Citation link:
 • [Календар вечний 1850]
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Вътрешна страна на предната корица]
  • [Липсват страници]
  • [Лѣточисленіе] споредъ [Памятникатъ Христіанскій издаденъ въ Москва на 1840]
   • [Прѣди Рождество Хрістово]
    • [с. 3]
    • [с. 4]
   • Слѣдъ Рождество Хрістово
    • [с. 5]
    • [с. 6]
    • [с. 7]
    • [с.] 8
    • [с.] 9
    • [с.] 10
    • [с.] 11
  • [В руцѣ[...] [Таблица]
   • [с.] 12
  • [Църковен календар]
   • Іануарій има дни 31
    • [с.] 13
    • [с.] 14
   • Февруарій има 28 дни
    • [с.] 15
    • [с.] 16
   • Мартъ има дни 31
    • [с.] 17
    • [с.] 18
   • Априлій има 30 дни
    • [с.] 19
    • [с.] 20
   • Май има дни 31
    • [с.] 21
    • [с.] 22
   • Іуній има 30 дни
    • [с.] 23
    • [с.] 24
   • Іулій има 31 день
    • [с.] 25
    • [с.] 26
   • Августъ има дни 31
    • [с.] 27
    • [с.] 28
   • Септемврій има дни 30
    • [с.] 29
    • [с.] 30
   • Октоврій има дни 31
    • [с.] 31
    • [с.] 32
   • Ноемврій има 31 день
    • [с.] 33
    • [с.] 34
   • Декемврій има дни 31
    • [с.] 35
    • [с.] 36
  • [Пасхалия]
   • [с.] 37
   • [с.] 38
   • [с.] 39
   • [с.] 40
   • [с.] 41
   • [с.] 42
   • [с.] 43
  • Раздѣленіе на дните и годините
   • [с.] 44
   • [с.] 45
   • [с.] 46
   • [с.] 47
   • [с.] 48
  • Тріодь
   • [с.] 49
   • [с.] 50
   • [с.] 51
   • [с.] 52
   • [с.] 53
   • [с.] 54
   • [с.] 55
  • [Крузи луны]
   • [с.] 56
   • [с.] 57
  • Мѣсечное рожденіе
   • [с.] 58
   • [с.] 59
   • [с.] 60
  • Затмѣніе солнечное и мѣсечное
   • [с.] 61
   • [с.] 62
   • [с.] 63
   • [с.] 64
   • [с.] 65
  • Годишно предзнаніе
   • 1850 - 78 - 1906 - 34 - 62 - 90
   • 1851 - 79 - 1907 - 35 - 63 - 91
    • [с.] 66
   • 1852 - 80 - 1908 - 36 - 64 - 92
   • 1853 - 81 - 1909 - 37 - 65 - 93
    • [с.] 67
   • 1854 - 82 - 1910 - 38 - 66 - 94
   • 1855 - 83 - 1911 - 39 - 67 - 95
    • [с.] 68
   • 1856 - 84 - 1912 - 40 - 68 - 96
   • 1857 - 85 - 1913 - 41 - 69 - 97
    • [с.] 69
   • 1858 - 86 - 1914 - 42 - 70 - 98
   • 1859 - 87 - 1915 - 43 - 71 - 99
    • [с.] 70
   • 1860 - 88 - 1916 - 44 - 72 - 2000
    • [с.] 71
   • 1861 - 89 - 1917 - 45 - 73 - 2001
   • 1862 - 90 - 1918 - 46 - 74 - 2002
    • [с.] 72
   • 1863 - 91 - 1919 - 47 - 75 - 2003
   • 1864 - 92 - 1920 - 48 - 76 - 2004
    • [с.] 73
   • 1865 - 93 - 1921 - 49 - 77 - 2005
   • 1866 - 94 - 1922 - 50 - 78 - 2006
    • [с.] 74
   • 1867 - 95 - 1923 - 51 - 79 - 2007
   • 1868 - 96 - 1924 - 52 - 80 - 2003
    • [с.] 75
   • 1869 - 97 - 1925 - 53 - 81 - 2009
   • 1870 - 98 - 1926 - 54 - 82 - 2010
    • [с.] 76
   • 1871 - 99 - 1927 - 55 - 83 - 2011
    • [с.] 77
   • 1872 - 1900 - 28 - 56 - 84 - 2012
   • 1873 - [1]901 - 29 - 57 - 85 - 2013
