Current View
Citation link:
 
Title:
Годишник на Селско-стопанска академия "Г. Димитров". Ветеринарно-медицински факултет. т. 25
 
Other Titles:
Annuaire de l'Academie Rurale "G. Dimitroff". Faculte de Medecine Veterinaire. t. 25
 
Date of Issue:
1949
 
Publisher:
Държавно издателство "Наука и изкуство"
 
Type:
Other
 
Language:
bul
 
Description:
Иванов, Ничо. Върху кардиотропните гликозиди на Periploca graeca, 1-12; Попов, П. Метхемоглобинемията след нитрит, анилинови антипиретици и други, 23-54; Жеков, Ст. Върху дисоциацията и капсулообразуването при антраксни бацили, 55-64; Радев, Георги. Лекуване на Endometritis acuta у преживните с хистамин, 65-80; Енчев, Ст. Един случай на Haemothorax у кучето причинен от Spirocerca lupi, 81-86; Начев, Б. Лекуване на парализата на задницата у кучето чрез интравенозно инжектиране на глюкоза, 87-98; Тошков, Ал., Ст. Жеков и Ст. Недялков. Епизоотологическото значение на труповете от заразно болни животни, 99-106; Лалов, Хр., А. Вригазов и Ив. Матеев. Принос към лечението на заразната бронхопневмония у бозаещи кончета, 107-130; Иванов, Хар. Върху ендоепителните жлези при надсеменика на домашните животни, 131-152; Младенов, З. Остеомиелосклерозата по кокошките у нас, 153-158; Илиев, Т. Опити за добиване на адсорбната ваксина срещу червенката по свинете, 159-168; Радев, Т. и Вл. Русев. Честотата на дишането и пулса на бивола и големина на кръвното налягане, 160-184; Хаджидимитров, П., Б. Ефтимов, Д. Димитров и К. Петров. Хигиенното значение на памучното кюспе и шрот като храна за млечни крави и растящи телета, 185-200; Хаджидимитров, П. Върху зависимостта между млечността и телесната форма при местните сиви крави, 201-226; Иванов, Кс. Принос към микрофотографската фотометрия, 227-232; Русев, Вл. Влиянието на някои фактори върху развитието и секрецията на млечната жлеза, 233-252; Петров, Ст. Развитието на живото тегло на монтафонските телета при опитното животновъдно стопанство на ветеринарно медицинския факултет, 253-266; Вишняков, Ю. И Ив. Василев. Изпитване противопаразитните свойства на фенотиазина против Haemonchus contortus и другите трихостронгилидии у овцата и против Toxascaris leonine и uncinatia stenocephala у кучето, 267-288; Христов, Е. Салмонелни бактерии в здрави заклани биволи, 289-292; Тодоров, Т. Динамика на аглутинацията при употреба на нормални серуми като разредително средство, 293-344; Йончев, Сл. Някои наблюдения върху етиопатогенезата и симптоматологията на асептичния дифузен, акутен, тотален пододерматит у коня, 345-358; Иванов, Ст. Върху видовата идентификация на метакарпалните и метатарзалните кости при еквидите с принос към въпроса за родствените отношения между зебрата и коня, 359-374; Иванов, Кс. Принос към въпроса за причината на илеусната смърт при коня, 375-384; Недялков, Ст. Опити за подобрение микроскопската диагностика на нозематозата при пчелите, 385-392; Братанов, Кирил и Г. Радев. Върху етиологията на мумифицирането на фетуса при животните, 393-400; Василев, Ив. и А. Вригазов. Принос към лекуването на митните абцеси в мезентериялните лимфни възли, 401-426; Начев, Б. Върху реактивната способност на левкопоетичната система у кокошката, 427-444; Хубенов, Марин и Ив. Матеев. Микрофлората при хроничните ендометрити у говедото, 445-464; Попов, П. Микрофлората при хроничните ендометрити у говедото (ДДТ), 465-580; Ников, Св. Принос към клиниката на чумата по птиците у нас, 481-518; Нейчев, Он. Принос към клиниката на хирургическата инфекция, 519-538; Попов, П. И Ат. Савов. Резорбция и разпределение на хексахлоретана в тялото с оглед на ветеринарно-лечебното му приложение, 539-564; Желев, Вл. и Н. Лалов Принос към изяснение биологията на Cryptococcus farciminosus и опити за експериментално възпроизвеждане на епизоотичния лимфангит по конете, 565-592; Матов, К. Икспериментални изследвания върху странстването на Toxocara canis, Toxascaris leonine и Neoascaris vitulorum, 593-660; Москов, М., З. Горанов и И. Калми. Опити върху гингивопластика, 661-666; Димитров, Н. Епизоотология на заразната плевропнеумония по козите в България и борбата срещу нея, 667-692; Лалов, Хр. и Вл. Желев. Вродени аномалии в очите и половия апарат при прасета, дължащи се на авитаминозно хранене, 693-724; Лазаров, Ел. Лекуване на Endometritis acuta у кравите с Acaprin, 725-748; Желев, Вл. и Ст. Трифонов. Случаи на инфлуенца по гъските (Septicaemia exudative anserum) у нас, 749-752; Горанов, З. и Сл. Йончев. Върху епизотичния лимфангоит у конете и опити зо неговото лечение, 753-776; Москов, М., Хар. Иванов и В. Доков. Принос към теорията на Хлопин за характера на мезотела, 777-802