Citation link:
 • Во славՃ с҃тыѧ единосՃщныѧ, и животворѧщїѧ, и нераздѣлимыѧ тр҃цы, о҃ца и с҃на, и с҃тагѡ д҃ха: Напечатасѧ третимъ тисненіемъ Послѣдованіе сїе Молебныхъ Пѣнїй ѡ недՃжныхъ и иныѧ молитвы б҃лгопотребныѧ, / [отъ иеромонаха Аверкія п. Бѫзайтовъ] иждивенїемъ Отца Кѷрілла Хїлендарца, и Нїколаѧ Кара-Стоѧновича книгопродавца Самоковскагѡ
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
  • Ѡглавленїе книги сеѧ
   • [с. 1]
   • [с. 2]
   • [с. 3]
  • [ил.] Прес҃таѧ Богородица
  • Канѡнъ молебный ко прес҃тѣй Бд҃цѣ
   • [с. а҃r]
   • [с. а҃v]
   • [с.] в҃r
   • [с. в҃v]
   • [с.] г҃r
   • [с. г҃v]
   • [с.] д҃r
   • [с. д҃v]
   • [с.] є҃r
   • [с. є҃v]
   • [с.] ѕ҃r
   • [с. ѕ҃v]
   • [с.] з҃r
   • [с. з҃v]
   • [с.] и҃r
   • [с. и҃v]
  • Послѣдованїе молебна за болѧщагѡ
   • [с. ѳ҃r]
   • [с. ѳ҃v]
   • [с.] і҃r
   • [с. і҃v]
   • [с.] а҃іr
   • [с. а҃іv]
   • [с.] в҃іr
   • [с. в҃іv]
   • [с.] г҃іr
   • [с. г҃іv]
   • [с.] д҃іr
   • [с. д҃іv]
   • [с.] є҃іr
   • [с. є҃іv]
   • [с.] ѕ҃іr
   • [с. ѕ҃іv]
   • [с.] з҃іr
   • [с. з҃іv]
   • [с.] и҃іr
   • [с. и҃іv]
   • [с.] ѳ҃іr
   • [с. ѳ҃іv]
   • [с.] к҃r
   • [с. к҃v]
   • [с.] к҃аr
   • [с. к҃аv]
   • [с.] к҃вr
  • Молебное пѣнїе ѡ недՃжныхъ многихъ, или ѡ единомъ
   • [с. к҃вv]
   • [с.] к҃гr
   • [с. к҃гv]
   • [с.] к҃дr
   • [с. к҃дv]
   • [с.] к҃єr
   • [с. к҃єv]
   • [с.] к҃ѕr
   • [с. к҃ѕv]
   • [с.] к҃зr
  • Мл҃тва на всѧкՃю немощь
   • [с. к҃зv]
  • Мл҃тва с҃тыхъ седми ѻтрокѡвъ, на немощнагѡ и неспѧщагѡ
   • [с.] к҃иr
   • [с. к҃иv]
   • [с.] к҃ѳr
  • Мл҃тва ѿ ѻчесъ призора
   • [с. к҃ѳv]
   • [с.] л҃r
  • [Последованїе] Егда крс̑тъ творитъ с҃щенникъ на страстъ недՃга ѡ с҃тымъ копїемъ : г҃летъ сїѧ тропари
   • [с. л҃v]
  • Послѣдованїе молебное, ѡ немощныхъ, обՃреваемыхъ ѿ дՃхѡвъ нечистыхъ, и стՃжаемыхъ
   • [с. л҃аr]
   • [с. л҃аv]
   • [с.] л҃вr
   • [с. л҃вv]
   • [с.] л҃гr
   • [с. л҃гv]
   • [с.] л҃дr
   • [с. л҃дv]
   • [с.] л҃єr
   • [с. л҃єv]
   • [с.] л҃ѕr
   • [с. л҃ѕv]
   • [с.] л҃зr
   • [с. л҃зv]
   • [с.] л҃иr
   • [с. л҃иv]
   • [с.] л҃ѳr
   • [с. л҃ѳv]
   • [с.] м҃r
   • [с. м҃v]
   • [с.] м҃аr
   • [с. м҃аv]
   • [с.] м҃вr
   • [с. м҃вv]
   • [с.] м҃гr
   • [с. м҃гv]
   • [с.] м҃дr
   • [с. м҃дv]
   • [с. м҃єr]
   • [с. м҃єv]
   • [с.] м҃ѕr
   • [с. м҃ѕv]
   • [с. м҃зr]
   • [с. м҃зv]
  • Послѣдованїе молебное ко ѿгнанїю чародѣѧнїи, и волшебныхъ ѡбаванїи ѿ ч҃лвѣка
   • [с.] м҃иr
