Citation link:
 • Священное писаніе вѣтхаго завѣта : Часть втора. Която съдържа отъ Іисуса Навива до Іова
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Съдьржаніе
   • [с. I]
   • [с. II]
  • Книга на Іисуса Навина
   • Глава а҃. Богъ утвьрждава Іисуса въ достоинство-то му[...]
    • [с. 1]
    • [с.] 2
   • Глава в҃. Іисусъ прати въ Іеріхонъ съглѣдатели[...]
    • [с.] 3
    • [с.] 4
    • [с.] 5
   • Глава г҃. Іисусъ заповѣдува на Ісраилевы-ты сынове да ся приготвятъ[...]
    • [с.] 6
    • [с.] 7
   • Глава д҃. Богъ заповѣдува на люди-ты да въздигнѫтъ два памятника[...]
    • [с.] 8
    • [с.] 9
   • Глава є҃. Страхъ на Хананеи-ты въ приближаваніе-то на Ісраиляны-ты[...]
    • [с.] 10
    • [с.] 11
   • Глава ѕ҃. Съ какъвъ способъ предаде Богъ Іеріхонъ на Ісраилевы-ты сынове[...]
    • [с.] 12
    • [с.] 13
    • [с.] 14
    • [с.] 15
   • Глава з҃. Ісраиляни-ти быдохѫ ударени предъ градъ-тъ Гай[...]
    • [с.] 16
    • [с.] 17
    • [с.] 18
   • Глава и҃. Ісраиляни-ти обладаватъ градъ-тъ Гай[...]
    • [с.] 19
    • [с.] 20
    • [с.] 21
    • [с.] 22
   • Глава ѳ҃. Гаваомяни-ти употребихѫ измамително средство за да бѫдѫтъ пріяти въ споборство съ Ісраиляны-ты[...]
    • [с.] 23
    • [с.] 24
   • Глава і҃. Ради разваленіе-то на петь-тѣ цари, които проповѣдахѫ бой противъ Гаваонъ[...]
    • [с.] 25
    • [с.] 26
    • [с.] 27
    • [с.] 28
    • [с.] 29
   • Глава а҃i. Іисусъ побѣди много Хананейски цари[...]
    • [с.] 30
    • [с.] 31
    • [с.] 32
   • Глава в҃i. Изчисленіе на Хананейски-ты цари[...]
    • [с.] 33
   • Глава г҃i. Тая глава има двѣ части[...]
    • [с.] 34
    • [с.] 35
    • [с.] 36
    • [с.] 37
   • Глава д҃i. Въ время-то като ся раздѣляваше Ханаанско-то мѣсто[...]
    • [с.] 38
   • Глава є҃i. Наслѣдіе на Іудино-то племя, а особно на Халева
    • [с.] 39
    • [с.] 40
    • [с.] 41
    • [с.] 42
   • Глава ѕ҃i. Дѣлъ-тъ на Ефремово-то племя, и половинѫ-тѫ Манассіино-то племя
    • [с.] 43
   • Глава з҃i. Дѣлъ-тъ на Манассіино-то племя отсамъ Іорданъ[...]
    • [с.] 44
    • [с.] 45
    • [с.] 46
   • Глава и҃i. Скинія-та ся постави въ Сіло, гдѣто быде почти триста и тридесеть годинъ[...]
    • [с.] 47
    • [с.] 48
    • [с.] 49
   • Глава ѳ҃i. Дѣлъ-тъ на Сѵмеоново-то племя[...]
    • [с.] 50
    • [с.] 51
    • [с.] 52
   • Глава к҃. Іисусъ опредѣли съ повелѣніе-то Божіе[...]
    • [с.] 53
   • Глава к҃а. Опредѣленіе на четыридесеть и осемь градища за Левіты-ты
    • [с.] 54
    • [с.] 55
    • [с.] 56
    • [с.] 57
   • Глава к҃в. Ісраиляни-ти отъ племена-та на Рувіма[...]
    • [с.] 58
    • [с.] 59
    • [с.] 60
    • [с.] 61
    • [с.] 62
   • Глава к҃г. Іисусъ като остарѣ много, и приближи ся при скончаніе-то си[...]
    • [с.] 63
    • [с.] 64
   • Глава к҃д. Іисусъ събира още единъ пѫтъ Ісраилевы-ты сынове[...]
    • [с.] 65
    • [с.] 66
    • [с.] 67
    • [с.] 68
  • Книга на сѫдіи-ты
   • Глава а҃. Іудини-ти и Сѵмеонови-ти сынове послѣдовахѫ войнѫ-тѫ[...]
    • [с. 69]
    • [с.] 70
    • [с.] 71
   • Глава в҃. Ісраилеви-ти сынове понеже паднахѫ въ ідолослуженіе[...]
    • [с.] 72
    • [с.] 73
    • [с.] 74
   • Глава г҃. Тая глава съдьржава исчисленіе-то на народы-ты[...]
    • [с.] 75
    • [с.] 76
    • [с.] 77
   • Глава д҃. Тая глава съдьржава історіѭ-тѫ на Девора[...]
    • [с.] 78
    • [с.] 79
    • [с.] 80
   • Глава є҃. Девора хвали Господа съ пѣснь, като докара побѣдѫ-тѫ[...]
    • [с.] 81
    • [с.] 82
    • [с.] 83
   • Глава ѕ҃. Тая глава има четыри части[...]
    • [с.] 84
    • [с.] 85
    • [с.] 86
    • [с.] 87
   • Глава з҃. Богъ заповѣдува Гедеону да изберe триста человѣцы[...]
    • [с.] 88
    • [с.] 89
    • [с.] 90
    • [с.] 91
   • Глава и҃. Гедеонъ, като укроти Ефремовцы-ты, послѣдова побѣдѫтѫ[...]
    • [с.] 92
    • [с.] 93
    • [с.] 94
   • Глава ѳ҃. Авімелехъ, Гедеоновый сынъ ся подтвьрди князь отъ Сѵхемцы-ты[...]
    • [с.] 95
    • [с.] 96
    • [с.] 97
    • [с.] 98
    • [с.] 99
    • [с.] 100
   • Глава і҃. Ради Ѳолѫ, който быде седмый сѫдія на Ісраиля[...]
    • [с.] 101
    • [с.] 102
   • Глава а҃і. Тука захваща Історія-та на Іефѳая[...]
    • [с.] 103
    • [с.] 104
    • [с.] 105
    • [с.] 106
   • Глава в҃і. Понеже Ефремяни-ти нападнахѫ на Іефѳая[...]
