Citation link:
 • Геометрія, праволинейна тригонометрія и статика
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Прѣдисловіе
   • [с. III]
   • [с.] IV
  • Поправкы на нѣкои погрѣшкы и пропуснѫти въ печятаніето
   • [с.] V
   • [с.] VI
  • Съдрьжяніе
   • [с. VII]
   • [с.] VIII
  • [Увод]
   • Въобще за математикѫтѫ
    • [с. 1]
   • Очевидны истины
    • [с.] 2
  • Геометрія
   • Прѣдварителны познанія
    • [с. 3]
   • За чрьтытѣ
    • Глава I. За различнытѣ видове чрьты
     • [с.] 4
     • [с.] 5
     • [с.] 6
     • [с.] 7
     • [с.] 8
     • [с.] 9
     • [с.] 10
     • [с.] 11
     • [с.] 12
     • [с.] 13
     • [с.] 14
     • Задавкы. Врьху различнытѣ видове чрьты и врьхъ мѣреніето на пристѫпнытѣ растоянія
      • [с.] 15
      • [с.] 16
      • [с.] 17
      • [с.] 18
      • [с.] 19
      • [с.] 20
      • [с.] 21
    • Глава II. За ѫглытѣ
     • [с.] 22
     • [с.] 23
     • [с.] 24
     • [с.] 25
     • [с.] 26
     • [с.] 27
     • [с.] 28
     • [с.] 29
     • Задавкы врьху ѫглытѣ, и пр.
      • [с.] 30
      • [с.] 31
      • [с.] 32
      • [с.] 33
    • Глава III. За триѫгълницытѣ и пропорціоналнытѣ чрьты
     • [с.] 34
     • [с.] 35
     • [с.] 36
     • [с.] 37
     • [с.] 38
     • [с.] 39
     • [с.] 40
     • [с.] 41
     • [с.] 42
     • [с.] 43
     • [с.] 44
     • [с.] 45
     • [с.] 46
     • Мащаби за пропорціѫ
      • [с.] 47
      • [с.] 48
     • Употрѣбленіе на Алгебрѫтѫ за рѣшеніето на геометрическы проблемы
      • Правило за еднородностьтѫ
       • [с.] 49
      • Разпоряжданіе на коренитѣ на уравненіята отъ двата прьвы стьпени съ едно само неизвѣстно и на двоеквадратното уравненіе
       • [с.] 50
       • 1. Уравненія отъ прьвый стьпень
        • [с.] 51
       • 2. Квадратни уравненія отъ вторыи стьпьнь
        • [с.] 52
       • 3. Двоеквадратны уравненія
        • [с.] 53
     • Задавкы
      • [с.] 54
      • [с.] 55
      • [с.] 56
      • [с.] 57
      • [с.] 58
      • [с.] 59
      • [с.] 60
      • [с.] 61
      • [с.] 62
      • [с.] 63
      • [с.] 64
      • [с.] 65
      • [с.] 66
      • [с.] 67
      • [с.] 68
      • [с.] 69
      • [с.] 70
    • Глава IV. За многоѫгленницытѣ и за крѫга
     • [с.] 71
     • [с.] 72
     • [с.] 73
     • [с.] 74
     • [с.] 75
     • [с.] 76
     • [с.] 77
     • [с.] 78
     • Задавкы врьху многоѫгленницытѣ и крѫга
      • [с.] 79
      • [с.] 80
      • [с.] 81
      • [с.] 82
      • [с.] 83
      • [с.] 84
      • [с.] 85
   • За лицата
    • Глава V. Начинъ за опрѣдѣленіе на лица или на плоскости отъ всякакъвъ видъ фигуры
     • [с.] 86
     • [с.] 87
     • [с.] 88
     • [с.] 89
     • [с.] 90
     • [с.] 91
     • [с.] 92
     • [с.] 93
     • [с.] 94
     • [с.] 95
     • [с.] 96
     • [с.] 97
     • Задавкы възъ лицата
      • [с.] 98
      • [с.] 99
      • [с.] 100
      • [с.] 101
      • [с.] 102
      • [с.] 103
      • [с.] 104
      • [с.] 105
      • [с.] 106
      • [с.] 107
   • За тѣлата или обемитѣ на тврьдытѣ
    • Глава VI. За площитѣ
     • [с.] 108
     • [с.] 109
     • [с.] 110
    • Глава VII. Опрѣдѣленіе на тѣлата
     • [с.] 111
     • [с.] 112
     • [с.] 113
     • [с.] 114
     • [с.] 115
     • [с.] 116
    • Глава VIII. Поврьхность на тѣлата
     • [с.] 117
     • [с.] 118
     • [с.] 119
     • [с.] 120
     • [с.] 121
     • [с.] 122
    • Глава IX. Обемъ на тѣлата
     • [с.] 123
     • [с.] 124
     • [с.] 125
     • [с.] 126
     • [с.] 127
     • [с.] 128
     • [с.] 129
     • [с.] 130
     • [с.] 131
     • [с.] 132
     • [с.] 133
     • Проблемы възъ обемытѣ на тѣлата
      • [с.] 134
      • [с.] 135
      • [с.] 136
      • [с.] 137
      • [с.] 138
  • Праволинейна тригонометрія съ синусы, танженты и пр.
