Citation link:
 • Катихизисъ за землядѣліе-то или Първоначално изучваніе на Землядѣліе-то за въ училищата и за сѣкиго, извлѣчено изъ най-новы-тѣ рѫководства
  • [Корица и начални страници]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Мили Ученици!
   • [с. III]
   • [с.] IV
  • Пьрвый дѣлъ
   • 1-ва Ука
    • [с. 5]
    • [с.] 6
   • 2-ра Ука
   • 3-та Ука. Ступанъ и работницы
    • [с.] 7
    • [с.] 8
   • 4-та Ука. Разпознаваніе на земѭ-тѫ (прьсть-тѫ)
    • [с.] 9
    • [с.] 10
   • 5-та Ука
    • [с.] 11
    • [с.] 12
   • 6-та Ука. Раздѣленіе на земытѣ споредъ лицето имъ
    • [с.] 13
   • 7-ма Ука. Раздѣленіе на земытѣ на дълбоко
    • [с.] 14
   • Раздѣленіе на земытѣ спорѣдъ процѣжданіе-то имъ
    • [с.] 15
   • 8-ма Ука. Рудни торови
    • [с.] 16
   • 9-та Ука
    • Раздѣленіе-то на торовы-тѣ
     • [с.] 17
     • [с.] 18
   • 10-та Ука
    • [с.] 19
    • Тореніе съ варъ и марганецъ
     • [с.] 20
   • 11-та Ука. Животни торови
    • [с.] 21
    • [с.] 22
   • 12-та Ука
    • Най-полѣзни растителни торови
    • Разхладителни или зелени торови
     • [с.] 23
     • [с.] 24
   • 13-та Ука
    • Смѣсени торове (боклуци, смѣтища)
     • [с.] 25
    • Гноища
     • [с.] 26
     • [с.] 27
   • 14-та Ука. Разлика на торови-тѣ
    • [с.] 28
   • 15-та Ука
    • [с.] 29
    • [с.] 30
   • 16-та Ука
    • Голно
     • [с.] 31
    • Полза отъ торовы-тѣ
     • [с.] 32
     • [с.] 33
  • Вторый дѣлъ
   • 17-та Ука
    • Орань и Копань
    • Угърь
     • [с.] 34
     • [с.] 35
   • 18-та Ука. Землядѣлчески сѣчева
    • [с.] 36
    • [с.] 37
   • 19-та Ука
    • [с.] 38
   • 20-та Ука. Изсушаваніе, процѣжданіе (дринажь)
    • [с.] 39
    • [с.] 40
   • 21-ва Ука
    • [с.] 41
    • [с.] 42
  • Третый дѣлъ
   • 22-ра Ука. Землядѣлчески растенія
    • [с.] 43
    • [с.] 44
    • [с.] 45
   • 23-та Ука. Цьвтеніе и заплодяваніе
    • [с.] 46
    • [с.] 47
   • 24-та Ука
    • [с.] 48
   • 25-та Ука. Сѣидба
    • [с.] 49
    • Врѣме за сѣяніе
     • [с.] 50
    • Заравяніе и влачаніе
   • 26-та Ука
    • Уцѣдителни брѣзни
     • [с.] 51
    • Разсадъ
     • [с.] 52
   • 27-та Ука. Грижа за растенія-та
    • [с.] 53
   • 28-та Ука
    • Косидба
     • [с.] 54
    • Размѣнуваніе на растенія-та
     • [с.] 55
    • 29-та Ука. Раздѣленіе на земѭ-тѫ, за промѣнуваніе
     • [с.] 56
     • [с.] 57
     • [с.] 58
  • Четвьртый дѣлъ
   • 30-та Ука
    • Разработваніе на искуственни и естественны ливады. Землядѣлчески растенія
    • Ливади
     • [с.] 59
     • [с.] 60
   • 31-ва Ука. Косидба на ливади-тѣ
    • [с.] 61
    • [с.] 62
   • 32-ва Ука. Искуствени ливади
    • [с.] 63
    • [с.] 64
   • 33-та Ука
    • [с.] 65
    • [с.] 66
   • 34-та Ука
    • Белія звѣздель (Trifolium repense)
     • [с.] 67
    • Различни грахови и бобови
     • [с.] 68
   • 35-та Ука
    • [с.] 69
   • 36-та Ука. Корѣно-глави или плѣвяни растенія (зелія)
    • [с.] 70
    • [с.] 71
    • [с.] 72
   • 37-ма Ука. Сѣяніе отъ рѣзянчета и отъ коры
    • [с.] 73
    • [с.] 74
   • 38-ма Ука
    • [с.] 75
    • [с.] 76
   • 39-та Ука
    • [с.] 77
    • [с.] 78
    • [с.] 79
    • [с.] 80
   • 40-та Ука
    • Хлѣбни растенія
    • Жита зимници и лѣтници
     • [с.] 81
     • [с.] 82
   • 41-ва Ука
    • [с.] 83
    • [с.] 84
    • [с.] 85
   • 42-ра Ука
    • [с.] 86
    • Жътва
     • [с.] 87
   • 43-та Ука
    • [с.] 88
    • [с.] 89
   • 44-та Ука
    • [с.] 90
    • [с.] 91
   • 45-та Ука
    • [с.] 92
    • Мисирь
     • [с.] 93
   • 46-та Ука
    • [с.] 94
    • Бобови или чушкати растенія
   • 47-ма Ука
    • Тьрговски или индустріялны растенія
     • [с.] 95
    • Масляно сѣмянни растѣнія
     • [с.] 96
   • 48-ма Ука
    • [с.] 97
    • Жични растенія
     • [с.] 98
     • [с.] 99
   • 49-та Ука. Растенія за багреніе (за бой)
    • Брошь, сърпецъ, церва или шафранъ
     • [с.] 100
   • 50-та Ука. Лозіе, чьрница и горицъ (хмель)
    • [с.] 101
    • [с.] 102
    • [с.] 103
  • Петый дѣлъ. Домашни животни отъ поглѣда на землядѣліе-то
   • 51-та Ука
    • За домашни-тѣ животни въобще
     • [с.] 104
    • Добъръ завъдъ и поправяніе на родови-тѣ
     • [с.] 105
   • 52-ра Ука
    • Коніе
     • [с.] 106
    • Въденіе на крави, телета, волови за впреганіе, и за торъ
     • [с.] 107
     • [с.] 108
   • 53-та Ука
    • Въденіе овце и кози
     • [с.] 109
    • За болѣститѣ на домашнитѣ животны
     • [с.] 110
     • [с.] 111
   • 54-та Ука. За надуваніе-то на животни-тѣ
    • [с.] 112
    • [с.] 113
  • Нада
   • 55-та Ука
    • Градини и градинарство
     • [с.] 114
    • Градина за овошки, саденіе и присажданіе на овошкы-тѣ
     • [с.] 115
   • 56-та Ука. Присажданіе на разцѣпъ и на коронѫ
    • [с.] 116
   • 57-ма Ука. Присажданіе съ пѫпкѫ-листъ
    • [с.] 117
    • [с.] 118
   • 58-ма Ука. Саденіе на дьрвета-та
    • [с.] 119
   • 59-та Ука. Кастреніе, копаніе и чистеніе на въсѣницы-тѣ
    • [с.] 120
    • [с.] 121
   • 60-та Ука. Копаніе на дьрвета-та и чистенія на въсѣницы-тѣ
    • [с.] 122
    • [с.] 123
  • Поправянье на нѣкои печатны погрѣшкы
   • [с. 124]
   • [с. 125]
   • [с. 126]
   • [с. 127]
   • [с. 128]
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Оригинална корица]