Citation link:
 • Молитва на свѧтаго велико мՃченика Мына кога се некомՃ нѣчто изгՃби или оукраде. и ѿ житїе то съ неколко чՃдесый на ст҃го
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Молитва къ свѧтомՃ великомՃченикՃ Минѣ.
   • [с. 1]
   • [с. 2]
   • [с. 3]
   • [с. 4]
  • Мс̑ца ноемврїа 11 ты день. Житїе и страданїе ст҃го велико мՃченика Мина.
   • [с. 5]
   • [с. 6]
   • [с. 7]
   • [с. 8]
   • [с. 9]
   • с. 10]
   • [с. 11]
   • [с. 12]
  • Сказанїе за чՃдсыите на ст҃аго
   • Едно време некойси кՃпецъ (тръговецъ) ѿ земли исаврιйскїѧ ...
    • [с. 13]
    • [с. 14]
    • [с. 15]
    • [с. 16]
   • Некой си дрՃги обѣща сребренъ дискосъ стомՃ и повика златаръ ...
    • [с. 17]
    • [с. 18]
    • [с. 19]
    • [с. 20]
   • Некоѧ жена отиваше на црѫквата ст҃аго Мина да се поклони ...
    • [с. 21]
   • И некой си хромъ (кривъ) и некоѧ жена безъ гласна (нема)...
    • [с. 22]
   • Некой си евреїнъ имаше едно го прїѧтелѧ хрїстїанїна ...
    • [с. 23]
    • [с. 24]
    • [с. 25]
    • [с. 26]
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]