   • Глава X. Опрѣдѣленіе
    • [с. 139]
    • [с.] 140
    • Опрѣдѣленіе на синусытѣ, танжен. и пр.
     • [с.] 141
     • [с.] 142
     • [с.] 143
     • [с.] 144
     • [с.] 145
    • Прѣдложенія, които служять за рѣшеніе на триѫгленницытѣ съ синусы танж. и пр.
     • [с.] 146
     • [с.] 147
     • [с.] 148
    • Задавкы възъ недостѫпнытѣ растоянія
     • [с.] 149
     • [с.] 150
     • [с.] 151
     • [с.] 152
     • [с.] 153
     • [с.] 154
     • [с.] 155
     • [с.] 156
     • [с.] 157
     • [с.] 158
     • [с.] 159
    • За нивелируваніето или изравняваніето
     • [с.] 160
     • [с.] 161
     • [с.] 162
  • Статика
   • Опрѣдѣленія
    • [с. 163]
   • Съставна или равнодѣйствуѭща на силытѣ, които дѣйствувать възъ еднѫ и сѫщѫ точкѫ
    • [с.] 164
    • [с.] 165
    • [с.] 166
    • [с.] 167
   • Съставна или равнодѣйствуѭща на успоряднытѣ силы
    • [с.] 168
    • [с.] 169
    • [с.] 170
   • Чифтове и моменты на силытѣ
    • [с.] 171
    • [с.] 172
    • [с.] 173
    • [с.] 174
   • Равновѣсіе на тѣлата
    • Скорость на движеніето. - Тяжесть
     • [с.] 175
     • [с.] 176
     • [с.] 177
     • [с.] 178
     • [с.] 179
     • [с.] 180
     • [с.] 181
     • [с.] 182
    • Срѣдоточіе на тяжестьтѫ
     • [с.] 183
     • [с.] 184
     • [с.] 185
     • [с.] 186
     • [с.] 187
   • За машинытѣ
    • За вѫженѫтѫ машинѫ или за ремицытѣ
     • [с.] 188
     • [с.] 189
     • [с.] 190
    • За лоста
     • [с.] 191
     • [с.] 192
    • За скрѣпецътъ
     • [с.] 193
     • [с.] 194
     • [с.] 195
    • За кросното или врьтеното за тяжести
     • [с.] 196
     • [с.] 197
     • [с.] 198
    • За наведенѫтѫ площь
     • [с.] 199
     • [с.] 200
    • За витлото (менгемето)
     • [с.] 201
     • [с.] 202
     • [с.] 203
    • За клина (камата)
     • [с.] 204
    • Задавкы
     • [с.] 205
     • [с.] 206
     • [с.] 207
     • [с.] 208
     • [с.] 209
     • [с.] 210
     • [с.] 211
     • [с.] 212
  • Ученолюбивитѣ спомоществователи на Геометріѫтѫ
   • [с. 213]
   • [с.] 214
   • [с.] 215
   • [с.] 216
  • [Таблици]
   • Таблица I. Геометрія
   • Таблица ІI. Геометрія
   • Таблица III. Геометрія
   • Таблица IV. Геометрія
   • Таблица V. Геометрія и тригонометрія
   • Таблица VI. Статика
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]