Citation link:
 • Кратка българска исторія
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • [Посвещение]
   • [с. III]
   • [с. IV]
  • Предисловіе
   • [с. V]
   • [с.] VI
   • [с.] VII
   • [с.] VIII
  • Съдьржяніе
   • [с. IX]
   • [с.] X
  • Ввежданіe
   • I. Българскы Жилища
    • [с. 1]
    • [с.] 2
    • [с.] 3
    • [с.] 4
    • [с.] 5
    • [с.] 6
    • [с.] 7
    • [с.] 8
   • II. Раздѣленіе на Българы-ты
    • [с.] 9
    • [с.] 10
    • [с.] 11
    • [с.] 12
    • [с.] 13
   • III. За Българы-ты вообще
    • [с.] 14
    • [с.] 15
   • IV. Вѣроисповѣданіе на стары-ты Българе
    • [с.] 16
    • [с.] 17
    • [с.] 18
    • [с.] 19
    • [с.] 20
    • Стары Българскы писма
   • V. Българско Правленіе
    • [с.] 21
    • [с.] 22
    • [с.] 23
   • VI. Опрѣдѣленіе на Бълтарскѫ-тѫ Исторіѭ
    • [с.] 24
    • [с.] 25
  • Българско господарство по край Волгѫ или Велика Българія
   • [с.] 26
   • [с.] 27
   • [с.] 28
   • [с.] 29
  • Българското господарство въ Паноніѭ
   • [с.] 30
   • [с.] 31
   • [с.] 32
  • Българското царство по край Дунава или сегашня Българія
   • Първый Періодъ. Отъ дохожданіето на Българы-ты у мисіѭ до утвърждаваніе-то имъ у тѫѭ земѭ (678-802)
    • [с.] 33
    • Аспарухъ
     • [с.] 34
     • [с.] 35
    • Батая
     • [с.] 36
    • Требель
     • [с.] 37
     • [с.] 38
     • [с.] 39
     • [с.] 40
    • Добре или Кормесъ
     • [с.] 41
     • [с.] 42
    • Телецъ или Телесанъ
     • [с.] 43
    • Сабина
     • [с.] 44
    • Боянъ или Паганъ
     • [с.] 45
     • [с.] 46
    • Телерика
     • [с.] 47
     • [с.] 48
     • [с.] 49
    • Кардамъ
     • [с.] 50
    • Забѣлѣжваніе вьрхъ пьрвый періодъ
     • [с.] 51
     • [с.] 52
   • Вторій періодъ. Отъ утвьрждаваніе-то на Българы-ты у новѫ-тѫ имъ земѭ до покрьщаваніе-то имъ (802-861)
    • Крумъ или Каранъ
     • [с.] 53
     • [с.] 54
     • [с.] 55
     • [с.] 56
     • [с.] 57
     • [с.] 58
     • [с.] 59
     • [с.] 60
     • [с.] 61
     • [с.] 62
     • [с.] 63
     • [с.] 64
     • [с.] 65
    • Докумъ
     • [с.] 66
     • [с.] 67
    • Цоко
    • Мортагонъ
     • [с.] 68
     • [с.] 69
     • [с.] 70
    • Пресіямъ или Владимиръ
     • [с.] 71
     • [с.] 72
    • Борисъ
     • [с.] 73
     • [с.] 74
   • Третій періодъ. Отъ покрьщаніе-то на Българы-ты до паденіе-то на царство-то имъ под Византійцы-ты (861-1190)
    • [с.] 75
    • Покрьщаніе на Прѣславскыа дворъ и на българы-ты
     • [с.] 76
     • [с.] 77
     • [с.] 78
     • [с.] 79
    • Продълженіе отъ Борисово-то Царуваніе
     • [с.] 80
     • [с.] 81
     • [с.] 82
     • [с.] 83
    • Симеонъ
     • [с.] 84
     • [с.] 85
     • [с.] 86
     • [с.] 87
     • [с.] 88
     • [с.] 89
     • [с.] 90
     • [с.] 91
     • [с.] 92
     • [с.] 93
     • [с.] 94
     • [с.] 95
     • [с.] 96
     • [с.] 97
    • Българска книжнина въ Симеоново время
     • [с.] 98
     • [с.] 99
     • [с.] 100
     • [с.] 101
     • [с.] 102
     • [с.] 103
    • Петръ I
     • [с.] 104
     • [с.] 105
     • [с.] 106
     • [с.] 107
     • [с.] 108
     • [с.] 109
     • [с.] 110
     • [с.] 111
    • Самуилъ
     • [с.] 112
     • [с.] 113
     • [с.] 114
     • [с.] 115
    • Радомиръ
     • [с.] 116
    • Иванъ Владиславъ
     • [с.] 117
     • [с.] 118
     • [с.] 119
     • [с.] 120
    • Възбуненіе Българско
     • [с.] 121
     • [с.] 122
    • Петръ и Деліанъ
     • [с.] 123
     • [с.] 124
     • [с.] 125
     • [с.] 126
   • Періодъ четвьртый. Отъ освобождаваніе-то на Българско-то царство до прѣвземаніе-то му отъ Турцы-ты (1190-1481 г.)
    • [с.] 127
    • Възобновленіе на Българско-то царство
     • [с.] 128
     • [с.] 129
     • [с.] 130
    • Асѣнь I
     • [с.] 131
     • [с.] 132
     • [с.] 133
     • [с.] 134
     • [с.] 135
    • Петръ III
    • Иванъ
     • [с.] 136
     • [с.] 137
     • [с.] 138
     • [с.] 139
     • [с.] 140
     • [с.] 141
     • [с.] 142
     • [с.] 143
    • Борилъ или Борисъ II
     • [с.] 144
     • [с.] 145
    • Иванъ Асѣнь II
     • [с.] 146
     • [с.] 147
     • [с.] 148
     • [с.] 149
     • [с.] 150
     • [с.] 151
    • Коломанъ I
     • [с.] 152
    • Михаилъ
     • [с.] 153
    • Каломанъ II
     • [с.] 154
    • Мичо
     • [с.] 155
    • Константинъ Тихо
     • [с.] 156
     • [с.] 157
     • [с.] 158
     • [с.] 159
    • Лаганъ
     • [с.] 160
     • [с.] 161
    • Иванъ Асѣнь III
     • [с.] 162
     • [с.] 163
    • Георгій Тертеръ I
     • [с.] 164
     • [с.] 165
    • Святославъ
     • [с.] 166
     • [с.] 167
     • [с.] 168
     • [с.] 169
    • Георгій Тертеръ II
     • [с.] 170
     • [с.] 171
    • Михаилъ Страшимировъ
     • [с.] 172
     • [с.] 173
     • [с.] 174
    • Александръ
     • [с.] 175
     • [с.] 176
     • [с.] 177
     • [с.] 178
    • Иванъ Шишманъ, Георгій Страшимиръ и Асѣнь IV
     • [с.] 179
     • [с.] 180
     • [с.] 181
    • Послѣдне разореніе на Българіѭ
     • [с.] 182
     • [с.] 183
     • [с.] 184
     • [с.] 185
  • По-главны типографическы погрѣшкы
   • [с. 186]
  • Имена-та на спомоществователи-ты въ Шюменъ
   • [с. 187]
   • [с.] 188
   • [с.] 189
   • [с.] 190
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]