Citation link:
 • Свѧщеннаѧ Історіа Церковна ѿ Ветхі-етъ и Новы-етъ Завѣтъ сокращенно сочинена на Славено-Болгарскї-етъ ѧзыкъ
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Вътрешна страна на предната корицата]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Часть А. История церковна на Ветхї-етъ Заветъ
   • Глава а҃.
    • [с.] 3
    • [с.] 4
   • Глава в҃.
    • [с.] 5
    • [с.] 6
   • Глава г҃.
    • [с.] 7
    • [с.] 8
    • [с.] 9
   • Глава д҃.
    • [с.] 10
   • Глава є҃.
    • [с.] 11
    • [с.] 12
   • Глава ѕ҃.
    • [с.] 13
    • [с.] 14
   • Глава з҃.
    • [с.] 15
    • [с.] 16
   • Глава и҃.
    • [с.] 17
   • Глава ѳ҃.
    • [с.] 18
    • [с.] 19
   • Глава ι҃.
    • [с.] 20
    • [с.] 21
    • [с.] 22
   • Глава а҃ι.
    • [с.] 23
   • Глава в҃І.
    • [с.] 24
    • [с.] 25
  • Част В҃ История церковна на Нови-ет Заветъ
   • Глава а҃.
    • [с.] 26
    • [с.] 27
   • Глава в҃.
    • [с.] 28
   • Глава г҃.
    • [с.] 29
    • [с.] 30
   • Глава д҃.
    • [с.] 31
    • [с.] 32
    • [с.] 33
   • Глава є҃.
    • [с.] 34
    • [с.] 35
   • Глава s҃.
    • [с.] 36
    • [с.] 37
   • Глава з҃.
    • [с.] 38
   • Глава и҃.
    • [с.] 39
    • [с.] 40
   • Глава ѳ҃.
    • [с.] 41
   • Глава ι҃.
    • [с.] 42
    • [с.] 43
   • Глава а҃ι.
    • [с.] 44
    • [с.] 45
    • [с.] 46
   • Глава в҃І.
    • [с.] 47
    • [с.] 48
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на адната корицата]
   • [Задна корица]