    • [с.] 107
    • [с.] 108
   • Глава г҃і. Ісраиляни-ти понеже бѣха угнѣтени отъ Філістімяны-ты Богъ[...]
    • [с.] 109
    • [с.] 110
   • Глава д҃і. Сампсонова-та женитба, и гаданіе-то което предложи[...]
    • [с.] 111
    • [с.] 112
    • [с.] 113
   • Глава є҃і. Сампсонъ раздразненъ за женѫ-тѫ си че ѭ дадохѫ[...]
    • [с.] 114
    • [с.] 115
   • Глава ѕ҃і. Сампсонъ дига градски-ты врата на Газѫ[...]
    • [с.] 116
    • [с.] 117
    • [с.] 118
    • [с.] 119
   • Глава з҃і. Единъ человѣкъ, именуемъ Міхей, направи два кумира[...]
    • [с.] 120
   • Глава и҃і. Дановцы-ти сѫще много утѣснени въ землѭ-тѫ[...]
    • [с.] 121
    • [с.] 122
    • [с.] 123
    • [с.] 124
   • Глава ѳ҃і. Приказаніе на престѫпленіе-то което жители-ти на Гаваа направихѫ[...]
    • [с.] 125
    • [с.] 126
    • [с.] 127
   • Глава к҃. Ісраиляни-ти проповѣдуватъ бой противъ Веніаміново-то племя[...]
    • [с.] 128
    • [с.] 129
    • [с.] 130
    • [с.] 131
    • [с.] 132
   • Глава к҃а. Види ся въ тѫѭ главѫ скърбь-та коѭто Ісраиляни-ти[...]
    • [с.] 133
    • [с.] 134
    • [с.] 135
    • [с.] 136
  • Руѳь
   • Глава а҃. Елімелехъ оставя Ісраилевѫ-тѫ землѭ[...]
    • [с. 137]
    • [с.] 138
   • Глава в҃. Руѳь отива да събира класове въ нивѫ-тѫ на Вооза[...]
    • [с.] 139
    • [с.] 140
    • [с.] 141
   • Глава г҃. Руѳь, чрезъ съвѣтъ-тъ на Ноемінь обяви Воозу[...]
    • [с.] 142
   • Глава д҃. Воозъ пыта по ближнія-тъ сродникъ на Елімелеха[...]
    • [с.] 143
    • [с.] 144
    • [с.] 145
  • Пьрва книга на цари-ты която ся именува и Пьрва книга на СамՃила
   • Глава а҃. Приказаніе за рожденіе-то на Самуила
    • [с. 146]
    • [с.] 147
    • [с.] 148
   • Глава в҃. Пѣснь на Аннѫ Самуиловѫ-тѫ майкѫ[...]
    • [с.] 149
    • [с.] 150
    • [с.] 151
    • [с.] 152
   • Глава г҃. Богъ ся явява Самуилу, и извѣствува му паденіе-то на Иліиныя-ть домъ
    • [с.] 153
    • [с.] 154
   • Глава д҃. Ісраиляни-ти ся побѣждаватъ отъ Філістіяны-ты[...]
    • [с.] 155
    • [с.] 156
   • Глава є҃. Філістімяни-ти потеже турихѫ ковчегъ-тъ на завѣ тъ-тъ[...]
    • [с.] 157
    • [с.] 158
   • Глава ѕ҃. Філістімяни-ти вьрнахѫ ковчегъ-тъ на завѣтъ-тъ въ Ісраилево-то мѣсто
    • [с.] 159
    • [с.] 160
    • [с.] 161
   • Глава з҃. Самуилъ увѣщава Ісраиляны-ты[...]
    • [с.] 162
    • [с.] 163
   • Глава и҃. Ісраилеви-ти людіе искатъ царь
    • [с.] 164
   • Глава ѳ҃. Начало на приказаніе-то за Саула, пьрвыя-тъ Ісраилевъ царь
    • [с.] 165
    • [с.] 166
    • [с.] 167
    • [с.] 168
   • Глава і҃. Самуилъ помазува Саула за царь
    • [с.] 169
    • [с.] 170
    • [с.] 171
   • Глава а҃і. Разваленіе-то на Аммоняны-ты отъ Саула
    • [с.] 172
   • Глава в҃і. Самуилъ ся оставя отъ сѫдество-то[...]
    • [с.] 173
    • [с.] 174
    • [с.] 175
   • Глава г҃і. Понеже Іонаѳанъ би Філістімяны-ты[...]
    • [с.] 176
    • [с.] 177
    • [с.] 178
   • Глава д҃і. Іонаѳанъ удара Філістіяны-ты, и спечеля побѣдѫ-тѫ надъ нихъ
    • [с.] 179
    • [с.] 180
    • [с.] 181
    • [с.] 182
    • [с.] 183
   • Глава є҃і. Саулъ като ратоваше противъ Амаликяны-ты[...]
    • [с.] 184
    • [с.] 185
    • [с.] 186
    • [с.] 187
   • Глава ѕ҃і. Пророкъ Самуилъ помазува Давіда за царь надъ Ісраилевыя-тъ народъ
    • [с.] 188
    • [с.] 189
   • Глава з҃і. Філістімяни-ти праватъ брань противъ Ісраиляны-ты[...]
    • [с.] 190
    • [с.] 191
    • [с.] 192
    • [с.] 193
    • [с.] 194
    • [с.] 195
   • Глава и҃і. Ради пріятелство-то което стана между Іонаѳана и Давіда, и Давідовѫ-тѫ женитбѫ
    • [с.] 196
    • [с.] 197
    • [с.] 198
   • Глава ѳ҃і. Іонаѳанъ ся старае да укроти царь-тъ Саула, отца си, който бѣше раздразненъ противъ Давіда
    • [с.] 199
    • [с.] 200
   • Глава к҃. Давідъ понеже бѣше бѣжанецъ оплакува ся на Іонаѳана за неправдѫ-тѫ на Саула отца му
    • [с.] 201
    • [с.] 202
    • [с.] 203
    • [с.] 204
    • [с.] 205
   • Глава к҃а. Давідъ прибѣгнува въ Нобъ при священникъ-тъ Ахімелеха[...]
    • [с.] 206
   • Глава к҃в. Давідъ ся оттеглюва въ пещерѫ-тѫ Одолломъ[...]
