Citation link:
 • Основа за блъгарскѫ грамматикѫ
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Авантитул]
   • [Контратитул]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Прѣдговоръ
   • [с. I]
   • [с.] II
  • Оглавленѥ
   • [с. III]
   • [с. IV]
  • Въведенѥ
   • [с. 1]
   • [с.] 2
   • [с.] 3
   • [с.] 4
  • Чясть прьва. Произведенѥ на рѣчи-ты
   • Глава прьва. Имя сѫществително
    • [с.] 5
    • [с.] 6
    • [с.] 7
    • [с.] 8
    • Прьво склонені-е. За сѫществителны имена отъ мѫжскый родъ
     • [с.] 9
     • [с.] 10
     • [с.] 11
     • [с.] 12
     • [с.] 13
     • [с.] 14
    • Второ склонені-е. За имена отъ женскый родъ
     • [с.] 15
     • [с.] 16
    • Трете склонені-е. За имена отъ срѣденъ родъ
     • [с.] 17
     • [с.] 18
   • Глава втора. За прилагателны-ты имена
    • [с.] 19
    • [с.] 20
    • [с.] 21
    • [с.] 22
    • [с.] 23
    • Прьво склонені-е. За прилагателны съ пълно окончянѥ на ый а усѣчено на ъ, а, о
    • Второ склонені-е. За прилагателны съ пълно окончянѥ на ій а усѣчено на ь, я, е
     • [с.] 24
   • Глава третя. За числителны-ты имена
    • [с.] 25
    • [с.] 26
    • [с.] 27
   • Глава четврьта. За мѣстоименѥ-то
    • [с.] 28
    • [с.] 29
    • Склоненѥ за притяжятелны мѣстоименія
    • Склоненѥ за въпросителны мѣстоименія
     • [с.] 30
    • Склоненѥ за показателны мѣстоименія
     • [с.] 31
    • Склоненѥ за относителны мѣстоименія
     • [с.] 32
    • Склоненѥ за опрѣдѣлителны мѣстоименія
    • Склоненѥ за неопрѣдѣлителны мѣстоименія
     • [с.] 33
   • Глава пята. За члена
    • [с.] 34
   • Глава шеста. За глагола
    • [с.] 35
    • [с.] 36
    • [с.] 37
    • [с.] 38
    • [с.] 39
    • [с.] 40
    • Спряжені-е за спомагателны-ты глаголы
     • [с.] 41
     • [с.] 42
    • Прьво спряжені-е
     • [с.] 43
     • [с.] 44
     • [с.] 45
     • [с.] 46
     • [с.] 47
     • [с.] 48
     • [с.] 49
     • [с.] 50
     • [с.] 51
     • [с.] 52
    • Второ спряжені-е
     • [с.] 53
     • [с.] 54
     • [с.] 55
     • [с.] 56
     • [с.] 57
     • [с.] 58
     • [с.] 59
    • Трете спряжені-е
     • [с.] 60
     • [с.] 61
     • [с.] 62
     • [с.] 63
     • [с.] 64
     • [с.] 65
     • [с.] 66
    • Неправилны глаголы
     • [с.] 67
     • [с.] 68
     • [с.] 69
     • [с.] 70
     • [с.] 71
    • Еднолични глаголи
     • [с.] 72
    • Мѣстоименни глаголи
     • [с.] 73
     • [с.] 74
   • Глава шеста [седма]. За причястіята
    • [с.] 75
    • [с.] 76
    • [с.] 77
   • Глава седма [осма]. За нарѣчіята
    • [с.] 78
    • [с.] 79
   • Глава осма [девета]. Прѣдлогъ
    • [с.] 80
   • Глава девята [десета]. Съѭзи
    • [с.] 81
   • Глава десята [единадесета]. Междумѣтія
    • [с.] 82
  • Чясть втора. Словосъчиненѥ
   • Глава прьва. Прѣдложенія и тѣхны чясти
    • [с.] 83
    • [с.] 84
    • [с.] 85
    • [с.] 86
    • [с.] 87
    • [с.] 88
    • [с.] 89
    • [с.] 90
    • [с.] 91
    • [с.] 92
    • [с.] 93
   • Глава втора. Съгласованѥ въ рѣчи
    • I. Съгласованѥ въ главны прѣдложенія съ простъ подлогъ
     • [с.] 94
     • [с.] 95
     • [с.] 96
     • [с.] 97
    • II. Съгласованѥ въ прѣдложенія съ сложенъ подлогъ
     • [с.] 98
     • [с.] 99
    • III. Съгласованѥ въ приставено прѣдложеніѥ
     • [с.] 100
   • Глава третя. Управленѥ въ рѣчи-ты
    • [с.] 101
    • [с.] 102
    • [с.] 103
   • Глава четврьта. За періоды-ты
    • [с.] 104
    • [с.] 105
    • I. Прости едночленни
     • [с.] 106
    • II. Сложни двоечленни
    • Троечленни
     • [с.] 107
    • Четыречленни
     • [с.] 108
  • Чясть третя. Правописанѥ
   • Глава прьва
    • А! употрѣбленѥ начялны буквы
     • [с.] 109
     • [с.] 110
     • [с.] 111
    • Б! Гласны буквы
     • [с.] 112
     • [с.] 113
     • [с.] 114
     • [с.] 115
     • [с.] 116
     • [с.] 117
     • [с.] 118
     • [с.] 119
     • [с.] 120
     • [с.] 121
    • В! Съгласны буквы
     • [с.] 122
     • [с.] 123
   • Глава втора. Какъ ся дѣлять рѣчи-ты на слогове
    • [с.] 124
    • [с.] 125
   • Глава третя. Съкращенѥ на рѣчи-ты
    • [с.] 126
   • Глава четврьта. бѣлѣжкы членораздѣлителны
    • Запятая
     • [с.] 127
     • [с.] 128
    • Точка съ запятаѭ
     • [с.] 129
    • Двоеточѥ
     • [с.] 130
    • Точка
     • [с.] 131
    • Въпросителна
    • Удивителна
    • Чрьта
     • [с.] 132
    • Вмѣстителна
    • Вносны кукычкы
     • [с.] 133
     • [с. 134]
  • Погрѣшкы
   • [с. 135]
   • [с. 136]
   • [с. 137]
   • [с. 138]
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]