Citation link:
 • Числителница : Ч. 1.
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Прѣдговоръ
   • [с. 3]
   • [с. 4]
   • [с. 5]
   • [с. 6]
  • I. Въвожданіе
   • 1. Прѣдмѣти еднородни и разнородни. Що е число
    • [с. 7]
    • [с. 8]
   • 2. Числа отвлѣчены (ненарѣчены) и нарѣчены (именованны)
   • 3. Числа цѣли и дробны
   • 4. Числа-та най-лесно ся добывать[...]
    • [с. 9]
  • II. Броеніе
   • 5. Словесно броеніе
    • [с. 10]
    • [с. 11]
    • [с. 12]
    • [с. 13]
    • [с. 14]
   • 6. Писменно броеніе
    • [с. 15]
    • [с. 16]
    • [с. 17]
    • [с. 18]
   • 7. Изговаряніе на числа-та
    • [с. 19]
    • [с. 20]
   • 8. Римска-та и Славенска-та системи за броеніе
    • [с. 21]
    • [с. 22]
  • III. Дѣйствія съ цѣлы числа
   • [Увод] 9. Единъ ученикъ купилъ книгѫ[...]
    • [с. 23]
   • Събираніе
    • 10. Колко ябълки имаме[...]
     • [с. 24]
    • 11. Събираніе на еднозначны (еднобѣлѣзны) числа
     • [с. 25]
    • 12. Събираніе на многозначны числа
     • [с. 26]
     • [с. 27]
     • [с. 28]
    • 13. Ако ни е дадено да съберемъ[...]
    • 14. При събираніе-то на дадены-тѣ числа[...]
     • [с. 29]
    • 15. Всяко питаніе, съ което ся дири едно или нѣколко непознати числа
    • 16. Събираніе-то ся употрѣбява, кога рѣшаваме такывы задавкы
     • [с. 30]
   • Изважданіе
    • 17. [Задача] Отъ 27 листове хартія вземени 15 листове
     • [с. 31]
    • 18. Изважданіе еднозначно число изъ еднозначно
     • [с. 32]
    • 19. Изважданіе еднозначно число изъ многозначно
    • 20. Изважданіе на многозначны числа
     • [с. 33]
     • [с. 34]
     • [с. 35]
    • 21. Нека ся повьрнемъ къмъ задатька[...]
     • [с. 36]
    • 22. Повѣрка-та на изважданіе-то
    • 23. Съ изважданіе-то можемъ да намираме разликѫ-тѫ[...]
     • [с. 37]
     • [с. 38]
    • 24. Употрѣбленіе скобы при събираніе и изважданіе
     • [с. 39]
     • [с. 40]
    • 25. Наопокы, ако бы было написано такъво нараженіе[...]
     • [с. 41]
   • Измѣненіе-то на сбора и разликѫ-тѫ
    • 26. Измѣненіе-то на сбора
     • [с. 42]
    • 27. За измѣненіе-то на разликѫ-тѫ
     • [с. 43]
     • [с. 44]
   • Умноженіе
    • 28.[Задача] Колко щѫтъ отсѣкѫть 5 аршина платно[...]
     • [с. 45]
    • 29. Умноженіе еднозначно число на еднозначно
     • [с. 46]
    • 30. Таблица-та на умноженіе-то[...]
     • [с. 47]
     • [с. 48]
    • 31. Умноженіе многозначно число на еднозначно
     • [с. 49]
    • 32. Умноженіе число на 10, 100, 1000; въобще единица съ нулы
     • [с. 50]
    • 33. Умноженіе на многозначны числа
     • [с. 51]
     • [с. 52]
    • 34. Ако ли въ нѣкои рядове на множителя ся намирать нулы[...]
     • [с. 53]
    • 35. Ако множимо-то или множителя или два-та заедно имать въ края си нулы[...]
    • 36. Ако множитель-тъ състои отъ цифры се 9 напр.[...]
     • [с. 54]
    • 37. Произведені-то на двѣ числа ся измѣнява, ако промѣнимъ мѣста-та на производители-тѣ
    • 38. Произведеніе отъ нѣколко производители[...]
   • За стьпени-тѣ
    • 39. Стьпень въобще ся нарича[...]
     • [с. 55]
     • [с. 56]
    • Задавкы
     • [с. 57]
     • [с. 58]
   • Дѣленіе
    • 40. [Задача] Да рѣчемъ, че искаме да знаемъ[...]
     • [с. 59]
    • 41. Дѣленіе двоезначно или еднозначно число на еднозначно
     • [с. 60]
     • [с. 61]
    • 42. Въ горній-тъ примѣръ, ако земяхме за чястно[...]
     • [с. 62]
    • 43. Дѣленіе многозначно число на еднозначно
     • [с. 63]
     • [с. 64]
     • [с. 65]
     • [с. 66]
     • [с. 67]
     • [с. 68]
    • 44. Дѣленіе на многозначны-тѣ числа
     • [с. 69]
     • [с. 70]
    • 46. Намѣсто да диримъ, колко пѫти цѣлый-тъ дѣлитель[...]