    • [с.] 207
    • [с.] 208
    • [с.] 209
   • Глава к҃г. Давідъ освобождава градъ-тъ Кеіль[...]
    • [с.] 210
    • [с.] 211
    • [с.] 212
   • Глава к҃д. Саулъ като гонѣше Давідда нъ пустынѭ-тѫ[...]
    • [с.] 213
    • [с.] 214
   • Глава к҃є. Смьрть-та на пророка Самуила
    • [с.] 215
    • [с.] 216
    • [с.] 217
    • [с.] 218
    • [с.] 219
   • Глава к҃ѕ. Саулъ като гонѣше Давіда по мѣсто-то на Зіфейцы-ты[...]
    • [с.] 220
    • [с.] 221
    • [с.] 222
   • Глава к҃з. Давідъ ся оттеглюва при Анхуса Філістімскія-тъ царь
    • [с.] 223
    • [с.] 224
   • Глава к҃и. Саулъ отхожда при еднѫ вълшебницѫ, та и ся моли да направи да ся яви Самуилъ
    • [с.] 225
    • [с.] 226
   • Глава к҃ѳ. Началницы-ты на Філістімско-то воинство предумахѫ Анхуса, царь-тъ си, да върне Давіда
    • [с.] 227
    • [с.] 228
   • Глава л҃. Давідъ като стигна въ Сікелагъ, намѣрува че градъ-тъ бѣ изгорелъ[...]
    • [с.] 229
    • [с.] 230
    • [с.] 231
   • Глава л҃а. Разбитіе на Ісраиляны-ты отъ Філістімяны-ты[...]
    • [с.] 232
    • [с.] 233
  • Втора книга на цари-ты която ся именува и Втора книга на СамՃила
   • Глава а҃. Давідъ пріма извѣстія за смьрть-тѫ на Саула; направи плачь за смьрть-тѫ му
    • [с. 234]
    • [с.] 235
    • [с.] 236
   • Глава в҃. Саулъ като умрѣ, Давідъ ся опозна за Царь отъ Іудино-то племя[...]
    • [с.] 237
    • [с.] 238
    • [с.] 239
   • Глава г҃. Авениръ оставя Ісвосѳея, та ся прилѣпява при Давіда[...]
    • [с.] 240
    • [с.] 241
    • [с.] 242
    • [с.] 243
   • Глава д҃. Двама пълководцы на царь Ісвосѳея убиватъ го[...]
    • [с.] 244
    • [с.] 245
   • Глава є҃. Понеже умрѣ Ісвосѳея, Давідъ ся опозна царь отъ всички-ты Ісраилевы племена
    • [с.] 246
    • [с.] 247
   • Глава ѕ҃. Давідъ иска да пренесе ковчегъ-тъ на завѣтъ-тъ въ Іерусалимъ
    • [с.] 248
    • [с.] 249
   • Глава з҃. Давідъ искаѭщъ да съгради Храмъ въ Іерусалимъ[...]
    • [с.] 250
    • [с.] 251
    • [с.] 252
   • Глава и҃. Давідъ придобыва различны побѣды вьрзъ Філістімяны-ты[...]
    • [с.] 253
    • [с.] 254
   • Глава ѳ҃. Давідъ направи да дадѫтъ на Мемфівосѳея[...]
    • [с.] 255
    • [с.] 256
   • Глава і҃. Амнонскія-тъ царь похуливъ посланицы-ты на царъ Давіда[...]
    • [с.] 257
    • [с.] 258
   • Глава а҃і. Сказаніе ради грѣхъ-тъ когото Давідъ стори съ Виѳсавее
    • [с.] 259
    • [с.] 260
    • [с.] 261
   • Глава в҃і. Богъ праща пророкъ Наѳана при Давіда[...]
    • [с.] 262
    • [с.] 263
    • [с.] 264
   • Глава г҃і. Амнонъ сынъ-тъ на царь Давіда, направи насиліе на Ѳамарѫ[...]
    • [с.] 265
    • [с.] 266
    • [с.] 267
    • [с.] 268
   • Глава д҃і. Призваніе на Авессалома, който бѣ бѣгалъ отъ като уби Амнона брата си
    • [с.] 269
    • [с.] 270
    • [с.] 271
    • [с.] 272
   • Глава є҃і. Авессаломъ ся подига противъ Давіда отца си, и прави да ся проповѣда Царь[...]
    • [с.] 273
    • [с.] 274
    • [с.] 275
    • [с.] 276
   • Глава ѕ҃і. Като бѣше Давідъ бѣжанецъ, Сіва придобыва отъ него ненадеждно и съ лесть имотъ-тъ на Мемфівосѳея[...]
    • [с.] 277
    • [с.] 278
   • Глава з҃і. Ахітофелъ съвѣтува Авессалома да умьртви Давіда[...]
    • [с.] 279
    • [с.] 280
    • [с.] 281
    • [с.] 282
   • Глава и҃і. Давідъ праща войскѫ-тѫ си да ся біѭтъ противъ войскѫ-тѫ на Авессалома[...]
    • [с.] 283
    • [с.] 284
    • [с.] 285
   • Глава ѳ҃і. Давідъ ся възстановява на царство-то си чрезъ Іудино-то плѣмя[...]
    • [с.] 286
    • [с.] 287
    • [с.] 288
    • [с.] 289
    • [с.] 290
   • Глава к҃. Савей направи да отстѫпѫтъ Ісраилевы-ты племена
    • [с.] 291
    • [с.] 292
    • [с.] 293
   • Глава к҃а. Богъ проважда гладъ вьрзъ Ісраилево-то царство[...]
    • [с.] 294
    • [с.] 295
    • [с.] 296
   • Глава к҃в. Давідъ хвали Бога съ пѣснь
    • [с.] 297
    • [с.] 298
    • [с.] 299
    • [с.] 300
   • Глава к҃г. Послѣдни-ты Давідовы слова[...]
    • [с.] 301
    • [с.] 302
    • [с.] 303
   • Глава к҃д. Давідъ съгрѣши понеже изброи подданницы-ты си[...]
    • [с.] 304
    • [с.] 305
    • [с.] 306
    • [с.] 307
  • Трета книга на цари-ты, която ся именува Пьрва книга на цари-ты
   • Глава а҃. Давідъ остарѣвъ зѣ Авісагѫ[...]
    • [с. 308]
    • [с.] 309
    • [с.] 310
    • [с.] 311
    • [с.] 312
   • Глава в҃. Давідъ увѣщава Соломона да ся бои отъ Бога[...]
