Citation link:
 • Кратка ірмологіа коѧ содержава потребната нейна презгодищна церковна слՃжба
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Кратка ірмологіа
   • На Праздника Рождества Хрістова
    • Пѣсень а. Глас первый Па
     • [с.] 3
    • Пѣсень г.
     • [с.] 4
    • Пѣсень д.
     • [с.] 5
     • [с.] 6
    • Пѣсень e.
     • [с.] 7
    • Пѣсень z.
     • [с.] 8
    • Пѣсень з.
     • [с.] 9
    • Пѣсень ι.
     • [с.] 10
     • [с.] 11
    • Пѣснь ѳ.
     • [с.] 12
    • ДрՃго продолжително, вмѣсто достойно естъ. Гласъ [первый] Па
     • [с.] 13
     • [с.] 14
     • [с.] 15
   • Катавасіи на Богоѧвленіе Господа нашего ІисՃса Христа
    • Пѣсень а. Гласъ вторый Па
     • [с.] 16
    • Пѣснь г. Па
     • [с.] 17
    • Пѣсень д. Па
     • [с.] 18
    • Пѣсень е. Па
     • [с.] 19
     • [с.] 20
     • [с.] 21
    • Пѣсень з. Па
     • [с.] 22
    • Пѣсень ѳ [и]. Па
     • [с.] 23
     • [с.] 24
    • Пѣсень ѳ. Па
     • [с.] 25
    • Вмѣсто достойно естъ. Гласъ [гласъ вторый] Па
     • [с.] 26
     • [с.] 27
   • Катавасіи На Срѣтеніе Господа нашего ІисՃса Христа
    • Пѣснь а. Гласъ [третий] Га
     • [с.] 28
    • Пѣснь г. Га
    • Пѣснь д. Га
     • [с.] 29
    • Пѣснь е. Га
     • [с.] 30
     • Пѣсень ѕ. Га
    • Пѣснь з. Га
     • [с.] 31
    • Пѣснь и. Га
     • [с.] 32
    • Пѣснь ѳ. Га
     • [с.] 33
     • [с.] 34
     • [с.] 35
   • Катавасіи на Благовещеніе и на дрՃгы Богородичны праздницы
    • Пѣснь а. Гласъ [четвертый] ВՃ
    • Пѣснь г.
     • [с.] 36
    • Пѣснь д.
    • Пѣснь е.
     • [с.] 37
    • Пѣснь ѕ.
     • [с.] 38
    • Пѣсень з. ВՃ
    • Пѣснь и.
     • [с.] 39
    • Пѣснь ѳ. ВՃ
     • [с.] 40
    • Вмѣсто достойно естъ. Гласъ [четвертый] ВՃ
     • [с.] 41
    • На Воведеніе. Гласъ [четвертый] ВՃ
     • [с.] 42
   • Въ Крестопоклонна недѣлѧ
    • Пѣснь а. Гласъ Первый Па
     • [с.] 43
    • Пѣсень г. Па
    • Пѣснь д. Па
     • [с.] 44
    • Пѣснь е. Па
     • [с.] 45
    • Пѣсень ѕ. Па
    • Пѣснь з. Па
     • [с.] 46
    • Пѣсень и. Па
    • Пѣснь ѳ. Па
     • [с.] 47
    • ДрՃго забавно вмѣсто достойно есть.Гласъ [первый] Па
     • [с.] 48
   • ДрՃго на Лаzаровата сՃббота, Вмѣсто достойно есть. Гласъ, осмый Ни
    • [с.] 49
   • Катавасіи, на Цвѣтоносна недѣлѧ.
    • [Пѣснь а.] Гласъ [четвертый] ВՃ
    • [с.] 50
     • Пѣснь г.
    • Пѣснь д.
     • [с.] 51
    • Пѣснь е.
     • [с.] 52
    • Пѣсень ѕ.
    • Пѣснь з.
     • [с.] 53
    • Пѣснь и.
