Citation link:
  • Предложение и план за речник на българския език, който да изработи и издаде Българската Академия на Науките /Предлагат членове от Академията А. Теодоров- Балан и Б. Цонев.
    • Заглавна страница с подпис на проф. Шишманов