    • [с.] 313
    • [с.] 314
    • [с.] 315
    • [с.] 316
    • [с.] 317
   • Глава г҃. Соломонъ съпружава дъщерѭ-тѫ на Фараона[...]
    • [с.] 318
    • [с.] 319
    • [с.] 320
   • Глава д҃. Главнѣйши-ти сановници на Соломона[...]
    • [с.] 321
    • [с.] 322
    • [с.] 323
   • Глава є҃. Соломонъ дига едно голѣмо число работницы, за да съгради храмъ-тъ[...]
    • [с.] 324
    • [с.] 325
   • Глава ѕ҃. Соломонъ почнува да гради Храмъ-тъ
    • [с.] 326
    • [с.] 327
    • [с.] 328
   • Глава з҃. Соломонъ съгради домъ-тъ на Ліванскѫ-тѫ дѫбравѫ[...]
    • [с.] 329
    • [с.] 330
    • [с.] 331
    • [с.] 332
    • [с.] 333
    • [с.] 334
   • Глава и҃. Соломонъ прави освященіе-то на храмъ-тъ чрезъ еднѫ молитвѫ[...]
    • [с.] 335
    • [с.] 336
    • [с.] 337
    • [с.] 338
    • [с.] 339
    • [с.] 340
    • [с.] 341
    • [с.] 342
   • Глава ѳ҃. Богъ ся іавява вторый пѫть на Соломона[...]
    • [с.] 343
    • [с.] 344
    • [с.] 345
   • Глава і҃. Дохожданіе-то въ Іерусалимъ на Савскѫ-тѫ царицѫ
    • [с.] 346
    • [с.] 347
    • [с.] 348
   • Глава а҃і. Соломонъ оставя Бога въ старость-тѫ си[...]
    • [с.] 349
    • [с.] 350
    • [с.] 351
    • [с.] 352
   • Глава в҃і. Десеть Ісраилевы племена отстъпихѫ отъ Ровоама[...]
    • [с.] 353
    • [с.] 354
    • [с.] 355
    • [с.] 356
   • Глава г҃і. Единъ пророкъ прорече че олтарь-тъ когото Іеровоамъ въздигна[...]
    • [с.] 357
    • [с.] 358
    • [с.] 359
    • [с.] 360
   • Глава д҃і. Іеровоамъ проважда царица-та при пророкъ Ахіѭ[...]
    • [с.] 361
    • [с.] 362
    • [с.] 363
   • Глава є҃і. Авіа, Аса, Іосафатъ, Надавъ и Вааса, царіе
    • [с.] 364
    • [с.] 365
    • [с.] 366
   • Глава ѕ҃і. Пророкъ Іиуй обяви на Ваасѫ[...]
    • [с.] 367
    • [с.] 368
    • [с.] 369
    • [с.] 370
   • Глава з҃і. Иліа прорича Ахааву единъ голѣмъ гладъ[...]
    • [с.] 371
    • [с.] 372
   • Глава и҃і. Иліа обличава Ахаава за ідолослуженіе-то му[...]
    • [с.] 373
    • [с.] 374
    • [с.] 375
    • [с.] 376
    • [с.] 377
   • Глава ѳ҃і. Іезавела като искаше да убіе Иліѭ[...]
    • [с.] 378
    • [с.] 379
   • Глава к҃. Венъ-ададъ, Сѵрійскій царь, прави бранъ съ Ахаава[...]
    • [с.] 380
    • [с.] 381
    • [с.] 382
    • [с.] 383
    • [с.] 384
   • Глава к҃а. Іезавела направи да убіѭтъ съ каменіе Навуѳея[...]
    • [с.] 385
    • [с.] 386
    • [с.] 387
   • Глава к҃в. Ахаавова смьрть[...]
    • [с.] 388
    • [с.] 389
    • [с.] 390
    • [с.] 391
    • [с.] 392
    • [с.] 393
  • Четвьрта книга на цари-ты, която ся именува и Втора книга на цари-ты
   • Глава а҃. Моавцы-ти ся възбунуватъ противъ Охозіѭ[...]
    • [с. 394]
    • [с.] 395
   • Глава в҃. Пророкъ Иліа ся възнесе на небеса[...]
    • [с.] 396
    • [с.] 397
    • [с.] 398
   • Глава г҃. Іорамъ деветый Ісраилевъ царь, ратова Моавяны-ты, които ся бѣхѫ възбунили[...]
    • [с.] 399
    • [с.] 400
    • [с.] 401
   • Глава д҃. Различны пророкъ Еліссеевы чудеса
    • [с.] 402
    • [с.] 403
    • [с.] 404
    • [с.] 405
   • Глава є҃. Нееманъ ся исцѣли отъ проказѫ-тѫ
    • [с.] 406
    • [с.] 407
    • [с.] 408
   • Глава ѕ҃. Различны чудесны дѣянія на пророкъ Еліссея[...]
    • [с.] 409
    • [с.] 410
    • [с.] 411
   • Глава з҃. Пророкъ Еліссей прорича на Самарійски-ты жители голѣмо изобиліе
    • [с.] 412
    • [с.] 413
    • [с.] 414
   • Глава и҃. Сунамка-та жена испроси отъ царь Іорама всичко-то си имѣніе[...]
    • [с.] 415
    • [с.] 416
    • [с.] 417
   • Глава ѳ҃. Іиуй станавъ, убива Іорама[...]
    • [с.] 418
    • [с.] 419
    • [с.] 420
    • [с.] 421
   • Глава і҃. Іиуй повелява да умьртвятъ седмдесеть сына на царь Ахаава[...]
    • [с.] 422
    • [с.] 423
    • [с.] 424
    • [с.] 425
   • Глава а҃і. Іодай помаза за царь Іоаса[...]
    • [с.] 426
    • [с.] 427
    • [с.] 428
   • Глава в҃і. Іоасъ нападнатъ отъ Азаила Сѵрійскіи-тъ царь[...]
    • [с.] 429
    • [с.] 430
   • Глава г҃і. Іоахазъ оставя царство-то на Іоаса[...]
    • [с.] 431
    • [с.] 432
    • [с.] 433
   • Глава д҃і. Амасіа убіенъ отъ особы които направихѫ съзаклѣтіе противъ него, Азаріа сынъ му го наслѣди
    • [с.] 434
    • [с.] 435
    • [с.] 436
   • Глава є҃і. Азаріа умрѣ, и Іоѳамъ, сынъ му го наслѣди
    • [с.] 437
    • [с.] 438
    • [с.] 439
    • [с.] 440
   • Глава ѕ҃і. Ахазъ, Князь нечестивъ и ідолослужитель, умира и оставя царство-то на Езекіѭ
    • [с.] 441
    • [с.] 442
   • Глава з҃і. Повѣсть за истребленіе-то на царство-то на десеть-тѣ племена[...]
