Current View
Citation link:
 
Title:
Годишник на Селско-Стопанската академия "Г.Димитров". Зоотехнически факултет. т.1
 
Other Titles:
Annuaire de L'Akademie Rurale "G. Dimitrov". Faculte de Zootechnie. t.1
 
Date of Issue:
1949
 
Publisher:
Наука и изкуство
 
Language:
bul
 
Description:
Съдържание: Куманов, Ст. Зоотехническият факултет, 1-5; Павлов, П. Изследвания върху Piroplasmidea Wenyon 1926 и причиняваните от тях заболявания в България, 7-62; Павлов, П. и Р. Райчев Изследване върху дезаскаридните свойства на Semen Ricini, 63-72; Куманов, Ст. Къса контрола на носливостта при кокошките, 73-86; Балевска, Р.К. Форсирано угояване на сескостопанските животни, 87-109; Братанов, К. Изследвания върху нормалните и условни рефлекси при мъжките разплодници, 110-153; Иванов, П. Върху първичната обработка на каракулските кожички, 155-175; Чешмеджиев, Б.В. Състав, смилаемост и хранителна стойност на люцерново сено, косено през различни стадии и сушено на пирамиди и на откоси, 177-207; Куманов, Ст. и Ев. Вл. Иванов Около преценката на биците от сивото българско говедо по поколение, 209-257; Петков, Петър и Ст. Сърбова Изучавания върху зарибяванито на оризищата, 259-288; Минева, П.Т. Принос към проучване влиянието на прибавката на CaCL2 на овче мляко при преработването му в саламурено сирене, 289-304; Георгиев, Исай Проучване върху раждането на прасета с тегло под един килограм от свинете на развъдното стадо на опитната свинарница край гр. Кнежа, 305-360