Citation link:
 • Православный гласъ противъ протестантскыйтъ прозелитизъмъ въ Българіѭ
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Мили наши Съотечественници!
   • [с. ІІІ]
   • [с.] ІV
   • [с.] V
   • [с.] VІ
   • [с.] VІІ
   • [с.] VІІІ
   • [с.] ІХ
   • [с.] Х
   • [с.] ХІ
   • [с.] ХІІ
  • За прѣпирни тѣ въ Христовѫ тѫ Черковѫ
   • [с. 13]
   • [с.] 14
   • [с.] 15
   • [с.] 16
   • [с.] 17
  • За Лютеранското вѣроисповѣданіе
   • [с. 18]
   • Заблужденіята на Лютеранското Вѣроисповѣданіе
    • [с.] 19
    • 1.) За источници тѣ на Лютеранското Вѣроисповѣданіе
     • [с.] 20
     • [с.] 21
     • [с.] 22
     • [с.] 23
     • [с.] 24
     • [с.] 25
     • [с.] 26
    • ІІ. За черковѫ тѫ
     • [с.] 27
     • [с.] 28
     • [с.] 29
     • [с.] 30
    • ІІІ. За естественно то и благодатно то състояніе на человѣка
     • [с.] 31
     • [с.] 32
     • [с.] 33
    • ІV. За Таинства та
     • [с.] 34
     • [с.] 35
    • V. За Общеніето на земнѫ тѫ Черковѫ съсъ небеснѫ тѫ и съсъ душитѣ на умрѣлы тѣ
     • 1. За почитаніе то и призываніе то на Ангелы тѣ и на Святыи тѣ
      • [с.] 36
      • [с.] 37
      • Ангелы тѣ сѫ пазители и наставници на человѣци тѣ
      • Ангелы тѣ сѫ помощници на благочестивы тѣ въ боеветѣ
       • [с.] 38
      • Ангелы тѣ отъ различны смьртны бѣды избавлявать человѣци тѣ
       • [с.] 39
      • За Призываніе то на Святыи тѣ
       • [с.] 40
       • [с.] 411
       • [с.] 42
       • [с.] 43
       • [с.] 44
       • [с.] 45
       • [с.] 46
      • Ангелы тѣ познаватъ молитвы тѣ на земны тѣ жители
       • [с.] 47
       • [с.] 48
       • [с.] 49
       • [с.] 50
       • [с.] 51
       • [с.] 52
       • [с.] 53
       • [с.] 54
       • [с.] 55
       • [с.] 56
       • [с.] 57
       • [с.] 58
       • [с.] 59
       • [с.] 60
       • [с.] 61
       • [с.] 62
     • 2. За почитаніе то на святы тѣ мощи
      • [с.] 63
      • [с.] 64
      • [с.] 65
      • [с.] 66
      • [с.] 67
      • [с.] 68
      • [с.] 69
      • [с.] 70
      • [с.] 71
      • [с.] 72
      • [с.] 73
     • [3.] За почитаніе то на святы тѣ иконы
      • [с. 74]
     • [4.] За почитаніе то и поклоненіе то на Честный тъ и животворящъ Крьстъ Господенъ
      • [с.] 75
      • [с.] 76
      • [с.] 77
      • [с.] 78
      • [с.] 79
      • [с.] 80
      • [с.] 81
      • [с.] 82
      • [с.] 83
      • [с.] 84
      • [с.] 85
      • [с.] 86
      • [с.] 87
      • [с.] 88
      • [с.] 89
      • [с.] 90
      • [с.] 91
      • [с.] 92
      • [с.] 93
      • [с.] 94
      • [с.] 95
     • 4 [5.] Молитвы тѣ за умрѣлы тѣ
      • [с. 96]
      • [с.] 97
      • [с.] 98
      • [с.] 99
      • [с.] 100
      • [с.] 101
      • [с.] 102
      • [с.] 103
    • За Богослуженіе то
     • [с. 104]
     • [с.] 105
     • [с.] 106
    • За Посты тѣ
     • [с.] 107
     • [с.] 108
     • [с.] 109
     • За установленіе то на Постъ тъ отъ примѣры тѣ на оныя, кои то сѫ постили въ Ветх. Завѣтъ
      • [с.] 110
      • [с.] 111
     • За установленіе то на постъ тъ отъ примѣры тѣ на оныя, кои-то сѫ ся постили въ новѫ тѫ благодать
      • [с.] 112
     • За многоразличны тѣ ползы кои то бывать отъ святый тъ Постъ
      • [с.] 113
      • [с.] 114
      • [с.] 115
     • Има ли власть Черкова та Христова да установлява Законы за Посты тѣ?
      • [с.] 116
      • [с.] 117
      • [с.] 118
     • За Четыредесятодневный тъ Постъ
      • Святый тъ четыредесятодневный постъ има начяло отъ Св. Апостолы
       • [с.] 119
      • Причины за установленіе то на св. Четыредесятницѫ
       • [с.] 120
       • [с.] 121
      • За установленіе то на четырекратны тѣ Посты кои то бывать всякѫ годинѫ въ Пранославно-Въсточнѫ тѫ Черковѫ
       • [с.] 122
       • [с.] 123
       • [с.] 124
     • За качество то на постны тѣ ястія
      • [с.] 125
      • [с.] 126
      • [с.] 127
      • [с.] 128
      • [с.] 129
     • За Постъ тъ въ Срѣдѫ и Пятъкъ
     • Опровьрженіе на по главны тѣ възраженія Протестантскы
      • [с.] 130
      • [с.] 131
      • [с.] 132
      • [с.] 133
      • [с.] 134
      • [с.] 135
      • [с.] 136
      • [с.] 137
      • [с.] 138
      • [с.] 139
      • [с.] 140
      • [с.] 141
      • [с.] 142
      • [с.] 143
      • [с.] 144
      • [с.] 145
    • За Исповѣданіето
     • [с.] 146
     • За Божественно то установленіе на това Таинство
      • [с.] 147
     • Видима та принадлежность
      • [с.] 148
      • [с.] 149
     • Благодать та, коя то ся съобщава въ таинство то на покаяніе то
     • За Епитиміи тѣ (каноны тѣ)
      • [с.] 150
     • Лица та, кои то съврьшяватъ Таинство то на Покаяніе то
      • [с.] 151
     • Лица та, кои то ся каѭть
      • [с.] 152
      • [с.] 153
      • [с.] 154
      • [с.] 155
    • За Добры тѣ Дѣла
     • [с.] 156
     • [с.] 157
     • [с.] 158
     • [с.] 159
     • [с.] 160
     • [с.] 161
     • [с.] 162
    • Възраженіе за удовлетвореніе то Христово
     • [с.] 163
     • [с.] 164
     • [с.] 165
  • Краткы забѣлѣжванія вьрху издадены-тѣ до сега книгы отъ Американскы-тѣ Миссіонеры
   • [с. 166]
   • [с.] 167
   • [с.] 168
   • [с.] 169
   • [с.] 170
   • [с.] 171
   • [с.] 172
   • [с.] 173
  • Съдьржяніе
   • [с. 174]
   • [с.] 175
   • [с.] 176
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]