Citation link:
 • Общи знанія всѣкому человѣку нуждны
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Предисловіе
   • [с. І]
   • [с. ІІ]
   • [с. ІІІ]
   • [с. ІV]
  • Садържаніе
   • [с. V]
   • [с. VІ]
  • Часть пьрва. Наука за человѣка
   • [с. 1]
   • [с.] 2
   • [с.] 3
   • [с.] 4
   • [с.] 5
   • [с.] 6
   • [с.] 7
   • [с.] 8
   • [с.] 9
   • [с.] 10
   • [с.] 11
   • [с.] 12
   • [с.] 13
   • [с.] 14
   • [с.] 15
   • [с.] 16
   • [с.] 17
  • Часть втора. Познаваніе на природа-та или свѣтъ-тъ
   • [Слънце, звезди, вода, въздух, роса, Северно сияние, светлина]
    • [с.] 18
    • [с.] 19
    • [с.] 20
    • [с.] 21
    • [с.] 22
    • [с.] 23
    • [с.] 24
    • [с.] 25
    • [с.] 26
    • [с.] 27
    • [с.] 28
    • [с.] 29
   • Заради животны-те
    • [с.] 30
    • [с.] 31
   • Четвероножны животны
    • [с.] 32
    • [с.] 33
    • [с.] 34
    • [с.] 35
    • [с.] 36
    • [с.] 37
    • [с.] 38
    • [с.] 39
    • [с.] 40
    • [с.] 41
    • [с.] 42
    • [с.] 43
   • За растеніе-то
    • [с.] 44
    • [с.] 45
    • [с.] 46
    • [с.] 47
    • [с.] 48
   • За ископаемы-те
    • [с.] 49
   • За руды-те
    • [с.] 50
    • [с.] 51
   • Заради полза-та коя-то имаме отъ три-те царства
    • [с.] 52
    • [с.] 53
    • [с.] 54
    • [с.] 55
  • Часть трета. За землеописаніе-то
   • [с. 56] 46
   • [с.] 57
   • [с.] 58
   • [с.] 59
   • [с.] 60
   • Даржавы-те въ Европа са слѣдующы-те
    • [с.] 61
    • [с.] 62
    • [с.] 63
    • [с.] 64
    • [с.] 65
    • [с.] 66
    • [с.] 67
    • [с.] 68
    • [с.] 69
    • [с.] 70
    • [с.] 71
    • [с.] 72
    • [с.] 73
   • По частны-те даржавы въ Немску тыя са
    • [с.] 74
    • [с.] 75
    • [с.] 76
    • [с.] 77
  • Часть четврта. Изъ исторій-те
   • [с.] 78
   • [с.] 79
   • [с.] 80
   • [с.] 81
   • [с.] 82
   • [с.] 83
   • [с.] 84
   • [с.] 85
   • [с.] 86
   • [с.] 87
   • [с.] 88
   • [с.] 89
   • [с.] 90
   • [с.] 91
   • [с.] 92
   • [с.] 93
   • [с.] 94
   • [с.] 95
   • [с.] 96
   • [с.] 97
   • [с.] 98
   • [с.] 99
   • [с.] 100
   • [с.] 101
   • [с.] 102
   • [с.] 103
   • [с.] 104
   • [с.] 105
   • [с.] 106
   • [с.] 107
   • [с.] 108
   • [с.] 109
   • [с.] 110
   • [с.] 111
   • [с.] 112
   • [с.] 113
   • [с.] 114
   • [с.] 115
  • Часть пета. За Бога, вѣрозакона и за Церква-та
   • [с.] 116
   • [с.] 117
   • [с.] 118
   • [с.] 119
   • [с.] 120
   • [с.] 121
   • [с.] 122
   • [с.] 123
   • [с.] 124
   • Кратка исторія за наша-та Церква
    • [с.] 125
    • [с.] 126
    • [с.] 127
    • [с.] 128
    • [с.] 129
    • [с.] 130
    • [с.] 131
    • [с.] 132
    • [с.] 133
   • Повѣсть за раздѣленіе-то на Восточна-та и Западна-та церква
    • [с.] 134
    • [с.] 135
    • [с.] 136
    • [с.] 137
    • [с.] 138
    • [с.] 139
    • [с.] 140
    • [с.] 141
    • [с.] 142
    • [с.] 143
    • [с.] 144
    • [с.] 145
    • [с.] 146
    • [с.] 147
    • [с.] 148
   • Нѣколко пословицы
    • [с.] 149
    • [с.] 150
    • [с.] 151
    • [с.] 152
    • [с.] 153
    • [с.] 154
    • [с.] 155
    • [с.] 156
  • Имена-та на родолюбивы-те спомагатели
   • [с. 157]
   • [с. 158]
   • [с. 159]
   • [с. 160]
   • [с. 161]
   • [с. 162]
   • [с. 163]
   • [с. 164]
   • [с. 165]
   • [с. 166]
   • [с. 167]
   • [с. 168]
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]