   • [с. м҃иv]
   • [с.] м҃ѳr
   • [с. м҃ѳv]
   • [с.] н҃r
   • [с. н҃v]
   • [с.] н҃аr
   • [с. н҃аv]
  • Мл҃тва ѡ храминѣ стՃжаемѣ ѿ ѕлыхъ дՃхѡвъ
   • [с.] н҃вr
   • [с. н҃вv]
   • [с.] н҃гr
  • Мл҃тва надъ коливомъ
   • [с. н҃гv]
  • Чинъ биваемый на нивахъ, или вїноградѣ, или вертоградѣ, аще слՃчитсѧ вредитисѧ ѿ гадѡвъ, или иныхъ видѡвъ
   • [с.] н҃дr
   • [с. н҃дv]
   • [с.] н҃єr
   • [с. н҃єv]
   • [с.] н҃ѕr
   • [с. н҃ѕv]
  • Чинъ бл҃гословенїѧ вїна
   • [с.] н҃зr
   • [с. н҃зv]
   • [с.] н҃иr
  • Послѣдованїе, егда приходитъ ѻтроча ѹчитсѧ с҃щеннымы писанїѧмъ
   • [с. н҃иv]
   • [с.] н҃ѳr
   • [с. н҃ѳv]
   • [с.] ѯ҃r
   • [с. ѯ҃v]
   • [с.] ѯ҃аr
  • Послѣдованїе ѡ ѻтроцѣхъ неՃдобоՃчащихсѧ
   • [с. ѯ҃аv]
   • [с.] ѯ҃вr
   • [с. ѯ҃вv]
  • Мл҃тва ѡ сՃщихъ въ запрещенїихъ и себе клѧтвою свѧзՃющихъ
   • [с. ѯ҃гr]
  • Мл҃тва надъ разрѣшаемымъ ѿ запрещенїѧ
   • [с. ѯ҃гv]
  • Мл҃тва ѡ дерзостнѡ кленՃщихсѧ
   • [с.] ѯ҃дr
  • Мл҃тва ѹмиревающаѧ во враждѣ сՃщихъ
  • Мл҃тва глаголемаѧ на всѧкՃ болѣзнь смертоноснՃю, скотѡвъ
   • [с. ѯ҃дv]
   • [с.] ѯ҃єr
   • [с. ѯ҃єv]
  • Мл҃тва во еже бл҃гословити стадо
   • [с.] ѯ҃ѕr
  • Чинъ б҃лгословенїѧ новыхъ сосՃдѡвъ ц҃рковныхъ
   • [с. ѯ҃ѕv]
   • [с. ѯ҃ѳr]
   • [с.] ѯ҃ѳv
  • Чинъ бл҃гословенїѧ ѳ̋ѵмї̈ама, сіесть, кадила
   • [с. ѻ҃r]
   • [с.] ѻ҃v
  • Чинъ блгс̑венїѧ или ѡс҃щенїѧ новыхъ с҃щенническихъ ѻдеждъ, сіесть: стїхарѧ, епїтрахилѧ, нарՃкавницъ и фелѡнѧ
   • [с. ѻ҃аr]
   • [с.] ѻ҃аv
   • [с. ѻ҃вr]
   • [с.] ѻ҃вv
  • Чинъ бл҃гословенїѧ и ѡ҃сщенїѧ новосѻѻрՃженнагѡ крс̑та
   • [с. ѻ҃гr]
   • [с.] ѻ҃гv
   • [с. ѻ҃дr]
   • [с.] ѻ҃дv
   • [с. ѻ҃єr]
   • [с.] ѻ҃єv
   • [с. ѻ҃ѕr]
   • [с.] ѻ҃ѕv
   • [с. ѻ҃зr]
  • Мл҃тва въ пՃть хотѧщихъ ити: и на приходѧщихъ во с҃тѣи ѻбытели, и ѿходѧщыхъ во своѧси
   • [с.] ѻ҃зv
   • [с. ѻ҃иr]
   • [с. ѻ҃иv]
  • Мл҃тва с҃томՃ с҃щенномՃченикՃ АнтѵпՃ ѿ болѣзни зՃбныѧ
   • [с. ѻ҃ѳr]
   • [с. ѻ҃ѳv]
  • Послѣдованїе малагѡ ѡс҃щенїѧ воды
   • [с. п҃r]
   • [с. п҃v]
   • [с. п҃аr]
   • [с. п҃аv]
   • [с. п҃вr]
   • [с. п҃вv]
   • [с. п҃гr]
   • [с. п҃гv]
   • [с. п҃дr]
   • [с. п҃дv]
   • [с. п҃єr]
   • [с. п҃єv]
   • [с. п҃ѕr]
   • [с. п҃ѕv]
   • [с. п҃зr]
   • [с. п҃зv]
   • [с. п҃иr]
   • [с. п҃иv]
   • [с. п҃ѳr]
   • [с. п҃ѳr]
  • Мл҃тва бо еже бл҃гослов[...] брашна мѧса [ръкописен текст]
   • [с. 1]
  • [Списък с имена] [ръкописен текст]
   • [с. 2]
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]