Citation link:
 • За славянското происхождение на дунавските бѫлгаре
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Оглавление
   • [c. І]
   • [c. ІІ]
  • А. Исторически доказателства
   • І. Теорията на Енгеля и на Тунмана. Венелинъ и Шафарикъ. Названията хунни и бѫлгаре. Бѫркотия въ народните имена у срѣдневѣковните лѣтописци
    • [c. 1]
    • [c.] 2
    • [c.] 3
    • [c.] 4
    • [c.] 5
    • [c.] 6
    • [c.] 7
    • [c.] 8
    • [c.] 9
    • [c.] 10
   • ІІ. Утургурите и кутургурите на Прокопия и на Агатия
    • [c.] 11
    • [c.] 12
    • [c.] 13
    • [c.] 14
    • [c.] 15
    • [c.] 16
    • [c.] 17
    • [c.] 18
    • [c.] 19
    • [c.] 20
    • [c.] 21
    • [c.] 23
    • [c.] 24
   • ІІІ. Иорнандъ. Манасия. Легендата на Теофана и на Никифора за раздѣлението на бѫлгарете и за тѣхното разселение
    • [c.] 25
    • [c.] 26
    • [c.] 27
    • [c.] 28
    • [c.] 29
    • [c.] 30
    • [c.] 31
    • [c.] 32
    • [c.] 33
    • [c.] 34
    • [c.] 35
    • [c.] 36
  • В. Етнографически доказателства
   • ІV. Невѣрното мнѣние за характерътъ на славянете и за преобразяванието на бѫлгарете. Сѫсѣдството имъ съ истинно-хуннските елементи. Силата на славянското движение
    • [c.] 37
    • [c.] 38
    • [c.] 39
    • [c.] 40
    • [c.] 41
    • [c.] 42
    • [c.] 43
    • [c.] 44
    • [c.] 45
    • [c.] 46
    • [c.] 47
    • [c.] 48
    • [c.] 49
    • [c.] 50
   • V. Чѫрти на правите и на обичаите у дунавските бѫлгаре. Тѣхното облѣкло и наружность. Мнимата имъ свѫрзка съ камските бѫлгаре
    • [c.] 51
    • [c.] 52
    • [c.] 53
    • [c.] 54
    • [c.] 55
    • [c.] 56
    • [c.] 57
    • [c.] 58
    • [c.] 59
    • [c.] 60
    • [c.] 61
    • [c.] 62
    • [c.] 63
    • [c.] 64
   • ІV [VІ]. Тѫрговските договори. Началого на писменностьта на християнството у бѫлгарете
    • [c.] 65
    • [c.] 66
    • [c.] 67
    • [c.] 68
    • [c.] 69
    • [c.] 70
    • [c.] 71
    • [c.] 72
    • [c.] 73
    • [c.] 74
  • С. Филологически доказателства
   • VІІ. Филологическите приеми на финноманите. Разглѣжданието на нѣкои и други лични имена и отдѣлни думи
    • [c.] 75
    • [c.] 76
    • [c.] 77
    • [c.] 78
    • [c.] 79
    • [c.] 80
    • [c.] 81
    • [c.] 82
    • [c.] 83
    • [c.] 84
    • [c.] 85
    • [c.] 86
    • [c.] 87
    • [c.] 88
    • [c.] 89
    • [c.] 90
    • [c.] 91
    • [c.] 92
    • [c.] 93
   • VІІІ. Расписътъ на бѫлгарските князове съ загадочните фрази. Признаците на чистиятъ славянски езикъ у старовременните бѫлгаре. Заключение. - За вопросътъ за днѣпровските прагове
    • [c.] 94
    • [c.] 95
    • [c.] 96
    • [c.] 97
    • [c.] 98
    • [c.] 99
    • [c.] 100
    • [c.] 101
    • [c.] 102
    • [c.] 103
    • [c.] 104
    • [c.] 105
    • [c.] 106
    • [c.] 107
    • [c.] 108
    • [c.] 109
    • [c.] 110
  • Примѣчания
   • [c. 111]
   • [c.] 112
   • [c.] 113
   • [c.] 114
   • [c.] 115
   • [c.] 116
   • [c.] 117
   • [c.] 118
   • [c.] 119
   • [c. 120]
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Оригинална корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]