    • [с.] 443
    • [с.] 444
    • [с.] 445
    • [с.] 446
    • [с.] 447
   • Глава и҃і. Езекіа предпріима да унищожи ідолослуженіе-то
    • [с.] 448
    • [с.] 449
    • [с.] 450
    • [с.] 451
   • Глава ѳ҃і. Езекіа уведомлява на пророкъ Исаіѭ устрашенія-та на Сеннахиріма Ассѵрійския-ть царь[...]
    • [с.] 452
    • [с.] 453
    • [с.] 454
    • [с.] 455
   • Глава к҃. Исаіа обявя Езекю смьрть-тѫ му[...]
    • [с.] 456
    • [с.] 457
   • Глава к҃а. Манассіа въведе изново ідолослуженіе-то[...]
    • [с.] 458
    • [с.] 459
   • Глава к҃в. Іосіа предпріема да въздигне службѫ-тѫ Божіѭ, и да поправи храмъ-тъ
    • [с.] 460
    • [с.] 461
    • [с.] 462
   • Глава к҃г. Іосіа събира народъ-тъ за да чуѭтъ прочитаніе-то на книгѫ-тѫ на законъ-тъ[...]
    • [с.] 463
    • [с.] 464
    • [с.] 465
    • [с.] 466
    • [с.] 467
   • Глава к҃д. Вавѵлонскій царь заповѣдува да доведѫтъ Іоакіма у Вавѵлонъ[...]
    • [с.] 468
    • [с.] 469
   • Глава к҃є. Седекіа, послѣдній царь, понеже падна въ ідолопоклонство, Богъ порази Іудино-то царство
    • [с.] 470
    • [с.] 471
    • [с.] 472
    • [с.] 473
  • Пьрва книга на лѣтовницы-ты или на паралипомены-ты
   • Глава а҃. Родословіе на родоналалницы-ты, атъ Адама до Авраама[...]
    • [с. 474]
    • [с.] 475
    • [с.] 476
   • Глава в҃. Родословіе на внуцы-ты на Іудѫ[...]
    • [с.] 477
    • [с.] 478
    • [с.] 479
   • Глава г҃. Потомцы-ти на царь Давіда[...]
    • [с.] 480
   • Глава д҃. Послѣдствіе-то на Іудины-ты, и на Сімеоновы-ты потомцы
    • [с.] 481
    • [с.] 482
    • [с.] 483
    • [с.] 484
   • Глава є҃. Родословіе-то на потомцы-ты на Рувима, на Гада[...]
    • [с.] 485
    • [с.] 486
   • Глава ѕ҃. Левіино-то родословіе и назначеніе ради градове-ты които бѣхѫ опредѣлени за населеніе-то на Левіты-ты
    • [с.] 487
    • [с.] 488
    • [с.] 489
    • [с.] 490
    • [с.] 491
   • Глава з҃. Потомцы-ти на Іссахара, на Веніаміна, на Нефѳаліма, на Манассіѭ, на Ефрема и на Асира
    • [с.] 492
    • [с.] 493
    • [с.] 494
   • Глава и҃. Изчисленіе на Веніаміновы-ты потомцы
    • [с.] 495
    • [с.] 496
   • Глава ѳ҃. Имена-та на оныя отъ Іудѫ, отъ Веніаміна, отъ Ефрема и отъ Манассіѭ[...]
    • [с.] 497
    • [с.] 498
    • [с.] 499
    • [с.] 500
   • Глава і҃. Філістімяны-ты разбиватъ Ісраиляны-ты[...]
    • [с.] 501
   • Глава а҃і. Давідъ ся опознава за царь отъ всички-ты Ісраилевы колѣна[...]
    • [с.] 502
    • [с.] 503
    • [с.] 504
    • [с.] 505
   • Глава в҃і. Исчисленіе-то на отыя които дойдохѫ да ся съединятъ съ Давіда[...]
    • [с.] 506
    • [с.] 507
    • [с.] 508
   • Глава г҃і. Давідъ рече да турятъ ковчегъ-тъ въ домъ-тъ на Овидъєдома
    • [с.] 509
    • [с.] 510
   • Глава д҃і. Давідъ пріема посланницы и дарове отъ Тѵрскія-тъ царь[...]
    • [с.] 511
   • Глава є҃і. Давідъ прави да ся пренесе, съ голѣмо тържество, ковчегъ-тъ на завѣтъ-тъ[...]
    • [с.] 512
    • [с.] 513
    • [с.] 514
   • Глава ѕ҃і. Давідъ като заповѣда да донесѫтъ ковчегъ-тъ въ Іерусалимъ[...]
    • [с.] 515
    • [с.] 516
    • [с.] 517
   • Глава з҃і. Наѳанъ увѣдомява Давіда че Богъ не иска той да съгради храмъ-тъ[...]
    • [с.] 518
    • [с.] 519
    • [с.] 520
   • Глава и҃і. Приказаніе за различны побѣды които Давідъ придобы вьрзъ Філістімяны-ты[...]
    • [с.] 521
    • [с.] 522
   • Глава ѳ҃і. Анунъ обезчестява Давідовы посланицы[...]
    • [с.] 523
    • [с.] 524
   • Глава к҃. Давідъ презема градъ Равва отъ Амионцы-ты, и разбива ги
    • [с.] 525
   • Глава к҃а. Давідъ съгрѣши понеже изброи подданны-ты си, и наказа ся съ моръ[...]
    • [с.] 526
    • [с.] 527
    • [с.] 528
   • Глава к҃в. Давідъ прави потребны-ты приготовленія за граденіе-то на храмъ-тъ[...]
    • [с.] 529
    • [с.] 530
   • Глава к҃г. Давідъ събира священницы-ты[...]
    • [с.] 531
    • [с.] 532
    • [с.] 533
   • Глава к҃д. Исчисленіе-то на священницы-ты[...]
