Citation link:
 • Славикъ содержащїй вси те праздничны славы, презъ годината на дванадесѧ те минеи
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Ѡглавленіе
   • [с. г]
   • [с.] д
  • Мѣсѧцъ септемврій
   • Въ а҃ начало Індїкта и Преподобнагѡ Отца нашегѡ Сѵмеѡна столпника
    • [с. 1]
    • [с.] 2
    • [с.] 3
    • [с.] 4
    • [с.] 5
    • [с.] 6
   • Въ и҃. Рождество Богородицы
    • [с.] 7
    • [с.] 8
    • [с.] 9
   • Въ ді҃ воздвиженїе креста
    • [с.] 10
    • [с.] 11
    • [с.] 12
    • [с.] 13
   • Въ кѕ҃. Іѡанна Богослова и Еѵаггелїста
    • [с.] 14
    • [с.] 15
    • [с.] 16
    • [с.] 17
  • Мѣсѧцъ октоѡврій
   • Первый день покровъ Богородицы
    • [с.] 18
    • [с.] 19
    • [с.] 20
    • [с.] 21
   • Октѡвріа по аі҃. Недѣлѧ. Свѧтыхъ Отецъ
    • [с.] 22
    • [с.] 23
    • [с.] 24
    • [с.] 25
   • Въ ді҃ препод. Параскеѵи
    • [с.] 26
    • [с.] 27
    • [с.] 28
   • ді҃ ѻктѡв. свѧтагѡ Іѡанна рылскагѡ
    • [с.] 29
    • [с.] 30
    • [с.] 31
   • Кѕ҃. ѻктѡв. великомՃченика Димитріа мѵроточца
    • [с.] 32
    • [с.] 33
    • [с.] 34
    • [с.] 35
    • [с.] 36
  • Мѣсѧцъ ноемврій
   • На Ѻсмый день соборъ Арханггелѡвъ
    • [с.] 37
    • [с.] 38
    • [с.] 39
    • [с.] 40
   • Ноемвріа гі҃. Іѡанна златоՃстагѡ
    • [с.] 41
    • [с.] 42
   • Ноемвріа ка҃. введенїе Богородицы
    • [с.] 43
    • [с.] 44
    • [с.] 45
    • [с.] 46
   • Ноемвріа л҃. Апостола Андреа
    • [с.] 47
    • [с.] 48
    • [с.] 49
    • [с.] 50
    • [с.] 51
    • [с.] 52
  • Мѣсѧцъ декемврій
   • Въ е҃. Славы ѡсвѧщеннагѡ
    • [с.] 53
    • [с.] 54
    • [с.] 55
   • Декемврїа ѕ҃. свѧт. Нїколаа мѵрлѵкїйскагѡ
    • [с.] 56
    • [с.] 57
    • [с.] 58
    • [с.] 59
    • [с.] 60
    • [с.] 61
    • [с.] 62
    • [с.] 63
    • [с.] 64
   • Декемвріа ві҃. свѧт Спѵрїдѡна чՃдотворца
    • [с.] 65
    • [с.] 66
    • [с.] 67
    • [с.] 68
    • [с.] 69
    • [с.] 70
    • [с.] 71
    • [с.] 72
   • Декемврїй. Недѣлѧ предъ рождествомъ Хрїстовымъ
    • [с.] 73
    • [с.] 74
    • [с.] 75
   • Декемврїа к҃. свѧт. Ігнатїа богоносца
    • [с.] 76
    • [с.] 77
    • [с.] 78
    • [с.] 79
   • Декемвріа кд҃. Предпразднство Рождества Хрїстова
    • Часъ а҃
     • [с.] 80
     • [с.] 81
     • [с.] 82
    • Часъ г҃
     • [с.] 83
     • [с.] 84
     • [с.] 85
    • Часъ ѕ҃
     • [с.] 86
     • [с.] 87
     • [с.] 88
     • [с.] 89
    • Часъ ѳ҃
     • [с.] 90
     • [с.] 91
     • [с.] 92
   • Декемвріа ке҃. Рождество Хрїстово
    • [с.] 93
    • [с.] 94
    • [с.] 95
    • [с.] 96
    • [с.] 97
    • [с.] 98
   • Декемврїа кѕ҃.
