Citation link:
 • Житіе Свѧтагѡ Григоріа Архїепіскопа Омиритскагѡ и пренїе къ некого Евреина именՃемаго Ервана
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • [Посвещение]
   • [с.1]
   • [с.2]
  • Предисловіе
   • [с.I]
   • [с.]II
   • [с.]III
   • [с.]IV
  • Житіе Свѧтагѡ Григоріа Архїепіскопа Омиритскагѡ и пренїе къ некого Евреина именՃемаго Ервана. Книга перва
   • [с.9]
   • [с.]10
   • [с.]11
   • [с.]12
   • [с.]13
   • [с.]14
   • [с.]15
   • [Преніе перво]
    • [с.]16
    • [с.]17
    • [с.]18
    • [с.]19
    • [с.]20
    • [с.]21
    • [с.]22
    • [с.]23
    • [с.]24
    • [с.]25
    • [с.]26
    • [с.]27
    • [с.]28
    • [с.]29
   • Преніе второ
    • [с.]30
    • [с.]31
    • [с.]32
    • [с.]33
    • [с.]34
    • [с.]35
    • [с.]36
    • [с.]37
    • [с.]38
    • [с.]39
    • [с.]40
    • [с.]41
    • [с.]42
    • [с.]43
    • [с.]44
    • [с.]45
    • [с.]46
    • [с.]47
    • [с.]48
    • [с.]49
    • [с.]50
    • [с.]51
    • [с.]52
    • [с.]53
    • [с.]54
    • [с.]55
    • [с.]56
    • [с.]57
    • [с.]58
    • [с.]59
    • [с.]60
    • [с.]61
    • [с.]62
    • [с.]63
   • Преніе трето
    • [с.]64
    • [с.]65
    • [с.]66
    • [с.]67
    • [с.]68
    • [с.]69
    • [с.]70
    • [с.]71
    • [с.]72
    • [с.]73
    • [с.]74
    • [с.]75
   • Преніе четверто
    • [с.]76
    • [с.]77
    • [с.]78
    • [с.]79
    • [с.]80
    • [с.]81
    • [с.]82
    • [с.]83
    • [с.]84
    • [с.]85
    • [с.]86
    • [с.]87
    • [с.]88
    • [с.]89
    • [с.]90
    • [с.]91
   • Молитва
    • [с.]92
    • [с.]93
    • [с.]94
    • [с.]95
    • [с.]96
  • Книга втора. Слово блаженнагѡ Іпполѵта Папы Римскагѡ и мՃченика, заради скончанїе міра, и заради Анті-Хрїста, и заради второе пришествїе Г҄да нашегѡ Іи҃са Хр҄та
   • [с.97]
   • [с.]98
   • [с.]99
   • [с.]100
   • [с.]101
   • [с.]102
   • [с.]103
   • [с.]104
   • [с.]105
   • [с.]106
   • [с.]107
   • [с.]108
   • [с.]109
   • [с.]110
   • [с.]111
   • [с.]112
  • Книга трета. Кратки собранїѧ ѿ книга Стефана Митропорліта Рѧзанскaгѡ, заради Анті-Хрїста
   • Вопросъ первый
    • [с.113]
   • Вопросъ вторый
   • Ѿвѣтъ
    • [с.]114
   • Вопросъ третїй
   • Ѿвѣтъ
    • [с.]115
    • [с.]116
   • Глава перва. Заради перво то знаменїе на пришествїе то Антіхрїстово предварѧющее
    • [с.]117
    • [с.]118
   • Глава втора. Заради второ то знаменїе що предварѧва пришествїе то Анті-Хрїстово
   • Глава трета. Заради знаменїе то совокՃпно перво
    • [с.]119
   • Глава четверта. Заради знаменїе то совокՃпно второ
    • [с.]120
    • [с.]121
   • Глава пѧта. Заради трето то знаменїе совокՃпно, кое то е лажливи те чՃдеса Антіхрїстови
   • Глава шеста. Заради четверто то знаменїе на пришествїе то Антіхрїстово
    • [с.]122
   • Глава седма. Заради пѧто то знаменїе, сирѣчь заради престолъ а Антіхрїстовъ
    • [с.]123
   • Глава осма. Заради шесто то и седмо то знаменїе, сирѣчь заради името Антіхрїстово, и заради начертанїе то негово
    • [с.]124
    • [с.]125
   • Глава девѧта. Заради кратко то време на царствованїе то Антіхрїстово
   • Глава десѧта. Заради царствїе то и брани те Антіхрїста
    • [с.]126
   • Глава единадесѧта. Що е Гогъ и Магогъ?
