Current View
Citation link:
Title:
Убеждаващо въздействие на рекламните носители на мобилните оператори върху младото поколение : Изследване на нагласите, убежденията и компоненти от ценностната система : Автореферат / Любомира Венкова Спасова ; Науч. ръководител Чавдар Христов ; Рец. Милко Димитров Петров, Добринка Станчева Пейчева.; Persuasive impact of mobile operator advertising on the young generation Research of attitudes, persuasions and components of the value system Lyubomira Venkova Spasova
 
Creator:
Спасова, Любомира Венкова; Spasova, Ljubomira Venkova; Христов, Чавдар Асенов науч. ръководител; Петров, Милко Димитров рец.; Пейчева, Добринка Станчева рец.
 
Date:
2020 [issued] 2020.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по науч. спец. 3.5. Обществени комуникации и информ. науки (Медии и комуникации) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. "Комуникация и аудиовизуална продукция" 2020; Библиогр. л. 64-65; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2021
 
Subject:
Реклама влияние.; Младеж психологични проблеми.; Социална психология.
 
*** *** ***
 
001:
001175909
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Спасова, Любомира Венкова
 
245:
Убеждаващо въздействие на рекламните носители на мобилните оператори върху младото поколение :| Изследване на нагласите, убежденията и компоненти от ценностната система : Автореферат /| Любомира Венкова Спасова ; Науч. ръководител Чавдар Христов ; Рец. Милко Димитров Петров, Добринка Станчева Пейчева.
 
246:
Persuasive impact of mobile operator advertising on the young generation| Research of attitudes, persuasions and components of the value system| Lyubomira Venkova Spasova
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1012. KB)
 
260:
София,| 2020.
 
300:
65 л. :| с табл. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по науч. спец. 3.5. Обществени комуникации и информ. науки (Медии и комуникации)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. "Комуникация и аудиовизуална продукция"| 2020
 
504:
Библиогр. л. 64-65
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2021
 
650:
Реклама| влияние.| Младеж| психологични проблеми.| Социална психология.
 
700:
Spasova, Ljubomira Venkova| Христов, Чавдар Асенов| науч. ръководител| Петров, Милко Димитров| рец.| Пейчева, Добринка Станчева| рец.