Citation link:
 • Три български грамоти въ единъ български отговоръ Профессору Миклошичу [отъ Богоровъ] : [рецензия] / [М. Дриновъ]. - Периодическо списание на Българското книжовно дружество : Год. 4, кн. 13 (1885), с. 155-159.
  • [с. 155]
  • [с.] 156
  • [с.] 157
  • [с.] 158
  • [с.] 159