    • [с.]127
   • Глава дванадесѧта. Заради паденїето Вавѷлѡна
    • [с.]128
    • [с.]129
   • Глава тринадесѧта. Заради знаменїѧ та що има до послѣдՃватъ пришествїе то Антіхрїстово
    • [с.]130
   • Перво знаменїе
   • Второ знаменїе
   • Трето знаменїе
    • [с.]131
   • Четверто знаменїе
   • Пѧто знаменїе
    • [с.]132
    • [с.]133
    • [с.]134
    • [с.]135
    • [с.]136
    • [с.]137
    • [с.]138
    • [с.]139
    • [с.]140
   • Глава четиринадесѧта
    • [с.]141
    • [с.]142
    • [с.]143
    • [с.]144
  • Книга четверта
   • Сѵмволъ. Сирѣчь исповѣданїе вѣры ст҃агѡ Аѳанасїа Патрїарха Александрійскагѡ
    • [с.]145
   • Десѧтословіе то. Сиречь Десѧтьте заповѣди Божїѧ, кои то се дадоха Мѡѷсею ѿ Бога на двѣ скрижали (плочи). На перва та скрижаль
    • [с.]146
   • На втора та скрижаль
   • Заради исповѣдь. Какъ да испытՃва себе си, той що се кое, и що да дՃма предъ да иде да се исповѣда
    • [с.]147
   • Заради таинство то на литՃргіа та
    • [с.]148
   • Кой е онай що приноси жертва та
    • [с.]149
   • За що се приноси жертва та
    • [с.]150
    • [с.]151
   • Що требе да прави хрїстѧнинъ о въ цѫрква та
    • [с.]152
   • Какъ требе да стои хрїстѧнинъ о въ цѫрква та
   • Заради праздницы те и постны те дни
    • [с.]153
    • [с.]154
    • [с.]155
   • Заради молитва
    • [с.]156
    • [с.]157
    • [с.]158
   • После и заради мѫртвы те
    • [с.]159
   • Завѣщаніѧ. Заради, кои дни требе Хрїстѧнинъ о да пости, и кои да разрѣшава, сирѣчь да блажи
    • [с.]160
   • Дванадесѧть страсти. Кои то ѹвѣрѧватъ оныѧ человѣцы, дето се сомнѧсՃватъ, и не вѣрՃватъ, защо то се хлѣбъ о прелага въ тѣло, и вїно то въ кѫрвь Г҄да нашегѡ Іи҃са Х҄рта, и многՃ образы показՃватъ
    • [с.]161
    • [с.]162
    • [с.]163
  • Погрешки
   • [с.]164
  • Оглавленіе на таѧ книга
   • [с.165]
   • [с.166]
   • [с.167]
   • [с.168]
  • Расписаніе честны те имена на благоговѣинѣйши те и любородны те спомоществователи, кои то помогнали за изданїе то на таѧ книга
   • [с.169]
   • [с.170]
   • [с.171]
   • [с.172]
   • [с.173]
   • [с.174]
   • [с.175]
   • [с.176]
   • [с.177]
   • [с.178]
   • [с.179]
   • [с.180]
   • [с.181]
   • [с.182]
   • [с.183]
   • [с.184]
   • [с.185]
   • [с.186]
  • Любезни Родолюбцы!
   • [с.187]
   • [с.188]
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац]
   • [Задна корица]