕ
   • стр. 166