Citation link:
 • Покрестеніето на едного свѣщенника Исидина : или началото на Хрістіанството собрано отъ І. Еліада и прибавено со словото, говорено въ собраніето Хрістіанско отъ Стареца, сына на Вдовицата, когото е воскресилъ Хрістосъ изъ мертвыхъ. (лՃка глава 7. стіхъ 12.) [2. изд.]
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Предисловие
   • [с.] ІІІ
   • [с. ІV]
  • Высокопочитаемый мой родителю!
   • [с.] V
   • [с. VІ]
  • Прелюбезный мой Сыне!
   • [с.] VІІ
   • [с. VІІІ]
  • Любезніи Отечественницы!
   • [с.] ІХ
   • [с.] Х
  • Хрістіанството въ началото свое. Покрестеніето на едного Исидина свѣщенника въ Помпеѧ
   • Перво срѣшнՃваніе
    • §. 1.
     • [с. 1]
     • [с.] 2
     • [с.] 3
     • [с.] 4
     • [с.] 5
     • [с.] 6
   • Пазара на помпеицыте. Второ срѣшнՃваніе
    • §. 2.
     • [с.] 7
     • [с.] 8
     • [с.] 9
     • [с.] 10
     • [с.] 11
     • [с.] 12
     • [с.] 13
     • [с.] 14
     • [с.] 15
     • [с.] 16
   • Собранiе дՃховно
    • §. 3.
     • [с.] 17
     • [с.] 18
     • [с.] 19
     • [с.] 20
     • [с.] 21
     • [с.] 22
     • [с.] 23
     • [с.] 24
     • [с.] 25
     • [с.] 26
     • [с.] 27
     • [с.] 28
     • [с.] 29
     • [с.] 30
     • [с.] 31
     • [с.] 32
     • [с.] 33
     • [с.] 34
     • [с.] 35
     • [с.] 36
     • [с.] 37
     • [с.] 38
     • [с.] 39
     • [с.] 40
     • [с.] 41
     • [с.] 42
     • [с.] 43
    • §. 4.
     • [с.] 44
     • [с.] 45
     • [с.] 46
     • [с.] 47
     • [с.] 48
   • Сына на вдовицата
    • §. 5.
     • [с.] 49
     • [с.] 50
     • [с.] 51
     • [с.] 52
     • [с.] 53
     • [с.] 54
     • [с.] 55
     • [с.] 56
  • Умолява сa „Дружеството за распространение полезни знания” да раздаде тие книги по назначените по-доле мѣста
   • [с.] 57
   • [с.] 58
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]