    • [с.] 534
    • [с.] 535
   • Глава к҃є. Ради пѣвцы-ты на храмъ-тъ
    • [с.] 536
    • [с.] 537
   • Глава к҃ѕ. Раздѣленія и дължности на оныя Левіты които бѣхѫ вратари или стражи на храмъ-тъ
    • [с.] 538
    • [с.] 539
    • [с.] 540
   • Глава к҃з. Изчисленіе-то, и раздѣленіе-то на воински-ты и граждански-ты чиновници
    • [с.] 541
    • [с.] 542
    • [с.] 543
   • Глава к҃и. Давідъ увѣщава началницы-ты, както и Соломона, да захванѫтъ да съградятъ храмъ-тъ
    • [с.] 544
    • [с.] 545
    • [с.] 546
   • Глава к҃ѳ. Назначеніе на приношенія-та които Давідъ и главни-ти направихѫ за храмъ-тъ[...]
    • [с.] 547
    • [с.] 548
    • [с.] 549
    • [с.] 550
  • Втора книга на лѣтовницы-ты или на паралипомены-ты
   • Глава а҃. Соломонъ отхожда въ Гаваонъ за да принесе тамъ всенароднѫ жертвѫ[...]
    • [с. 551]
    • [с.] 552
   • Глава в҃. Соломонъ провожда посланинницы до Хірама[...]
    • [с.] 553
    • [с.] 554
   • Глава г҃. Описаніе на храмъ-тъ когото Соломонъ предстоя да съградятъ
    • [с.] 555
    • [с.] 556
   • Глава д҃. Съсѫди на храмъ-тъ
    • [с.] 557
    • [с.] 558
   • Глава є҃. Ковчегъгъ-тъ ся вноси въ храмъ-тъ
    • [с.] 559
    • [с.] 560
   • Глава ѕ҃. Соломонъ прави освященіе на Іерусалимскія-тъ храмъ
    • [с.] 561
    • [с.] 562
    • [с.] 563
    • [с.] 564
    • [с.] 565
   • Глава з҃. Богъ дава на Соломона новы знацы на присѫствіе-то си
    • [с.] 566
    • [с.] 567
   • Глава и҃. Соломонъ гради градове и крѣпости; направя различны народы подданны; приноси Богу всенародны жертвы
    • [с.] 568
    • [с.] 569
   • Глава ѳ҃. Дохожданіе-то въ Іерусалимъ на Савскѫ-тѫ царицѫ. Описаніе на Соломоново-то ботатство. Смьрть-та му
    • [с.] 570
    • [с.] 571
    • [с.] 572
    • [с.] 573
   • Глава і҃. Десеть Ісраилевы племена отстѫпять отъ покореніе-то си на Ровоама, и поставятъ си Іеровоама за царь
    • [с.] 574
    • [с.] 575
   • Глава а҃і. Ровоамъ искаѭщъ да направи бранъ, оставя да извърши начинаніе-то си, ради възбраненіе-то отъ Бога
    • [с.] 576
    • [с.] 577
   • Глава в҃і. Ровоамъ като падна въ ідолослуженіе, Богъ, за да го накаже, проводи противъ него Сісака Егѵпетскія-тъ царь[...]
    • [с.] 578
   • Глава г҃і. Авіа направи брань съ Іеровоама, и побѣди го[...]
    • [с.] 579
    • [с.] 580
    • [с.] 581
   • Глава д҃і. Авіа като умрѣ, стана му наслѣдникъ Аса
    • [с.] 582
   • Глава є҃і. Пророкъ Азаріа увѣщава Асѫ да свърши отмахнуваніе-то на ідолослужетіе-то
    • [с.] 583
    • [с.] 584
   • Глава ѕ҃і. Пророкъ Ананій обличава Асѫ, който го затвори в тьмницѫ[...]
    • [с.] 585
    • [с.] 586
   • Глава з҃і. Іосафатъ развали ідолослуженіе-то, и разпореди Левіты по всичко-то си царство
    • [с.] 587
   • Глава и҃і. Іосафатъ съедини съ Ахаава за да направи брань противъ Сѵрійцы-ты
    • [с.] 588
    • [с.] 589
    • [с.] 590
    • [с.] 591
   • Глава ѳ҃і. Іосафатъ прилежа да направи да царува благочестіе-то и правда-та въ царство-то му
    • [с.] 592
   • Глава к҃. Іосафатъ заповѣда да обнародуватъ всенароденъ постъ[...]
    • [с.] 593
    • [с.] 594
    • [с.] 595
    • [с.] 596
   • Глава к҃а. Іорамъ убива братія-та си и става ідолослужителъ[...]
    • [с.] 597
    • [с.] 598
    • [с.] 599
   • Глава к҃в. Охозіа упазува ідолослуженіе-то[...]
    • [с.] 600
   • Глава к҃г. Іодай проповѣда Іоаса за царь, и уби Гоѳоліѭ
    • [с.] 601
    • [с.] 602
    • [с.] 603
   • Глава к҃д. Іоасъ прави дължность-тѫ си въ животъ-тъ на Іодая[...]
    • [с.] 604
    • [с.] 605
    • [с.] 606
   • Глава к҃є. Амасіа пада въ ідолослуженіе[...]
    • [с.] 607
    • [с.] 608
    • [с.] 609
   • Глава к҃ѕ. Озіа прилѣпенъ изъ начала въ служеніе Божіе[...]
    • [с.] 610
    • [с.] 611
    • [с.] 612
   • Глава к҃з. Іоаѳамъ става блогоугоденъ Господу[...]
    • [с.] 613
   • Глава к҃и. Ахазъ ся предава въ най гнѫсно-то ідолослуженіе[...]
    • [с.] 614
    • [с.] 615
    • [с.] 616
   • Глава к҃ѳ. Езекіа исхвьрля ідолослуженіе-то, и подновява службѫ-тѫ Божіѭ
    • [с.] 617
    • [с.] 618
    • [с.] 619
    • [с.] 620
   • Глава л҃. Езекіа обнародува праздникъ-тъ на пасхѫ-тѫ по всичко-то си царство[...]
    • [с.] 621
    • [с.] 622
    • [с.] 623
   • Глава л҃а. Езекіа поставя пакъ чинъ-тъ ради Божественнѫ-тѫ службѫ[...]
    • [с.] 624
    • [с.] 625
    • [с.] 626
   • Глава л҃в. Сеннахирімъ проважда сановницы отъ воинство-то си, които призываватъ Езекіѭ да ся предаде[...]
    • [с.] 627
    • [с.] 628
    • [с.] 629
   • Глава л҃г. Манассіа ся предава въ ідолослуженіе[...]