     • [с. 71]
     • [с. 72]
    • 47.Дѣленіе многозначно число на многозначно може да става[...]
     • [с. 73]
    • 48. Число-то на цифры-тѣ въ частно-то[...]
    • 49. Ако дѣлимо-то и дѣлитель-тъ имать въ края си нула[...]
     • [с. 74]
     • [с. 75]
     • [с. 76]
    • 50. Не е мѫчно да разберемъ, защо само едно-то дѣленіе начинаме отъ лѣво[...]
     • [с. 77]
    • 51. Опитъ надъ дѣленіе
    • 52. По-напрѣдъ ся каза, че дѣленіе-то е дѣйствіе[...]
     • [с. 78]
     • [с. 79]
    • 53. Отъ всичко що ся каза слѣдва, че деленіе-то ся[...]
     • [с. 80]
     • [с. 81]
   • За измѣненіе-то на произведеніе-то и чястно-то
    • 54. За измѣненіе-то на произведеніе-то
     • [с. 82]
     • [с. 83]
    • 55. За измѣненіе-то на чястно-то
     • [с. 84]
     • [с. 85]
     • [с. 86]
   • Употрѣбленіе на скобы-тѣ при умноженіе и дѣленіе
    • 56. Да земемъ задавкѫ[...]
     • [с. 87]
   • Приложеніе на четыре-тѣ дѣйствія при рѣшеніе задавкы
    • 57. По-напрѣдъ ные рѣшявахме нѣкои задавкы[...]
     • [с. 88]
    • 58. Нъ има и такывы задавкы, въ кои-то[...]
     • [с. 89]
     • [с. 90]
     • [с. 91]
     • [с. 92]
     • [с. 93]
  • IV. Съставны именованны числа
   • 59. Ные видѣхме веке, че трѣбва да знаемъ число-то на прѣдмѣты-тѣ или число-то на явленія-та[...]
    • [с. 94]
    • [с. 95]
   • 60. Отъ горный-тъ примѣръ видѣхме[...]
   • 61. Въ всяко царство се нахождать въ употрѣбленіе голѣмо множество различны мѣркы[...]
    • [с. 96]
   • 62. Тукъ ся помѣщава таблица на по-употрѣбителны-тѣ у насъ мѣркы[...]
    • I. Мѣркы за длъжинѫ
    • II. Мѣркы за повьрхнинѫ
     • [с. 97]
     • [с. 98]
    • III. Мѣркы за обемы
     • [с. 99]
     • [с. 100]
    • IV. Мѣркы за тяжинѫ
    • V. Мѣркы за вмѣстимость на водны
    • VI. Мѣркы житны
    • VII. Мѣркы за монеты
     • [с. 101]
    • VIII. Мѣркы за врѣмя
     • [с. 102]
    • IX. Раздѣленіе окрѫжность на крѫга
    • X. Мѣркы хартійны
    • XI. Мѣркы апотекарскы
     • [с. 103]
   • 63. Метрическа система
    • I. [Метър, дециметър и т. н.]
     • [с. 104]
    • II. За повърхнинѫ
    • III. За обемъ
     • [с. 105]
    • IV. За вмѣстимость
    • V. За тегла
     • [с. 106]
    • VI. За монеты
   • 64. Просты и съставны именованны числа
    • [с. 107]
   • Раздробеніе
    • 65. Чясто става нужда, та едно именованно число[...]
     • [с. 108]
     • [с. 109]
   • Прѣврьщаніе-то
    • 66. Прѣврьщаніе е дѣйствіе[...]
     • [с. 110]
     • [с. 111]
   • Събираніе
    • 67. Нѣка ни е дадено да съберемъ[...]
     • [с. 112]
    • 68. Отъ практическиты-тѣ задавки[...]
     • [с. 113]
     • [с. 114]
     • [с. 115]
   • Изважданіе
    • 79 [69]. Единъ търговецъ ималъ 25 окы[...]
     • [с. 116]
     • [с. 117]
    • 80 [70]. Задавкы за времѣ[...]
     • [с. 118]
     • [с. 119]
   • Умноженіе
    • 81 [71]. Тъй като да умножимъ едно число[...]
     • [с. 120]
     • [с. 121]
   • Дѣленіе
    • 82 [72]. Кога дѣлимъ съставны именованны числа[...]
     • [с. 122]
    • 83 [73]. Вторый случяй Колко пѫти ся съдьржяватъ 3 [...]
     • [с. 123]
    • 84 [74]. Причинины-тѣ, по кои-то събираніе-то[...]
     • [с. 124]
     • [с. 125]
  • Кое гдѣ ся намира
   • [с. 126]
   • [с. 127]
   • [с. 128]
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Оригинална корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]