Current View
Title:
История на определеността в българския език : Автореферат / Валентина Георгиева Стефанова ; Науч. ръководител Анна-Мария Тотоманова.; History of definition in the Bulgarian language Valentina Georgieva Stefanova
 
Creator:
Стефанова, Валентина Георгиева; Stefanova, Valentina Georgieva; Тотоманова, Анна-Мария Костова науч. ръководител
 
Date:
2017 [issued] 2017.
 
Description:
Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователната и науч. степен "Доктор" по професионарно направление 2.1. Филология, научна специалност Български език (История на българския език) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по славянски филологии, Кат. по кирилометодиевистика 2017; Библиогр. с. 35-37; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
Български език историческа граматика.; Български език морфология.; Български език синтаксис.
 
*** *** ***
 
001:
001141154
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Стефанова, Валентина Георгиева
 
245:
История на определеността в българския език :| Автореферат /| Валентина Георгиева Стефанова ; Науч. ръководител Анна-Мария Тотоманова.
 
246:
History of definition in the Bulgarian language| Valentina Georgieva Stefanova
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 469.3 KB)
 
260:
София,| 2017.
 
300:
39 с. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователната и науч. степен "Доктор" по професионарно направление 2.1. Филология, научна специалност Български език (История на българския език)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по славянски филологии, Кат. по кирилометодиевистика| 2017
 
504:
Библиогр. с. 35-37
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
650:
Български език| историческа граматика.| Български език| морфология.| Български език| синтаксис.
 
700:
Stefanova, Valentina Georgieva| Тотоманова, Анна-Мария Костова| науч. ръководител