    • [с.] 630
    • [с.] 631
    • [с.] 632
   • Глава л҃д. Іосіа унищожава ідолослуженіе-то, и заповѣдува да поправятъ храмъ-тъ
    • [с.] 633
    • [с.] 634
    • [с.] 635
    • [с.] 636
   • Глава л҃є. Іосіа прави да ся празднува пасха-та съ голѣмо тържество[...]
    • [с.] 637
    • [с.] 638
    • [с.] 639
   • Глава л҃ѕ. Приказаніе за четырма послѣдни Іудины цари
    • [с.] 640
    • [с.] 641
    • [с.] 642
  • Ездра
   • Глава а҃. Кѵръ дава повелѣніе и ся обѣщава да възстанови пакъ храмъ-тъ
    • [с. 643]
   • Глава в҃. Изчисленіе-то на Іудеи-ти, които ся вьрнахѫ отъ Вавѵлонъ въ Іудѫ
    • [с.] 644
    • [с.] 645
    • [с.] 646
    • [с.] 647
   • Глава г҃. Іудеи-ти градятъ олтарь. Турятъ основанія-та на храмъ-тъ
    • [с.] 648
    • [с.] 649
   • Глава д҃. Артаксерксъ възбранява на Іудеи-ты да слѣдуватъ граденіе-то на градъ-тъ и на храмъ-тъ
    • [с.] 650
    • [с.] 651
    • [с.] 652
   • Глава є҃. Пророцы-ти Аггей и Захаріа увѣщаватъ Іудеи-ты да съградятъ храмъ-тъ
    • [с.] 653
    • [с.] 654
   • Глава ѕ҃. Дарій заповѣдува на сановницы-ты си да ги оставятъ да градятъ храмъ-тъ[...]
    • [с.] 655
    • [с.] 656
   • Глава з҃. Ездра отива въ Іудеѭ, съсъ заповѣдь-тѫ на Артаксеркса[...]
    • [с.] 657
    • [с.] 658
    • [с.] 659
    • [с.] 660
   • Глава и҃. Вьрщаніе-то на Ісраиляны-ты съ Ездрѫ отъ Вавѵлонъ въ Іерусалимъ[...]
    • [с.] 661
    • [с.] 662
    • [с.] 663
   • Глава ѳ҃. Ездра като ся научи че Іудеи-ти правятъ сватовство съ іазычницы-ты[...]
    • [с.] 664
    • [с.] 665
   • Глава і҃. Ездра представя на Іудеи-ты, които ся бѣхѫ оженили за чужди жены[...]
    • [с.] 666
    • [с.] 667
    • [с.] 668
    • [с.] 669
    • [с.] 670
  • Нееміа
   • Глава а҃. Нееміа извѣстенъ ради скърбно-то състояніе на Іерусалимъ[...]
    • [с. 671]
   • Глава в҃. Нееміа придобыва отъ царь Артаксеркса дозволеніе да отоде въ Іерусалимъ
    • [с.] 672
    • [с.] 673
    • [с.] 674
   • Глава г҃. Стѣны-ты на Іерусалимъ ся новосъграждатъ
    • [с.] 675
    • [с.] 676
    • [с.] 677
   • Глава д҃. Съсѣди-ти на Іудеи-ты ся подсмиватъ на намѣреніе-то което имахѫ да съградятъ стѣны-ты на градъ-тъ[...]
    • [с.] 678
    • [с.] 679
   • Глава є҃. Нееміа извѣстенъ че мнозина Іудеи[...]
    • [с.] 680
    • [с.] 681
    • [с.] 682
   • Глава ѕ҃. Нееміа свьршува да гради Іерусалимски-ты стѣны
    • [с.] 683
    • [с.] 684
   • Глава з҃. Нееміа дава распорежденія-та си за стражѫ-тѫ на градъ Іерусалимъ[...]
    • [с.] 685
    • [с.] 686
    • [с.] 687
    • [с.] 688
   • Глава и҃. Всички-ти Іудеи ся събиратъ за да слушатъ чтеніе-то на законъ-тъ[...]
    • [с.] 689
    • [с.] 690
   • Глава ѳ҃. Іудеи-ти проповѣдуватъ пость, и благодарятъ Бога защото ги доведе въ отечество-то имъ[...]
    • [с.] 691
    • [с.] 692
    • [с.] 693
    • [с.] 694
    • [с.] 695
   • Глава і҃. Іудеи-ти правятъ завѣтъ съ Господа
    • [с.] 696
    • [с.] 697
    • [с.] 698
   • Глава а҃і. Изчисленіе на оныя които ся населихѫ въ Іерусалимъ и въ область-тѫ, въ време-то на Нееміѭ
    • [с.] 699
    • [с.] 700
    • [с.] 701
   • Глава в҃і. Имена-та на священницы-ты и Левіты-ты
    • [с.] 702
    • [с.] 703
    • [с.] 704
   • Глава г҃і. Нееміа, въ Іерусалимъ, оправя различны безчинія които бѣхѫ въведены въ негово-то отсѫствіе
    • [с.] 705
    • [с.] 706
    • [с.] 707
    • [с.] 708
  • Есѳирь
   • Глава а҃. Ассуиръ прави великолѣпенъ пиръ[...]
    • [с. 709]
    • [с.] 710
    • [с.] 711
   • Глава в҃. Ассуиръ избира Есѳирь да е царица вмѣсто Астінь
    • [с.] 712
    • [с.] 713
   • Глава г҃. Аманъ намыслюва да погуби Мардохея и всички-ты Іудеи
    • [с.] 714
    • [с.] 715
    • [с.] 716
   • Глава д҃. Мардохей ся труди да получи отъ царь-тъ унищоженіе на повелѣніе-то противъ Іудеи-ты
    • [с.] 717
   • Глава є҃. Есѳирь ся моли на царь Ассуира да дойде съ Амана на пиръ
    • [с.] 718
    • [с.] 719
   • Глава ѕ҃. Ассуиръ възмьздява Мардохея
    • [с.] 720
    • [с.] 721
   • Глава з҃. Ассуиръ възнегодовавъ противъ Амана, заповѣдува да го обѣсятъ на исто-то вѣсило което направилъ за да обѣсятъ Марходея
    • [с.] 722
   • Глава и҃. Ассуиръ дава на Мардохея имотъ-тъ и санове-ты на Амана[...]
