Current View
Citation link:
Authors:
Popandreeva, Aneliya Tsvetenova; Попадреева, Анелия Цветанова
 
Title:
Object – oriented approach for designing the automated psychological questionnaires
 
Other Titles:
Обектно - ориентиран подход при разработка на автоматизирани въпросници за психологически изследвания
 
Date of Issue:
1995
 
Is Part of:
Годишник на ТУ-София, 48(4), 1995, Електроника, комуникации, информатика, автоматика : Юбилейна научна сесия „50 години ТУ–София“ 11-12.10.1995 София, с. 259-262
 
Publisher:
ТУ - София
 
Identifiers:
0374-342Х [issn]
 
Type:
Article
 
Language:
eng
 
Subject:
автоматизирани системи за управление – приложение – в експерименталната психология; експериментална психология – режим на работа – автоматизация
 
Abstract:
Describes the peculiarity of the psychological questionnaire. Presents the algorithmic and the object-oriented approach for designing automotive psychological questionnaire.
 
Description:
Popandreeva, Anelia Cvetenova. Object – oriented approach for designing the automated psychological questionnaires. (Informatics). // Годишник на ТУ-София, Том 48, 1995, № 4. Електроника, комуникации, информатика, автоматика : Юбилейна научна сесия „50 години ТУ–София“ 11-12.10.1995 София, с. 259-262 : със сх. - Рез. на бълг. и англ. ез.; С библиогр.