    • [с.] 78
   • 1874 - [1]902 - 30 - 58 - 86 - 2014
   • 1875 - [1]903 - 31 - 59 - 83 - 2015
    • [с.] 79
   • 1876 - 1904 - 32 - 60 - 88 - 2016
    • [с.] 80
    • 1877 - 1905 - 33 - 61 - 89 - 2017
  • Отъ тука слѣдуватъ по вруцѣлѣтното число
   • [с.] 81
   • Вруцѣлѣто а
    • [с.] 82
   • Вруцѣлѣто в
    • [с.] 83
    • [с.] 84
   • Вруцѣлѣто г
    • [с.] 85
    • [с.] 86
   • Вруцѣлѣто д
    • [с.] 87
    • [с.] 88
   • Вруцѣлѣто е
    • [с.] 89
   • Вруцѣлѣто ѕ
    • [с.] 90
    • [с.] 91
   • Вруцѣлѣто з
    • [с.] 92
  • Предсказанія астрологически
   • [с.] 93
   • [с.] 94
   • [с.] 95
   • [с.] 96
   • [с.] 97
   • [с.] 98
  • Заради премѣніето временно презъ годината, което се познава отъ нѣкои мѣсечны дни
   • Септемврій
    • [с.] 99
   • Октоврій
   • Ноемврій
    • [с.] 100
   • Декемврій
   • Іаннуарій
   • Февруарій
    • [с.] 101
   • Мартъ
   • Априлій
   • Маій
   • Іуній
    • [с.] 102
   • Іулій
   • Августъ
    • [с.] 103
  • Нѣколко изъ старобабската філософія
   • [с.] 104
   • [с. 105]
   • [с. 106]
   • [с. 107]
   • [с. 108]
  • За физіогноміа
   • [с. 109]
   • [с. 110]
  • На мѣрвамъ за нужно да спомена на родителите за дѣтинската възрасть, щото тія да глѣдатъ на времената, когато са ражда младенецатъ[...]
   • Солнце
    • [с. 111]
   • Луна
   • Марсъ
    • [с. 112]
   • Юпитеръ
   • Венера
   • Сатурнъ
    • [с. 113]
  • [Зодиак]
   • Овенъ
    • [с. 114]
   • Юнецъ
    • [с. 115]
   • Близнецъ
    • [с. 116]
   • Ракъ
   • Левъ
    • [с. 117]
   • Дѣвица
    • [с. 118]
   • Терезіи
    • [с. 119]
   • [Скор]піа
   • Стрѣлецъ
    • [с. 120]
   • Козирогъ
    • [с. 121]
   • Водолей
   • Рыбы
    • [с. 122]
  • Таблица Показувающа нещастливыте въ годината дни
   • [с. 123]
  • Расписаніе на добрыте и лошите мѣсечины дни И збъднованіе на сануваніето (сноведеніе)
   • [с. 124]
   • [с. 125]
   • [с. 126]
   • [с. 127]
  • За нещастливыте годины
   • [с. 128]
   • [с. 129]
  • Правила, които треба человѣкъ во всяки мѣсецъ на годината заради своето си здравіе да сохранява. Преписано отъ Орфелиновъ Календарь
   • Мартъ
   • Априллій
    • [с. 130]
   • Маій
    • [с. 131]
   • [Юній]
   • Юлій
    • [с. 132]
   • Августъ
   • Септемврій
   • Октоврій
   • Ноемврій
    • [с. 133]
   • Декемврій
   • Іануарій
   • Февруарій
    • [с. 134]
  • Други правила заради сохраненіе на здравіето
   • [с. 135]
   • [с. 136]
   • [с. 137]
   • [с. 138]
  • Назначеніе на нѣкои торгове (панигири), въ Болгаріа, Тракіа, и Македаніа
   • [с. 139]
   • [с. 140]
  • [Таблици с разстояния между градове]
   • [с. 141]
   • [с. 142]
  • [Липсват страници]
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на задната корица]
   • [Задна корица]