Citation link:
 • Смѣшный календарь за нова година [1861]
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Къмъ читателитѣ
   • [с. 3]
   • [с.] 4
  • Прокобеніе за нова-та година
   • [с.] 5
   • [с.] 6
   • [с.] 7
   • [с.] 8
  • За годишни-тѣ времрна [времена]
  • За болѣсти-тѣ
   • [с.] 9
  • За произведеніѧ-та
   • [с.] 10
  • Помраченіѧ
   • [с.] 11
  • Землетресеніѧ
  • Паметодостойны приключенія
   • [с.] 12
  • Пасхаліѧ
   • [с.] 13
   • [с.] 14
  • Зодіи
   • [с.] 15
  • ІаннՃаріи или Голѣмъ Сѣчко
   • [с.] 16
   • [с.] 17
   • [с.] 18
   • [с.] 19
   • [с.] 20
  • ФеврՃаріи или Малъкъ Сѣчко
   • [с.] 21
   • [с.] 22
   • [с.] 23
   • [с.] 24
  • Марта
   • [с.] 25
   • [с.] 26
   • [с.] 27
   • [с.] 28
  • Априлъ
   • [с.] 29
   • [с.] 30
   • [с.] 31
   • [с.] 32
   • [с.] 33
   • [с.] 34
  • Май
   • [с.] 35
   • [с.] 36
   • [с.] 37
   • [с.] 38
   • [с.] 39
  • Юній
   • [с.] 40
   • [с.] 41
   • [с.] 42
   • [с.] 43
   • [с.] 44
  • Юлій
   • [с.] 45
   • [с.] 46
   • [с.] 47
   • [с.] 48
   • [с.] 49
  • АвгՃстъ
   • [с.] 50
   • [с.] 51
   • [с.] 52
   • [с.] 53
   • [с.] 54
  • Септемврій
   • [с.] 55
   • [с.] 56
   • [с.] 57
   • [с.] 58
  • Октомврій
   • [с.] 59
   • [с.] 60
   • [с.] 61
   • [с.] 62
   • [с.] 63
  • Ноемвріи
   • [с.] 64
   • [с.] 65
   • [с.] 66
   • [с.] 67
  • Декемврій
   • [с.] 68
   • [с.] 69
   • [с.] 70
   • [с.] 71
   • [с.] 72
   • [с.] 73
  • Пѣсень на паричка-та ми
   • [с. 74]
   • [с.] 75
   • [с.] 76
   • [с.] 77
   • [с.] 78
  • Свойщины на жены-тѣ
   • [с.] 79
   • [с.] 80
  • Кореспонденціи на смѣшныя календарь
   • Писмо 1. (Безъ подписъ)
   • Отвѣт
    • [с. 81]
   • Писмо ІІ. (Посланіе женско без подпис)
   • Отвѣтъ
    • [с.] 82
   • Писмо отъ астронома до женитѥ
    • [с.] 83
    • [с.] 84
    • [с.] 85
   • Писмо ІІІ.
   • Отвѣтъ
    • [с.] 86
    • [с.] 87
    • [с.] 88
   • Писмо ІV.
    • [с.] 89
   • Отвѣтъ
    • Дѣ сьм и дѣ не сьм
     • [с.] 90
    • Какво сьм и какво не сьм
     • [с.] 91
     • [с.] 92
     • [с.] 93
    • Какво мыслѭ и какво немыслѭ
    • Какво чювам и какво не чювам
     • [с.] 94
    • Какво виждам и какво не виждам
    • Какво правѭ и какво не правѭ
     • [с.] 95
  • Префаджіи
   • [с.] 96
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]