     • [с.] 54
    • Пѣснь ѳ. Па
     • [с.] 55
    • ДрՃго въ мѣстодостойно есть. Гласъ. [четвертый] ВՃ
     • [с.] 56
   • Катавасіи Въ свѧтаѧ и великаѧ недѣлѧ Пасха
    • [Пѣснь а.] Гласъ Первый Па
    • Пѣснь г. Па
     • [с.] 57
    • Пѣсень д. Па
    • Пѣснь е. Па
     • [с.] 58
    • Пѣсень ѕ. Па
    • Пѣснь з. Па
     • [с.] 59
    • Пѣсень и. Па
    • Пѣснь ѳ. Па
     • [с.] 60
    • Вмѣсто достойно есть. Па
     • [с.] 61
     • [с.] 62
   • Въ Ѳѡмината недѣла сѧ пѣет катавасіи Воскресеніѧ день. А на вмѣсто достойно есть слѣдՃнщето
    • Гласъ первый Па.
     • [с.] 63
   • Катавасіи На Вознесеніе
    • Пѣснь а. Гласъ [четвертый] ВՃ
     • [с.] 64
    • Пѣснь г.
     • [с.] 65
    • Пѣснь д.
    • Пѣснь е.
     • [с.] 66
    • Пѣснь ѕ.
     • [с.] 67
    • Пѣснь з.
     • [с.] 68
    • Пѣсень и.
    • Пѣснь ѳ.
     • [с.] 69
    • СлѣдՃіощите сѧ пѣет въ мѣстодостойно есть. Гласъ [четвертый] ВՃ
     • [с.] 70
     • [с.] 71
    • ДрՃго. Гласъ пѣтый. Па
   • Въ недѣлѧ Петдесетница
    • Пѣснь а. Гласъ седмый Га
     • [с.] 72
    • Пѣснь г. Га.
     • [с.] 73
    • Пѣсень д. Га
    • Пѣснь е. Га
     • [с.] 74
    • Пѣснь ѕ. Га.
     • [с.] 75
    • Пѣсень з. Га
    • Пѣснь и. Га.
     • [с.] 76
    • Пѣснь ѳ. Га.
     • [с.] 77
    • Вмѣсто достойно есть. Га
     • [с.] 78
   • На Преѡбраженіе, пѣетсѧ Катавасіи, Кресть начартавъ Мѡисей а вмѣсто достойно есть, слѣдՃющето. Гласъ [четвертый] ВՃ
    • [с.] 79
   • Катавасіи На оуспѣніе Богородицы
    • Пѣснь а. Гласъ Первый Па
     • [с.] 80
    • Пѣснь г. Па
     • [с.] 81
    • Пѣсень д. Па
    • Пѣснь е. Па
     • [с.] 82
    • Пѣснь ѕ. Па
     • [с.] 83
    • Пѣснь з. Па
     • [с.] 84
    • Пѣснь и. Па
     • [с.] 85
    • Пѣснь ѳ. Па
     • [с.] 86
    • ДрՃго зававно. Гласъ [первый] Па
     • [с.] 87
   • Катавасіи На воздвиженіе честнагѡ и животворѧщагѡ Креста
    • Пѣснь а. Гласъ Осмый Ні
     • [с.] 88
    • Пѣснь г. Ні
     • [с.] 89
    • Пѣснь д.
