Citation link:
 • Кратка риторика
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Прѣдисловіе
   • [с.III]
   • [с.]IV
  • Краткы уроци отъ риторикѫ. Чясть I
   • [Що е риторика?]
    • [с.1]
   • Риторическо слово
   • За стояніята
    • [с.]2
   • За дохваткыты
    • [с.]3
   • Силлогызмъ
    • [с.]4
   • Ентимема
   • Индукція (наводъ)
    • [с.]5
   • Соритъ
   • Дилемма
    • [с.]6
    • [с.]7
   • За общыты мѣста, отгдѣто ся вземать дохваткыты
   • Опредѣленіе
    • [с.]8
   • Етимологыя
    • [с.]9
   • Исчисленіе чяститы
   • Родъ и Видъ
    • [с.]10
   • Подобны и Неподобны
    • [с.]11
    • [с.]12
   • Обстоятелства
    • [с.]13
   • Прѣдварителны и Послѣдователны
   • Противоположны
    • [с.]14
   • Причины
    • [с.]15
    • [с.]16
   • Сравненіе
    • [с.]17
   • Неискусственны Дохваткы
    • [с.]18
    • [с.]19
    • [с.]20
   • За измысленѫ Дохваткѫ
   • За конечныты главизны
    • [с.]21
    • [с.]22
   • За разширеніето
   • Сравненіе
    • [с.]23
   • Исчисленіе чяститы по Діалогызмъ
    • [с.]24
   • Опрѣдѣленіе събирателно
   • Противоположны
    • [с.]25
   • За видоветы на риторическото слово
    • [с.]26
    • [с.]27
  • Чясть II
   • За расположеніето
    • [с.]28
   • Прѣдначинаніе
    • [с.]29
    • [с.]30
    • [с.]31
    • [с.]32
    • [с.]33
   • Прѣдложеніе
    • [с.]34
   • Повѣствованіе
   • Увѣреніе
   • Расположеніе
    • [с.]35
   • Епилогъ
    • [с.]36
    • [с.]37
  • Чясть III
   • За сказваніето
   • За періодътъ
    • [с.]38
   • За измѣненіето или тропыты
    • [с.]39
    • [с.]40
   • Измѣненія въ словото
    • [с.]41
    • [с.]42
    • [с.]43
   • За фигурыты
   • Просопопея (лицетвореніе)
    • [с.]44
   • Апострофъ
   • Сравненіе или уподобленіе
    • [с.]45
   • Противоположеніе, Antithése
   • Въпрошеніе
    • [с.]46
   • Просопографія, или лицеописаніе
   • Топографія, Мѣстоописаніе
    • [с.]47
   • Възобщеніе, άνακοίνωις
    • [с.]48
   • Прощеніе
   • Поправленіе, έπιδιόρϑωσις
   • Недоумѣніе
    • [с.]49
   • Възгласъ (Епифонема)
   • Оставленіе (Паралипсъ)
    • [с.]50
   • Прѣдваряніе (Пролипсъ)
   • Прѣмълчяніе (апосіопезисъ)
   • Клятва
    • [с.]51
   • Прѣславно (парадоксъ)
   • Разговоръ (діалогъ)
    • [с.]52
   • Отвѣтствованіе (άνϑυποφορά)
   • За лектическыты фигуры
   • Епанафора
   • Антистрофъ
    • [с.]53
   • Крѫгъ, или повтореніе
   • Анадиплозисъ (удвоеніе)
   • Прѣвращеніе (Epanoetos)
   • Климаксъ (Стълба)
    • [с.]54
   • Многопадежіе
   • Многосъѭзіе
   • Безсъѭзіе
   • Синонимія
    • [с.]55
   • Спрѣгнѫто (синезевгменонъ)
   • Парономазія
   • Парихызисъ
   • Подобноокончятелно
   • Равночленно
    • [с.]56
   • За Стилътъ
    • [с.]57
  • За характерыты на словото
   • Высокый Характеръ
    • [с.]58
   • Простый характеръ
    • [с.]59
  • Чясть IV
   • За лицемѣріето
    • [с.]60
    • [с.]61
    • [с.]62
    • [с.]63
    • [с.]64
  • Съдьржяніе
   • [с.65]
   • [с.66]
   • [с.67]
  • [Последни страници и корица]
   • [Оригинална корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]