Citation link:
 • Кратка священна исторіа за взаимны-тѣ училища
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул] Предисловіе
  • Священна исторія
  • Богъ
   • [с. 3]
  • Сотвореніето свѣта
   • [с.] 4
  • Рай
  • Ева
   • [с.] 5
  • Ангели-тѣ и діаволи-тѣ
  • Съгрѣшеніе-то пьрвыхъ человѣковъ
   • [с.] 6
  • Сынове Адамови
  • Потопъ
   • [с.] 7
  • Ноеви потомцы
   • [с.] 8
  • Авраамъ
   • [с.] 9
  • Содомъ
  • Исаакъ и Измаилъ
   • [с.] 10
  • Жертва Авраамова
  • Женидба Исаакова
   • [с.] 11
  • Исавъ и Іаковъ
  • Женидба Іакова
   • [с.] 12
  • Връщане-то на Іакова
  • Продаване-то на Іосефа
   • [с.] 13
  • Іосифъ въ Египетъ
  • Страданіе на евреи-тѣ
   • [с.] 14
  • Моисей
  • Излизване отъ Египетъ
   • [с.] 15
  • Манна
   • [с.] 16
  • Писменный законъ
  • Закони благодѣянія
   • [с.] 17
  • Скинія
  • Прегледатели
   • [с.] 18
  • Смьрть Моисеова
  • Навинъ
   • [с.] 19
  • Гедеонъ
  • Сампсонъ
   • [с.] 20
  • Иліа и Самуилъ
  • Цар Саулъ
   • [с.] 21
  • Соломонъ
   • [с.] 22
  • Израилско царство
  • Пророкъ Илія
   • [с.] 23
  • Царство Іудейско
   • [с.] 24
  • Даніилъ и три-тѣ отроци
   • [с.] 25
  • Валтасаръ
   • [с.] 26
  • Връщане-то на евреи-тѣ
   • [с.] 27
  • Рожденіе Маріино
  • Рожденіе-то Іоанна Предтеча
   • [с.] 28
  • Благовѣщеніе
  • Рождество Христово
   • [с.] 29
  • Волсви-тѣ
  • Бѣганіе Христово
   • [с.] 30
  • Крьщеніе Христово
  • Кана Галилейска
   • [с.] 31
  • Самарянка-та
  • Тиверіадско море
   • [с.] 32
  • Разслабленный
   • [с.] 33
  • Вдовица Наидска
  • Притчи
   • [с.] 34
  • Кръвоточива-та жена
   • [с.] 35
  • Преображеніе
   • [с.] 36
  • Блудница
  • Притчи
   • [с.] 37
  • Гощеніе Сиромахово
  • Покаяніе-то
   • [с.] 38
  • Възкресеніе Лазарево
   • [с.] 39
  • Входъ въ Іерусалимъ
   • [с.] 40
  • Искушеніе
  • Тайна вечеря
   • [с.] 41
  • Предателство Іудово
  • Распятіе Хрістово
   • [с.] 42
  • Погребеніе-то
   • [с.] 43
  • Въскресеніе Христово
   • [с.] 44
  • Възнесеніе-то Христово
  • Сошествіе Святаго Духа
  • Гоненіе-то Апостоловъ
   • [с.] 45
  • Павелъ
   • [с.] 46
  • Нарежданіе Апостоловъ
  • Писменно преданіе
   • [с.] 47
  • Христіанство-то
  • Дарбы Божій
   • [с.] 48
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]