Citation link:
 • Злочеста Милка или самоволна жьртва за любовь : (Въ пѣснотворство)
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Посвящава ся този ми пьрвъ трудецъ[...]
   • [с. 3]
   • [с. 4]
  • Гласъ на ”Злочеста Милка”
   • [с. 5]
   • [с.] 6
  • І. Милкыно залюбваніе въ Драгана
   • [с. 7]
   • [с.] 8
  • ІІ. Взаимна-та имъ любовь
   • [с.] 9
   • [с.] 10
   • [с.] 11
  • ІІІ. Тържественна-та имъ сгодявка
   • [с.] 12
   • [с.] 13
   • [с.] 14
  • ІV. Послѣдня-та нощь на сбираніето имъ
   • [с.] 15
   • [с.] 16
   • [с.] 17
  • V. Братовътъ й Гръдевъ гнѣвъ
   • [с.] 18
   • [с.] 19
   • [с.] 20
  • VІ. Гръде трьгнува съ дружинѫ
   • [с.] 21
   • [с.] 22
  • VІІ. Драганъ тръгнува на пѫть
   • [с.] 23
   • [с.] 24
   • [с.] 25
  • VІІІ. Милка трьгнува за въ помощь на годеника си
   • [с.] 26
  • ІХ. Горко-то плаченіе на родителы-ты за изгубванье-то й
   • [с.] 27
   • [с.] 28
  • Х. Гора зелена
   • [с.] 29
   • [с.] 30
  • ХІ. Милка Драганъ Грьдъ гы напада
   • [с.] 31
   • [с.] 32
   • [с.] 33
  • ХІІ. Бой - Милка побѣжда
   • [с.] 34
   • [с.] 35
  • ХІІІ. Милка ся исказва
   • [с.] 36
   • [с.] 37
  • ХІV. Милка Драганъ и Грьдъ заплаквать
   • [с.] 38
   • [с.] 39
  • ХV. Скръбно извѣстіе
   • [с.] 40
   • [с.] 41
  • ХVІ. Жялны приключенья
   • [с.] 42
   • [с.] 43
  • ХVІІ. Невинна смьртъ
   • [с.] 44
   • [с.] 45
  • ХVІІІ. Милкино свѣстенье
   • [с.] 46
   • [с.] 47
  • ХІХ. Драганова смьрть
   • [с.] 48
   • [с.] 49
  • ХХ. Божій гнѣвъ
   • [с.] 50
   • [с.] 51
  • ХХІ. Гръдева смьрть
   • [с.] 52
   • [с.] 53
  • ХХІІ. Страхъ
   • [с.] 54
   • [с.] 55
   • [с.] 56
  • ХХІІІ. Горко оплакванье
   • [с.] 57
  • ХХІV. Отчаяяна смьрть
   • [с.] 58
   • [с.] 59
   • [с.] 60
  • ХХV. Любопытни селенье
   • [с.] 61
   • [с.] 62
   • [с.] 63
  • ХХVІ. Ненадѣйна смьрть
   • [с.] 64
   • [с.] 65
   • [с.] 66
   • [с.] 67
   • [с. 68]
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Оригинална корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]