Citation link:
 • Предвѣщателныи календаръ на знаменитаго астронома Казаміѧ кой-то съдържава общый пригледъ на година-та 1855
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Предпознаніе
   • [с. 3]
   • [с.] 4
   • [с.] 5
   • [с.] 6
   • [с.] 7
  • За четыры-тѣ времена на година-та 1855
   • [с.] 8
  • За болѣсты-тѣ
  • Епохы (за забележваніе годины)
   • [с.] 9
  • Затмѣнія
  • Епохы (за забележваніе годины)
   • [с.] 10
  • Пасхалія
   • [с.] 11
  • Яннуарій
   • [с.] 12
   • [с.] 13
   • [с.] 14
  • Февруарій
   • [с.] 15
   • [с.] 16
   • [с.] 17
   • [с.] 18
  • Мартъ
   • [с.] 19
   • [с.] 20
   • [с.] 21
  • Априлій
   • [с.] 22
   • [с.] 23
  • Маій
   • [с.] 24
   • [с.] 25
   • [с.] 26
  • Іуній
   • [с.] 27
   • [с.] 28
   • [с.] 29
   • [с.] 30
  • Іулій
   • [с.] 31
   • [с.] 32
   • [с.] 33
  • Августъ
   • [с.] 34
   • [с.] 35
   • [с.] 36
   • [с.] 37
  • Септемврій
   • [с.] 38
   • [с.] 39
   • [с.] 40
  • Октоврій
   • [с.] 41
   • [с.] 42
   • [с.] 43
  • Ноемврій
   • [с.] 44
   • [с.] 45
  • Декемврій
   • [с.] 46
   • [с.] 47
   • [с.] 48
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Oригинална корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]