Citation link:
 • Кратка священна повѣстница отъ Вѣтхйытъ и Новыйъ завѣтъ и Кратко Св. Оглашеніе (Катихзисъ) на нарѣчіе повразумително на македонскы-тѣ българы / Нарѣдилъ Единъ Македонецъ
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Вътрешна страна на предната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • [Текст на книгата]
   • Священна повѣстница отъ Вѣтхыйотъ завѣтъ
    • Періодъ пьрвый. Отъ създаніето на Свѣтъвъ до Потопътъ (2262 годины)
     • [с. 3]
     • [с.] 4
     • [с.] 5
     • [с.] 6
    • Періодъ вторый. Отъ потопътъ до Вавилонскый-тъ плѣнъ или отъ 2262 год. до 4902 год. (2640 год.)
     • [с.] 7
     • [с.] 8
     • [с.] 9
     • [с.] 10
     • [с.] 11
     • [с.] 12
     • [с.] 13
     • [с.] 14
     • [с.] 15
     • [с.] 16
     • [с.] 17
     • [с.] 18
     • [с.] 19
     • [с.] 20
     • [с.] 21
     • [с.] 22
     • [с.] 23
    • Періодъ третій. Отъ Вавилонскыйотъ Плѣнъ до Рождество Христово, отъ 4092 до 5508 год. (606 год.)
     • [с.] 24
     • [с.] 25
     • [с.] 26
     • [с.] 27
     • [с.] 28
     • [с.] 29
   • Священна повѣстница отъ Новыйтъ завѣтъ. Отъ Рождество Христово до нашыве врѣмена
    • [с.] 30
    • [с.] 31
    • [с.] 32
    • [с.] 33
    • [с.] 34
    • [с.] 35
    • [с.] 36
    • [с.] 37
    • [с.] 38
    • [с.] 39
    • [с.] 40
    • [с.] 41
   • Допълненіе на Священнѫтѫ Повѣстницѫ отъ Цьрковнѫтѫ
    • [с.] 42
    • [с.] 43
    • [с.] 44
    • [с.] 45
    • [с.] 46
  • Кратко христіянско оглашеніе
   • Въведеніе
    • [с. 47]
   • [І]. За Символътъ на вѣрѫтѫ
    • [с.] 48
    • [с.] 49
    • [с.] 50
    • [с.] 51
    • [с.] 52
    • [с.] 53
   • ІІ. За Молитвѫтѫ Господнѭ
    • [с.] 54
    • [с.] 55
    • [с.] 56
   • ІІІ. Десетьтѣ заповѣди Божій
    • [с.] 57
    • [с.] 58
    • [с.] 59
    • [с.] 60
    • [с.] 61
    • [с.] 62
    • [с. 63]
    • [с. 64]
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на задната корица]
   • [Задна корица]