    • Пѣснь е. Ні
     • [с.] 90
    • Пѣснь ѕ. Ні
    • Пѣснь з. Ні
     • [с.] 91
     • [с.] 92
    • Пѣснь и. Ні
     • [с.] 93
    • Пѣсень ѳ. Ні
    • ДрՃго Гласъ [осмый] Ні
     • [с.] 94
    • СлѣдՃющете сѧ пѣетъ Въ мѣстодостойно есть. Гласъ [осмый] Ні
     • [с.] 95
   • На Преполовеніе Праздника Глась Осмый Ні
    • [с.] 96
   • Достойно естъ Това сочинено ХрістодՃла Г̈̈ѡргіека. Глась Пѣтый Па
    • [с.] 97
    • [с.] 98
   • ДрՃго отъ Петра Ефескаго
    • [с.] 99
    • [с.] 100
   • Еѵлогітаріа Петра Візантіа. Глась Пѣтый
    • [с.] 101
    • [с.] 102
    • [с.] 103
    • [с.] 104
    • [с.] 105
    • [с.] 106
   • Тѣзи сѧ пѣѧтъ на презгодищныте праздницы [Антіфѡни на праздницыте] Глась [четвертый] ВՃ
    • [с.] 107
    • [с.] 108
    • [с.] 109
   • СлѣдՃющите сѧ пѣетъ въ недѣлѧ рано послѧ Еѵаггеліето. Гласъ [вторый] ді
    • [с.] 110
   • ЧестнѣйшՃю ХерՃвім Кратки, на секій Гласъ
    • Гласъ. первый Па
     • [с.] 111
    • Гласъ фтрій Па
    • Гласъ третый Па
     • [с.] 112
    • Гласъ [четвертый] ВՃ
    • Гласъ пѣтый Кі
     • [с.] 113
    • Гласъ шестый ВՃ
    • Гласъ седмый Га
     • [с.] 114
    • Гласъ осмый Га
    • Гласъ [осмый] Ни
     • [с.] 115
   • Ексапостіларіи На недѣлите през сичката година
    • Ексапостеларій а. Глас фторый ВՃ
     • [с.] 116
    • Богородичен
     • [с.] 117
    • Ексапостιларіи в. Гласъ фторый Ді
     • [с.] 118
    • Богородиченъ
     • [с.] 119
    • Ексапостιларіи г. Гласъ [фторый] Ді
     • [с.] 120
    • Богородиченъ
     • [с.] 121
    • Ексапостιларіи д. Гласъ [фторый] Ді
     • [с.] 122
    • Ексапостιларіи е. Гласъ [фторый] Ді
     • [с.] 123
    • Богородиченъ Гласъ [фторый] ВՃ
     • [с.] 124
    • Ексапостіларіи ѕ. Гласъ [фторый] ВՃ
     • [с.] 125
    • Богородиченъ
     • [с.] 126
    • Ексапостιларіи з. Гласъ [фторый] Ді
     • [с.] 127
    • Богородиченъ
     • [с.] 128
    • Ексапостιларіи, и. Гласъ [фторый] Ді
     • [с.] 129
    • Богородиченъ
     • [с.] 130
     • [с.] 131
    • Ексапостιларіи ѳ. Гласъ [фторый] Ді
     • [с.] 132
    • Богородиченъ
     • [с.] 133
    • Ексапостιларіи, ι. Гласъ [фторый] Ді
     • [с.] 134
    • Богородиченъ
     • [с.] 135
    • Ексапостιларіи, аι. Гласъ [фторый] Ді
     • [с.] 136
    • Богородиченъ
     • [с.] 137
   • Господи ПомилՃи по различны Гласове който сѧ пѣѧтъ во Влахіѧ
    • Гласъ фторый ВՃ
     • [с.] 138
    • Гласъ [седмый] Зо
     • [с.] 139
    • Глагъ [третый] Га.
     • [с.] 140
    • Гласъ [четвертый] ВՃ.
   • ДрՃги [Господи ПомилՃи]
    • Гласъ [первый] Па.
     • [с.] 141
    • Гласъ [первый] Па
     • [с.] 142
    • ДрՃги, Гласъ осмый
     • [с.] 143
    • ДрՃги, Гласъ [осмый] Ні.
     • [с.] 144
    • ДрՃги, Гласъ [осмый] Ни.
     • [с.] 145
     • [с.] 146
  • Ѡ главленіе
   • [с.] 147
  • Имѧната На родолювивите спомогатели
   • [с.] 148
   • [с.] 149
  • Погрѣшки
   • [с.] 150
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]