    • [с.] 723
    • [с.] 724
   • Глава ѳ҃. Іудеи-ти ся събиратъ за да ся бранятъ отъ непріятели-ты си и празднуватъ знаменитъ праздникъ
    • [с.] 725
    • [с.] 726
    • [с.] 727
    • [с.] 728
   • Глава і҃. Царь-тъ възвышава Мардохея на по голѣмѫ честь
    • [с.] 729
  • Іовъ
   • Глава а҃. Благочестіе-то и благоденствіе-то на Іова[...]
    • [с. 730]
    • [с.] 731
   • Глава в҃. Богъ попущава на Сатанѫ, който продължаваше да обвинява Іова[...]
    • [с.] 732
    • [с.] 733
   • Глава г҃. Іовъ кълне день-тъ на рожденіе-то си
    • [с.] 734
    • [с.] 735
   • Глава д҃. Еліфазъ обличава Іова защото ся оставя въ ропотъ
    • [с.] 736
   • Глава є҃. Еліфазъ говори ради сѫдове-ты Божіи на злы-ты и на потомство-то имъ
    • [с.] 737
    • [с.] 738
   • Глава ѕ҃. Іовъ отговаря на думы-ты на Еліфаза
    • [с.] 739
    • [с.] 740
    • [с.] 741
   • Глава з҃. Іовъ описува бѣдствія-та на человѣческія животъ
    • [с.] 742
   • Глава и҃. Валдадъ осѫждава оплакованіе-то му
    • [с.] 743
    • [с.] 744
   • Глава ѳ҃. Іовъ отговаря на слово-то на Валдада[...]
    • [с.] 745
    • [с.] 746
    • [с.] 747
   • Глава і҃. Іовъ слѣдува да ся оплакува отъ голѣмы-ты теглила които тьрпѣше[...]
    • [с.] 748
   • Глава а҃і. Софаръ обличава Іова[...]
    • [с.] 749
    • [с.] 750
   • Глава в҃і. Іовъ отговаря на онова което бѣ реклъ Софаръ[...]
    • [с.] 751
    • [с.] 752
   • Глава г҃і. Іовъ укорява пріятеле-ты си[...]
    • [с.] 753
    • [с.] 754
   • Глава д҃і. Іовъ описува бѣдности-ты на които е человѣкъ подчиненъ въ животъ-тъ[...]
    • [с.] 755
    • [с.] 756
   • Глава є҃і. Еліфазъ укорява Іова защото държи противни думы къмъ правдѫ-тѫ Божіѭ, и къмъ благочестіе-то
    • [с.] 757
    • [с.] 758
    • [с.] 759
   • Глава ѕ҃і. Іовъ отговаря на Еліфаза[...]
    • [с.] 760
   • Глава з҃і. Іовъ слѣдува да ся оплакува на пріятели-ты си[...]
    • [с.] 761
    • [с.] 762
   • Глава и҃і. Валдадъ обличава Іова ради превъзношеніе[...]
    • [с.] 763
   • Глава ѳ҃і. Іовъ отговаря Валдаду[...]
    • [с.] 764
    • [с.] 765
    • [с.] 766
   • Глава к҃. Софаръ показува че нечестиви-ти ако сѫ благополучни на свѣтъ-тъ[...]
    • [с.] 767
    • [с.] 768
   • Глава к҃а. Іовъ представя че има нечестиви които сѫ изгубили всичкія страхъ Божій[...]
    • [с.] 769
    • [с.] 770
    • [с.] 771
   • Глава к҃в. Еліфазъ говори че Богъ не пріема никаквѫ ползѫ[...]
    • [с.] 772
    • [с.] 773
   • Глава к҃г. Іовъ отговаря че бѣ толко увѣренъ ради неповинность-тѫ[...]
    • [с.] 774
   • Глава к҃д. Богъ не наказува всекога лошы-ты въ тоя животъ
    • [с.] 775
    • [с.] 776
   • Глава к҃є. Валдадъ казува че человѣкъ не може да е праведенъ предъ Бога
    • [с.] 777
   • Глава к҃ѕ. Іовъ отговаря на Валдада[...]
    • [с.] 778
   • Глава к҃з. Іовъ показува че нечестиви-ти и лицемѣри-ти ще иматъ пагубенъ свьршъкъ
    • [с.] 779
    • [с.] 780
   • Глава к҃и. Ако и да могѫтъ человѣцы-ти да познаѭтъ[...]
    • [с.] 781
    • [с.] 782
   • Глава к҃ѳ. Іовъ представя състояніе-то на благоденствіе-то[...]
    • [с.] 783
    • [с.] 784
   • Глава л҃. Іовъ ся оплакува отъ зло-то което му тежеше[...]
    • [с.] 785
    • [с.] 786
   • Глава л҃а. Іовъ ся оправдава противъ обличенія-та на пріятели-ты си
    • [с.] 787
    • [с.] 788
    • [с.] 789
   • Глава л҃в. Еліу обличава Іова защото подтвьрждава много незлобіе-то си[...]
    • [с.] 790
    • [с.] 791
   • Глава л҃г. Еліу укорява Іова понеже направи виновенъ Бога, защото го оскърби неправедно
    • [с.] 792
    • [с.] 793
   • Глава л҃д. Еліу слѣдува да обличава Іова защото много говори за собственѫ-тѫ си правдѫ[...]
    • [с.] 794
    • [с.] 795
    • [с.] 796
   • Глава л҃є. Еліу слѣдува да увѣдомява Іова че не требува да ся оправдава предъ Бога
    • [с.] 797
   • Глава л҃ѕ. Еліу показува че Богъ отива съ правдѫ къмъ добры-ты, и къмъ злы-ты
    • [с.] 798
    • [с.] 799
   • Глава л҃з. Еліу представя силѫ-тѫ Божіѭ[...]
    • [с.] 800
    • [с.] 801
   • Глава л҃и. Богъ говори Іову, и прави го да види че не му надлежеше нито никому человѣку[...]
    • [с.] 802
    • [с.] 803
    • [с.] 804
   • Глава л҃ѳ. Продълженіе за описаніе-то на чудеса-та на създаніе-то и промышленіе-то
    • [с.] 805
    • [с.] 806
   • Глава м҃. Іовъ исповѣдува слабость-тѫ си и дава славѫ Богу[...]
    • [с.] 807
    • [с.] 808
   • Глава м҃а. Описаніе за Левіаѳана
    • [с.] 809
    • [с.] 810
   • Глава м҃в. Іовъ припознава силѫ-тѫ и правдѫ-тѫ Божіѭ[...]
    • [с.] 811
    • [с.] 812
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]