    • [с.] 99
    • [с.] 100
    • [с.] 101
   • Недѣлѧ Порождествѣ Хрїстовѣ
    • [с.] 102
    • [с.] 103
   • Декемврїа кз҃. Свѧтагѡ Стефана
    • [с.] 104
    • [с.] 105
    • [с.] 106
    • [с.] 107
    • [с.] 108
  • Мѣсѧцъ іаннՃарій
   • Въ а҃. ѡбрѣзанїе Хрїстово, и Свѧтагѡ Васїлїа Великагѡ
    • [с.] 109
    • [с.] 110
    • [с.] 111
    • [с.] 112
    • [с.] 113
   • Въ е҃
    • Часъ а҃
     • [с.] 114
     • [с.] 115
    • Часъ г҃
     • [с.] 116
     • [с.] 117
     • [с.] 118
    • Часъ ѕ҃
     • [с.] 119
     • [с.] 120
     • [с.] 121
    • Часъ ѳ҃
     • [с.] 122
     • [с.] 123
     • [с.] 124
     • [с.] 125
   • ІаннՃарїа ѕ҃. Сватое Богоѧвленїе
    • [с.] 126
    • [с.] 127
    • [с.] 128
   • ІаннՃарїа з҃. Іѡанна крестителѧ
    • [с.] 129
    • [с.] 130
    • [с.] 131
    • [с.] 132
    • [с.] 133
   • ІаннՃарїа зі҃. Великагѡ Антѡнїа на вечернѧ
    • [с.] 134
    • [с.] 135
   • ІаннՃарїа иі҃. Аѳанасїа и Кѵрїлла
    • [с.] 136
    • [с.] 137
    • [с.] 138
   • ІаннՃарїа ке҃. Григорїа богослова
    • [с.] 139
    • [с.] 140
    • [с.] 141
   • ІаннՃарїа кз҃. Іѡанна златоՃстагѡ
    • [с.] 142
    • [с.] 143
    • [с.] 144
   • ІаннՃарїа л҃. Трїехъ свѧтителей
    • [с.] 145
    • [с.] 146
    • [с.] 147
    • [с.] 148
  • Мѣсѧцъ феѵрՃарій
   • Въ в҃. Срѣтеніе Господа нашегѡ ІисՃса Хрїста
    • [с.] 149
    • [с.] 150
    • [с.] 151
    • [с.] 152
   • Въ і҃. Харалампїа
    • [с.] 153
    • [с.] 154
    • [с.] 155
    • [с.] 156
    • [с.] 157
  • Мѣсѧцъ мартъ
   • Въ ѳ҃. м҃. МՃченикъ
    • [с.] 158
    • [с.] 159
    • [с.] 160
   • Марта ке҃. Благовѣщеніѧ Богородицы
    • [с.] 161
    • [с.] 162
    • [с.] 163
    • [с.] 164
    • [с.] 165
  • Мѣсѧцъ апрїлїй
   • Въ кг҃. Свѧтагѡ ВеликомՃченика Геѡргіа
    • [с.] 166
    • [с.] 167
    • [с.] 168
    • [с.] 169
  • Мѣсѧцъ маїй
   • Въ аі҃. Соборъ свѧтыхъ Іерархѡвъ Кѵрїлла и Меѳодїа
    • [с.] 170
    • [с.] 171
    • [с.] 172
    • [с.] 173
   • Маїа ка҃. Свѧтыхъ царей, Кѡнстантїна и Елены
    • [с.] 174
    • [с.] 175
    • [с.] 176
    • [с.] 177
  • Мѣсѧцъ іՃнїй
   • Въ кд҃. РՃждество Іѡанна предтечи
    • [с.] 178
    • [с.] 179
    • [с.] 180
    • [с.] 181
    • [с.] 182
   • ІՃнїа кѳ҃. Свѧтыхъ Апостѡлъ Петра и Паѵла
    • [с.] 183
    • [с.] 184
    • [с.] 185
    • [с.] 186
   • ІՃнїа л҃. Дванадесѧть Апостѡлъ
    • [с.] 187
  • Мѣсѧцъ іՃлїй
   • Въ а҃. Свѧтыхъ Безсребреникѡвъ
    • [с.] 188
    • [с.] 189
    • [с.] 190
    • [с.] 191
   • Въ к҃. Свѧтагѡ Славнагѡ Пророка Илїи
    • [с.] 192
    • [с.] 193
    • [с.] 194
    • [с.] 195
   • Въ кз҃. Свѧтагѡ великомՃч. и цѣлителѧ Пантелеимона
    • [с.] 196
    • [с.] 197
    • [с.] 198
  • Мѣсѧцъ аѵгՃстъ
   • Въ а҃. Происхожденїе честныхъ древъ креста и свѧт. седми мՃчен. Маккавей
    • [с.] 199
    • [с.] 200
    • [с.] 201
    • [с.] 202
    • [с.] 203
   • Мѣсѧцъ АѵгՃста ѕ҃. Преѡбраженіе
    • [с.] 204
    • [с.] 205
    • [с.] 206
   • Въ еі҃. Ѹспенїе пресвѧтыѧ Богородицы
    • [с.] 207
    • [с.] 208
    • [с.] 209
    • [с.] 210
    • [с.] 211
    • [с.] 212
    • [с.] 213
   • Въ ѕі҃. Свѧтагѡ ѠбрՃсѧ
    • [с.] 214
    • [с.] 215
    • [с.] 216
    • [с.] 217
    • [с.] 218
    • [с.] 219
    • [с.] 220
   • Въ кѳ҃. ѡсѣкновенїе главы предт. Іѡанна
    • [с.] 221
    • [с.] 222
    • [с.] 223
    • [с. 224]
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]